Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - trening funkcjonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-TRN-FNK
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - trening funkcjonalny
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego,

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich.

Wskazane zainteresowanie, otwarcie i aktywność.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: zna podstawowe zasady techniki wykonywania ćwiczeń wzmacniających w treningu funkcjonalnym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: posiada podstawowe umiejętności niezbędne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających w treningu funkcjonalnym

(technika wykonania ćwiczenia, sposób oddychania)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na dobre samopoczucie, posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania ćwiczeń:

- analityczna

- syntetyczna

- mieszana


Metody realizacji ćwiczeń:

- naśladowcza - ścisła

- zadaniowa – ścisła


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Trening funkcjonalny to zajęcia składające się z ćwiczeń wielostawowych i wielopłaszczyznowych. Powszechne i użyteczne ćwiczenia mają wzmocnić gorset mięśniowy otaczający tułów zarówno z przodu i z tyłu, angażować do pracy mięśnie głębokie a tym samym spowodować odciążenie kręgosłupa. Trening funkcjonalny wykorzystuje ćwiczenia, które umożliwiają rozwój siły koordynacji, równowagi i stabilności.

Pełny opis:

Trening funkcjonalny to zajęcia przy muzyce, w trakcie których wykorzystywane są ćwiczenia wielostawowe i wielopłaszczyznowe. Trening może być także wykonywany bez podkładu muzycznego (najczęściej w siłowniach lub terenie). Stosowane ćwiczenia powinny wzmacniać gorset mięśniowy otaczający tułów zarówno z przodu jak i z tyłu, angażować do pracy mięśnie głębokie a tym samym spowodować odciążenie kręgosłupa. Trening funkcjonalny wykorzystuje ćwiczenia, które umożliwiają rozwój siły poprzez złożone ruchy a mniej zajmuje się wzmacnianiem konkretnego mięśnia. Pomaga też poprawić koordynację, równowagę i stabilność.

Do ćwiczeń funkcjonalnych należą np.: przysiady, podnoszenie przedmiotów, pływanie. Są to ruchy wykonywane w życiu codziennym.

Zajęcia zbudowane są jak większość lekcji fitness - rozgrzewka (około 10 minut), część główna (trwa około 40 minut) oraz część końcowa - wyciszenie i stretching (około 10 minut). Zajęcia prowadzone są w formie frontalnej (wszyscy uczestnicy wykonują te same ćwiczenia) lub jako trening w obwodzie (na poszczególnych stacjach ćwiczy jedna, dwie lub kilka osób).

W części głównej można ćwiczyć z oporem własnego ciała, jak też używać do ćwiczeń sprzętu o niestabilnej powierzchni (piłki, rollery, poduszki sensomotoryczne czy bosu).

Literatura:

1. Bober T., Zawadzki J.: Biomechanika układu ruchu człowieka, AWF Wrocław 2003.

2. Delavier F.: Modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń dla kobiet. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

3. Doutreloux J.P., Masseglia M., Robert PH.: Muskulatura i rozciąganie. Wydawnictwo JK, łódź 2007.

4. Grodzka-Kubiak E.: Aerobik czy fitness. DDK Edition, Poznań 2002

5. Olex-Mierzejewska D.: Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. AWF, Katowice 2002.

6. Pietrzyk D. (red).: Fitness nowoczesne formy gimnastyki, TKKF, Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

W1 – rozmowy ze studentami; zaliczenie – student potrafi opisać technikę wykonania ćwiczeń funkcjonalnych wzmacniających jednocześnie różne grupy mięśniowe

U1 - obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń wzmacniających; zaliczenie – student wykonuje poprawnie podstawowe ćwiczenia wielopłaszczyznowe wzmacniające jednocześnie różne grupy mięśniowe i zna zasadę oddychania podczas wykonywania ruchu

K1 – sprawdzanie obecności; zaliczenie – podstawą zaliczenia jest 100% obecność na zajęciach oraz zaangażowanie i aktywność

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska, Kamil Michalski, Michał Tyburski, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska, Kamil Michalski, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Kamil Michalski, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski, Michał Wasielewski, Krzysztof Wasilkiewicz, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Anna Lewandowska-Plińska, Kamil Michalski, Izabela Pawłowska, Michał Tyburski, Krzysztof Wasilkiewicz, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Kamil Michalski, Łukasz Pawłowski, Michał Tyburski, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Magdalena Kola-Jankowska, Anna Lewandowska-Plińska, Kamil Michalski, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski, Krzysztof Wasilkiewicz, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)