Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - zdrowy kręgosłup

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-ZDR-KREG
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - zdrowy kręgosłup
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego,

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich.

Wskazane zainteresowanie, otwarcie i aktywność.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: zna podstawowe zasady przyjmowania prawidłowej postawy oraz techniki wykonywania ćwiczeń wzmacniających i rozciągających


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: posiada podstawowe umiejętności niezbędne do przyjmowania prawidłowej postawy oraz wykonywania ćwiczeń wzmacniających i rozciągających (technika wykonania ćwiczenia, sposób oddychania, utrzymanie równowagi)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na dobre samopoczucie, posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania ćwiczeń:

- analityczna

- syntetyczna

- mieszana


Metody realizacji ćwiczeń:

- naśladowcza - ścisła

- zadaniowa – ścisła


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Trening specjalistyczny, oparty na ćwiczeniach wzmacniających, elongacyjnych, oddechowych i rozciągających. Polega na wzmacnianiu mięśni brzucha, grzbietu i pośladków w celu uzyskania prawidłowej postawy ciała.

Pełny opis:

Zajęcia "zdrowy kręgosłup" to inaczej gimnastyka kręgosłupa. Służy utrzymaniu, odnowie i poprawie sprawności fizycznej organizmu. Celem zajęć jest rozwijanie i polepszanie świadomości własnego ciała oraz dążenie do poprawnej fizjologicznie postawy. Ważnym aspektem ćwiczeń jest ich funkcjonalność, co osiąga się dzięki całościowemu postrzeganiu aparatu ruchu i rozumieniu zależności pomiędzy jego elementami.

Trening skierowany jest do osób zdrowych i sprawnych, chcących wzmocnić, rozciągnąć i zmobilizować do pracy właściwe grupy mięśniowe.

Podczas zajęć pracuje się także nad czuciem własnego ciała oraz kontrolowaniem ruchu, jak również przywróceniem prawidłowej równowagi statyczno - dynamicznej oraz prawidłowej ruchomości w stawach kręgosłupa. Duży nacisk kładzie się też na naukę oddychania oraz zrelaksowanie psychiczne i fizyczne.

Literatura:

1. Doutreloux J.P., Masseglia M., Robert Ph.: Muskulatura i rozciąganie. Wydawnictwo JK, Łódź 2007.

2. Kulej M., Kuls J., Owczarek S.: Aktywność ruchowa w profilaktyce bólów kręgosłupa i korekcji wad postawy. TKKF Warszawa 1996.

3. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP Warszawa 1998.

4. Raab A.: Joga kręgosłupa. Uśmierzanie bólu pleców. Oficyna Wydawnicza Interspar Warszawa.

5. Raisin L. Stretching dla każdego.Wydawnictwo Hachette Polska Warszawa 2012.

6.Rakowski A. Kręgosłup w stresie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o. Gdańsk 1994.

Metody i kryteria oceniania:

W1 – rozmowy ze studentami; zaliczenie – student potrafi przyjąć prawidłową postawę ciała i opisać technikę wykonania ćwiczeń wzmacniających różne grupy mięśniowe

U1 - obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń wzmacniających i rozciągających; zaliczenie – student wykonuje poprawnie podstawowe ćwiczenia wzmacniające i rozciągające główne grupy mięśniowe i zna zasadę oddychania podczas wykonywania każdego z nich

K1 – sprawdzanie obecności; zaliczenie – podstawą zaliczenia jest 100% obecność na zajęciach oraz zaangażowanie i aktywność

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Magdalena Kola-Jankowska, Anna Lewandowska-Plińska, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk, Michał Wasielewski, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Magdalena Kola-Jankowska, Anna Lewandowska-Plińska, Kamil Michalski, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk, Krzysztof Wasilkiewicz, Anna Wiak, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Magdalena Kola-Jankowska, Anna Lewandowska-Plińska, Hanna Szewczyk, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Magdalena Kola-Jankowska, Anna Lewandowska-Plińska, Kamil Michalski, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk, Anna Wiak, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Magdalena Kola-Jankowska, Anna Lewandowska-Plińska, Hanna Szewczyk, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Magdalena Kola-Jankowska, Anna Lewandowska-Plińska, Kamil Michalski, Izabela Pawłowska, Mariusz Soja, Hanna Szewczyk, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)