Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antyutleniacze - postęp w chemii żywności, kosmetycznej i medycznej XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7404-AUTL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antyutleniacze - postęp w chemii żywności, kosmetycznej i medycznej XXI w.
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, fizycznej, organicznej, analitycznej i biochemii. Basic knowledge of general chemistry, physical chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, and biochemistry.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach – 30 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną:

- przygotowanie do zajęć – 5 h

- przygotowanie do egzaminu – 30 h

Łącznie: 65 h.


Efekty uczenia się - wiedza:

Doktorant:

W1. Ma wiedzę o pochodzeniu aktywnych rodników, reaktywnych form tlenu i azotu oraz procesach wolnorodnikowych.


W2. Wyjaśnia pojęcia i zjawiska

związaną z rolą (pozytywną i destrukcyjną) aktywnych rodników w żywności, kosmetologii i medycynie.


W3. Ma wiedzę o systemach ochrony i naprawy organizmów przed stresem oksydacyjnym.


W4. Posiada wiedzę o rodzajach, budowie chemicznej, roli i mechanizmach działania antyutleniaczy.


W5. Zna modele do badań nad biodostępnością antyoksydantów oraz biomarkery do oceny ich ochronnego działania.


W6. Zna interakcje pomiędzy przeciwutleniaczami a genami oraz ich wpływ na ryzyko wystąpienia choroby.


W7. Posiada wiedzę o metodach oznaczania antyutleniaczy oraz aktywności przeciwutleniającej
Efekty uczenia się - umiejętności:

Doktorant:

U1. Potrafi posługiwać się fachową terminologią związaną z aktywnymi rodnikami, procesami wolnorodnikowymi, stresem oksydacyjnym, antyutleniaczami, metodami oznaczania właściwości przeciwutleniających.


U2. Potrafi opisać źródła generowania aktywnych rodników, mechanizmy ich powstawania i efekty działania (fizjologiczne i patofizjologiczne).


U3. Charakteryzuje system ochrony i naprawy organizmów przed stresem oksydacyjnym.


U4. Rozumie wpływ antyutleniaczy i ich budowy chemicznej na procesy zachodzące w organizmie oraz produktach przemysłu spożywczego i kosmetycznego.


U5. Potrafi dobrać odpowiednią metodę do oceny biodostępności, ochronnego działania i potencjału antyoksydacyjnego związków o właściwościach antyoksydacyjnych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Doktorant:

K1. Jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń dotyczących aktywnych rodników, procesów wolnorodnikowych i utleniania oraz roli antyutleniaczy


K2. Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.K3. Rozumie potrzebę upowszechnia wiedzy o wpływie i metodach analizy wolnych rodników i przeciwutleniaczy w produktach żywnościowych, kosmetycznych i medycynie w przystępny sposób.


K4. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, w celu pogłębienia własnej wiedzy i lepszego zrozumienia lub uzupełnienia brakujących elementów rozumowania.


Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi.

Skrócony opis:

Wykład kursowy - Moduł I

Głównym celem wykładu jest przybliżenie wiedzy o roli jaką pełnią wolne rodniki oraz antyoksydanty w medycynie, przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

• Rodzaje i źródła wolnych rodników tlenowych i z in-nym nośnikiem niesparo-wanego elektronu oraz re-aktywnych form tlenu.

• Mechanizmy powstawania wolnych rodników oraz ich wpływ na organizmy żywe – aspekty pozytywne i nieko-rzystne.

• Możliwość wykorzystania aktywnych rodników i reak-tywnych form tlenu w przemyśle spożywczym, ko-smetycznym i medycynie.

• Efekty działania wolnych rodników na struktury ko-mórkowe: peroksydacja li-pidów, utlenianie białek, modyfikacja kwasów nukle-inowych.

• Przyczyny i następstwa stre-su oksydacyjnego.

• Mechanizmy obrony przed aktywnymi rodnikami i reak-tywnymi formami tlenu.

• Rodzaje przeciwutleniaczy: enzymy, glutation, przeci-wutleniające białka i pepty-dy oraz hydrofobowe i hy-drofilowe antyoksydanty.

• Budowa chemiczna najważ-niejszych przeciwutleniaczy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz jej wpływ na właściwości przeciwutle-niające.

• Zagadnienia i modele bada-nia biodostępności przeci-wutleniaczy.

• Biomarkery – nowoczesna charakterystyka działania przeciwutleniaczy i statusu stresu oksydacyjnego.

• Przeciwutleniacze a nutrige-nomika.

• Metody oznaczania zawar-tości poszczególnych prze-ciwutleniaczy oraz aktywno-ści przeciwutleniającej (przygotowanie próbki, me-tody chromatograficzne, spektroskopowe, elektro-chemiczne).

Literatura:

• Yunbo Li, Antioxidants in Biology and Medicine: Essentials, Advances, and Clinical Applications. Nova Science Publishers Inc., New York, 2011

• Øyvind M. Andersen, Kenneth R. Markham, Flavonoids. Chemistry, Biochemistry and Applications, CRC Press, Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742, 2006

• Eric A. Decker, Ryan J. Elias, D. Julian McClements. Oxidation in foods and beverages and antioxidant Applications Volume 1: Understanding mechanisms of oxidation and antioxidant activity, Woodhead Publishing Limited, Abington Hall, Granta Park, Great Abington, Cambridge CB21 6AH, UK, 2010

• Jan Pokorny, Nedyalka Yanishlieva, Michael Gordon Antioxidants in food. Practical applications. Woodhead Publishing Limited, Abington Hall, Granta Park, Great Abington, Cambridge CB21 6AH, UK, 2001

• Włodzimier Grajek, Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007

• Grzegorz Bartosz, Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: W1-W7, U1-U5.

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny, pytania otwarte

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus – 61-65%, dobry – 66-76%, - dobry plus – 76-80%, bardzo dobry – 81-100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.