Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Choroby owadów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-CHOU-4-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Choroby owadów użytkowych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 30 godzin (15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

Praca własna nad opracowaniami – 10 godzin

Łącznie – 50 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma wiedzę z zakresu interpretacji stanu fizjologicznego i patologicznego u owadów użytkowych – K_W02, K_W10, K_W11

W2 - ma wiedzę o fizjologii i funkcjonowaniu organizmu wybranych gatunków owadów użytkowych – K_W02;

W3 – student zna i prawidłowo definiuje poznane jednostki chorobowe i ich przyczyny, zna metody diagnozowania wybranych jednostek chorobowych, ich objawy oraz rozpoznanie różnicowe, zna metody leczenia, zapobiegania – K_W12, K_W25, K_W29


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – Student potrafi rozpoznać i potwierdzić poznanymi metodami diagnostycznymi jednostkę chorobową – K_U29

U2 – Interpretuje objawy choroby, przeprowadza rozpoznanie różnicowe, potrafi opracować plan leczenia lub działań profilaktycznych, prawidłowo dobiera dawki leków – K_U29

U3 – Student wykonuje podstawowe badania bezpośrednio w pasiece – K_U29

U4 – Student zna zasady postępowania w przypadku zdiagnozowania choroby zwalczanej lub podlegającej rejestracji – K_U31


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – Wdraża w życie zasady etyki i kodeks postępowania lekarza weterynarii – K_K02;

K2 – Dba o stałe pogłębianie specjalistycznej wiedzy medycznej i hodowlanej – K_K08;

K3 – Umie współpracować z innymi lekarzami weterynarii, hodowcami i organami administracji publicznej - K_K09.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, forum dyskusyjne, seminarium we współpracy z nauczycielem akademickim, ćwiczenia laboratoryjne z częścią praktyczną realizowaną w pasiece.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają biologię, kierunki użytkowania owadów użytkowych. Studenci poznają fizjologię i patologię owadów użytkowych, zasady diagnostyki, leczenia i profilaktyki.

Pełny opis:

Wykłady: Historia pszczelarstwa. Rasy pszczół. Biologia pszczoły i rodziny pszczelej. Gospodarka pasieczna. Rodzaje produktów pszczelich. Biologia i hodowla jedwabników. Choroby czerwia. Choroby pszczół dorosłych. Zatrucia. Choroby jedwabników.

Ćwiczenia: Budowa morfologiczna pszczół i jedwabników. Sprzęt pasieczny i hodowlany – zasady stosowania. Produkty pszczele – rodzaje. Choroby pszczół - metody rozpoznawania i zwalczania. Zarządzanie chorobami w pasiece. Postępowanie z chorobami zwalczanymi i podlegającymi obowiązkowi zgłaszania.

Literatura:

Tomaszewska B., Chorbiński P., Choroby owadów użytkowych, wyd. UWP Wrocław, 2013

Sokół R., Choroby owadów użytkowych, Wyd. UWM, 2008

Gliński Z., Chmielewski M., Joseph A. Stark, Przewodnik do ćwiczeń i terapii chorób czerwia, pszczół i jedwabników PWN,1995

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy i umiejętności: 2 zaliczenia pisemne w formie testu. Na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń: średnia z zaliczeń i oceny aktywności.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Grodzicki
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Jarosław Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Grodzicki
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Jarosław Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Grodzicki, Jarosław Sobolewski
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Jagoda Jeleniewska, Jarosław Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)