Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Structural and Physical Organic Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7404-SD-Ch-ChOSF
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Structural and Physical Organic Chemistry
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej oraz chemii fizycznej. Zna pojęcia i płynnie się stosuje.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student pracuje na zajęciach uczestnicząc w wykładach, a następnie uzupełnia wiedzę posiłkując się literaturą.

Wykład: 30h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 30 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu strukturalnej chemii organicznej.

W2: Zna i rozumie zależności między budową związków organicznych, a ich właściwościami fizykochemicznymi.

W3: Posiada wiedzę z zakresu procesów jakie zachodzą w związkach organicznych, a prowadzących do ich przemiany w wyniku reakcji chemicznych.

W4: Posiada wiedzę na temat możliwości modyfikacji struktury związków organicznych i wpływania na ich właściwości.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie swojej specjalności.

U2: Potrafi wyszukiwać informacji w bazach danych oraz czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim.

U3: Stosując odpowiednie metody potrafi rozwiązywać napotkane w pracy badawczej problemy.

U4: Potrafi, za pomocą wybranych metod instrumentalnych, badań strukturę związków organicznych oraz mierzyć ich właściwości.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat napotkanych problemów w pracy badawczej.

K2: Zna ograniczenia własne jak i ograniczenia stosowanych przez siebie metod używanych w pracy badawczej.

K3: Potrafi określić priorytety i kolejność postępowania w rozwiązywaniu problemu badawczego.


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi zagadnieniami związanymi ze strukturalną chemią organiczną oraz metodami jakimi można się posługiwać w badaniach cząsteczek organicznych. Na wykładzie zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z a) modyfikacją struktury związków organicznych i jej wpływu na ich właściwości, b) oddziaływaniami międzycząsteczkowymi oraz możliwości ich użycia w racjonalny sposób do osiągnięcia zamierzonego celu, c) równowagami przeniesienia protonu występującymi w cząsteczkach związków organicznych, d) wpływem zmiany podstawnika na właściwości związku organicznego, e) możliwością wspomagania pracy eksperymentalnej za pomocą obliczeń kwantowo chemicznych, f) pracą z danymi literaturowymi odnoszącymi się do pracy badawczej.

Pełny opis:

Wykład:

1. Właściwości geometryczne związków organicznych oraz konsekwencje istnienia równowag konformacyjnych. Opis rotametrii, tautomerii i izomerii w świetle reaktywności, oddziaływań międzycząsteczkowych oraz właściwości fotofizycznych. Stabilizacja geometrii cząsteczek związków organicznych za pomocą oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych.

2. Modyfikacja cząsteczek organicznych a zmiana ich właściwości w świetle instrumentalnych metod analitycznych.

3. Rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych oraz ich opis. Stabilizowanie kompleksów związków organicznych za pomocą wielu wiązań wodorowych.

4. Reakcje przeniesienia protonu w stanie podstawowym i stanie wzbudzonym. Metody badania produktów przeniesienia protonu w stanie podstawowym związków organicznych.

5. Zmienność podstawnika i jej wpływ na właściwości cząsteczek organicznych. Efekty elektronowe i steryczne jako metody badania oraz wpływania na właściwości związków organicznych.

6. Obliczeniowe metody wspomagania badań eksperymentalnych.

7. Praca z literaturą naukową oraz krytyczne podejście do danych.

Zajęcia będą odbywać się w środy o godz. 13:30.

Literatura:

1. „March’s Advanced organic chemistry” Michale B. Smith, Jerry March

2. „Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych" red. Wojciech Zieliński

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Kryteria oceniania:

niedostateczny – 2 (<50%)

dostateczny – 3 (>50%)

dostateczny plus – 3+ (>60%)

dobry – 4 (>65%)

dobry plus – 4+ (>75%)

bardzo dobry – 5 (>80%)

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński, Borys Ośmiałowski
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Borys Ośmiałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński, Borys Ośmiałowski
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Borys Ośmiałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński, Borys Ośmiałowski
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Borys Ośmiałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)