Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-BK-1-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: _Weterynaria-plan studiów 1 rok sj
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot realizowany w trakcie I semestru;

Wiedza z zakresu budowy komórki zwierzęcej i procesów w niej zachodzących na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta – 45 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 9 godz.

- przygotowanie do zaliczenia sprawdzianów cząstkowych: 15 godz.

- udział w konsultacjach: - 1

Łącznie: 75 godz. – 3 punkty ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:zna i opisuje budowę oraz funkcjonowanie komórek zwierzęcych -K_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi pobrać i przygotować próbki biologiczne do badań histologicznych - K_U29Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności - K_K08

Metody dydaktyczne:

Wykład – prezentacja wspomagana środkami audiowizualnymi (W1, K1)

Laboratorium – teoretyczne wprowadzenie w temat ćwiczeń, prezentacja sprzętu, pokaz różnych technik laboratoryjnych i uzyskanych z ich wykorzystaniem preparatów. (U1, K1)


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z: ultrastrukturą komórki zwierzęcej, procesami zachodzącymi w komórce, budową oraz znaczeniem receptorów błonowych i wewnątrzkomórkowych, a także ich udziałem w zapewnieniu sprawności czynnościowej organizmu, sygnalizacją międzykomórkową i wewnątrzkomórkową, a także jej znaczeniem dla integracji organizmu, znaczeniem komórek macierzystych.

Pełny opis:

Wykłady: historia badań nad komórką; cechy komórki zwierzęcej; błony biologiczne - modele błony komórkowej, błona elementarna, mozaikowy model błony komórkowej, lipidy i białka błonowe, glikokaliks; transport przez błony - przenośniki, pompy, kanały jonowe, Endo- i egzocytoza; cytoplazma i struktury wchodzące w jej skład; organella komórkowe - budowa i funkcja; cytoszkielet komórki; procesy zachodzące w cytoplazmie; mechanizmy porozumiewania się komórek; receptory i ich klasyfikacja; cykl komórkowy i różnicowanie komórek; stażenie się komórek i apoptoza; komórki macierzyste.

Zajęcia laboratoryjne: Mikroskopia świetlna – typy mikroskopów, powiększenie, zdolność rozdzielcza, technika mikroskopowania, klasyczne i zaawansowane techniki przygotowania materiału biologicznego do badań. Mikroskopia elektronowa - zasada działania, przygotowanie materiału biologicznego do badań, zasady oglądania, cechy i interpretacja elektronogramów. Porównanie obrazów struktur komórkowe w (mikroskop świetlny, elektronogram) – organella cytoplazmatyczne, cytoszkielet, jądro komórkowe. Zależność między morfologią i funkcją, cyklem życiowym komórki i mechanizmami regulacyjnymi. Prezentacja preparatów komórek w trakcie podziałów, omówienie mitozy i mejozy, przedstawienie różnych kariotypów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

B. Alberts i wsp. Podstawy biologii komórki. Wyd. PWN, Warszawa 2019.

W. Kilarski. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wyd. PWN, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

L.P. Gartner, J.L. Hiatt, J.M. Strum. Cell biology and

histology. Wyd. Harwal Publishing, 2010.

L.P. Gartner, J.L. Hiatt, J.M. Strum. Basic histology, text and atlas. Wyd. McGraw-Hill, 2013.

L.P. Gartner, J.L. Hiatt, J.M. Strum. Cell Biology and Histology. Wyd. Harval Publishing, London-NY 2005.

K. Ostrowski (red.). Histologia. Wyd. PZWL, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

- egzamin pisemny(W1,K1)

Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

Laboratorium

- sprawdziany cząstkowe z bloków tematycznych (U1, K1) (wymagane zaliczenie wszystkich sprawdzianów) – ocena na zaliczeniu końcowym to średnia arytmetyczna. Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

W zakresie kompetencji społecznych oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Prowadzący na podstawie oceny kompetencji społecznych (K1) może podnieć ocenę końcową o 0,25 stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Prowadzący grup: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Dariusz Smoliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Prowadzący grup: Sylwia Górka, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Katarzyna Niedojadło, Wiktoria Parzych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Prowadzący grup: Sylwia Górka, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Katarzyna Niedojadło, Wiktoria Parzych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Prowadzący grup: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Dawid Kubiak, Katarzyna Niedojadło, Wiktoria Parzych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)