Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Lekarz weterynarii - zawód wielu możliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-F-LWZWM-3-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lekarz weterynarii - zawód wielu możliwości
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- wykłady 15 godz.

- zajęcia laboratoryjne 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 5 godz.

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego wykładu – 7 godz.

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego laboratorium – 7 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 1 godz.


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: K­_W32 /zna i rozumie zasady zapewniania dobrostanu zwierząt

W2: K­_W39/zna i rozumie zasady funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, także w aspekcie zdrowia publicznego.

W3: K­_W40/zna i rozumie zasady ochrony zdrowia konsumenta zapewniane przez właściwy nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcegoEfekty uczenia się - umiejętności:

U1: K_U12/potrafi komunikować się z klientami i z innymi lekarzami weterynarii

U2: K_U13/potrafi słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji .

U3: K_U15/potrafi pracować w zespole multidyscyplinarnym ;

U4: K_U16/potrafi interpretować odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska przyrodniczego.

U5: K_U18/oceniać ekonomiczne i społeczne uwarunkowania, w jakich jest wykonywany zawód lekarza weterynarii.

U6: K_U19/potrafi wykorzystywać umiejętności zawodowe w celu podwyższania jakości opieki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego.

U7: K_U21/potrafi zrozumieć potrzebę kształcenia ustawicznego w celu ciągłego rozwoju zawodowego.

U8: K_U22/potrafi dostosować się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

U9: K_U23/korzystać z rady i pomocy wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych lub osób w rozwiązywaniu problemów.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: K_K01/student jest gotowy do wykazywania odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska przyrodniczego

K2: K_K02/ student jest gotowy do prezentowania postawy zgodnej z zasadami etycznymi i podejmowania działań w oparciu o kodeks etyki w praktyce zawodowej oraz do wykazywania tolerancji dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych.

K3: K_K04/student jest gotowy do korzystania z obiektywnych źródeł informacji;

K4: K_K04/05/06 - student jest gotowy do formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji, formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz korzystania z obiektywnych źródeł informacji.

K5: K_K08/student jest gotowy do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone z zastosowaniem środków audiowizualnych;

Na wykłady, w miarę możliwości, będą zapraszani lekarze weterynarii wykonujący pracę w różnych miejscach, często znacznie różniących się od siebie; (wykłady, zajęcia laboratoryjne – panel dyskusyjny)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem prezentowanych treści wskazanie studentom rozlicznych form wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Pełny opis:

Wykłady i zajęcia laboratoryjne: Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studenta z rynkiem pracy i jego uwarunkowaniami, zarówno w Polsce, jak i za granicą; jego szczególną rolą w życiu społeczno-gospodarczym; możliwościami na rynku pracy, w celu umożliwienia studentowi stworzenia osobistej wizji zatrudnienia, a także dalszego rozwoju zawodowego.

Uczestnicy zostaną zapoznani ze znaczeniem koncepcji One Health, rolą skutecznej komunikacji, wpływem relacji lekarz/pacjent/opiekun na życie społeczno-ekonomiczne; w jaki sposób można rozwijać profesjonalizm i tożsamość zawodową poprzez podejście interdyscyplinarne. Student zapozna się z wieloma rolami pełnionymi przez lekarzy weterynarii, umiejętnościami potrzebnymi do doskonalenia się i wypełniania obowiązków zawodowych oraz dylematami etycznymi, z którymi z pewnością będą musieli się zmierzyć podczas kariery zawodowej.

Literatura:

1. Ustawa/Akty normatywne o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych w wersji aktualnie obowiązującej

2. Davidow B. Weterynaryjny idealista. Myśli na temat własności, jakości, zrównoważonego rozwoju i społeczności. https://vetidealist.com

3. "7 nawyków skutecznego działania.", wyd.Aleksandria Media sp. z o.o.;

4. Kossowska M. , 2001r., "Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych.", wyd. AKADE;

5. Nathaniel Branden: "6 filarów poczucia własnej wartości.", wyd. Wydawnictwo Feeria

6. National Research Council. Potrzeby kadrowe w medycynie weterynaryjnej - National Academies Press; 2013.

7. MacKenzie CR. Profesjonalizm i medycyna. HSS J. 2007;3(2):222-227.

8. Hodgson JL, Pelzer JM. Veterinary Medical Education: A Practical Guide. Wiley-Blackwell,2017.

9. Publikacje dotyczące życia zawodowego n.p.:

- Cruess RL, Cruess SR, Boudreau JD, et al. Przeformułowanie edukacji medycznej w celu wsparcia kształtowanie tożsamości zawodowej. Acad Med.2014;89(11):1446-14451.

- Saunders J. Praktyka medycyny klinicznej jako sztuka i nauka. Med Humanit. 2000;26(1):18-22.

- Milani M. Sztuka prywatnej praktyki weterynaryjnej: komunikacja intelektualna. Can Vet J. 2011;52(8):897-898.

- Schaffer J. Czego nie mnożyć bez potrzeby. Austral J Philo.2015;93:4:644-664.

10. strony internetowy:

- https://www.vetpol.org.pl/

- https://www.naceweb.org/career-readiness/competencies/career-readiness-competencies-employer-survey-results/

- https://www.modernworkplacelearning.com/cild/

- https://www.avma.org/resources-tools/reports-statistics

- https://www.avma.org/education/veterinary-specialties

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: sprawdzian pisemny/test na ocenę z całości materiału omawianego na wykładach.

Laboratorium - zaliczenie sprawdzianów pisemnych z bloków tematycznych. Ocena końcowa - średnia ocen cząstkowych.

Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Felsmann
Prowadzący grup: Mariusz Felsmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się zdalnie w formie synchronicznej lub asynchronicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gołyński, Radomir Henklewski
Prowadzący grup: Radomir Henklewski, Michał Kaczmarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się zdalnie w formie synchronicznej lub asynchronicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viorica Railean
Prowadzący grup: Viorica Railean
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się zdalnie w formie synchronicznej lub asynchronicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viorica Railean
Prowadzący grup: Viorica Railean
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się zdalnie w formie synchronicznej lub asynchronicznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)