Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 9000-OG-BK-RK-PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0031) Rozwój umiejętności osobowościowych
Nazwa przedmiotu: Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery
Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):

- udział w ćwiczeniach

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (6h)

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy(4h)

Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

- ma wiedzę na temat sytuacji na runku pracy, wymagań pracodawców oraz ścieżek karier po danym kierunku studiów

- definiuje kompetencje pożądane przez pracodawców na rynku pracy

- zna zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych pod kątem konkretnej oferty w oparciu o własne kompetencje zawodowe

- opisuje standardowe i niestandardowe metody szukania pracy

- charakteryzuje zasady przedstawiania siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej


Efekty uczenia się - umiejętności:

- rozpoznaje swoje mocne i słabe strony pod kątem kompetencji zawodowych

- szuka możliwości zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń

- analizuje własne sukcesy i porażki

- samodzielnie określa swoje predyspozycje zawodowe oraz związane z nimi środowisko zawodowe

- precyzuje swoje cele zawodowe pod kątem predyspozycji zawodowych i oczekiwań pracodawców

- bierze osobistą odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań i obowiązków oraz ponosi konsekwencje za efekty własnej pracy

- dostosowuje swoje dokumenty aplikacyjne pod kątem konkretnej oferty

- potrafi szukać ofert/wolnych miejsc pracy

- przedstawia się profesjonalnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej

- identyfikuje się z wartościami i wizerunkiem firmy


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Zajęcia w całości poświęcone są rozwijaniu kompetencji społecznych – dążenie do rozwoju, etyka i profesjonalizm, branie odpowiedzialności. Ma świadomość znaczenia rozwoju powyższych kompetencji w znalezienie i utrzymaniu pracy.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności oraz etyka i profesjonalizm. Zwiększą dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały rozwój następujących kompetencji: brania odpowiedzialności, dążenia do rozwoju oraz etyki profesjonalizmu.

A. Zajęcia dotyczące brania odpowiedzialności będą zawierały omówienie obecnej sytuacji na rynku pracy, informacje dotyczące ofert pracy i praktyk, wymagania pracodawców wobec potencjalnych kandydatów, przykładowe ścieżki karier na podstawie badania losów absolwentów, możliwości dalszego rozwoju, zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz sposoby szukania pracy.

Dzięki prezentacji i ćwiczeniom studenci rozwiną umiejętność podejmowania realnych zobowiązań, przewidywanie konsekwencji działań w kontekście budowania swojej ścieżki kariery, nabędą umiejętność do brania osobistej odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową.

B.Podczas części zajęć dotyczących dążenia do rozwoju omówione zostaną następujące elementy: Model Kompetencji Zawodowych, rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych oraz zasady przygotowywania CV i listu motywacyjnego na podstawie własnych kompetencji zawodowych w kontekście wybranego celu zawodowego.

Studenci dzięki różnorodnym ćwiczeniom (indywidualnym, w parach, dyskusjom oraz testom) rozpoznają swoje mocne i słabe strony, odkryją własny typ osobowości oraz preferowane środowisko pracy. To wszystko pozwoli studentom w doprecyzowaniu celów zawodowych pod kątem predyspozycji zawodowych i oczekiwań pracodawców.

Studenci przećwiczą w praktyce przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych pod kątem danego stanowiska pracy. Udział w ćwiczeniach pozwoli studentom rozwinąć również umiejętność poszukiwania możliwości zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, otwartości na nowe zadania, analizowania własnych sukcesów i porażek oraz korzystania z doświadczeń innych osób.

C.Ostatnia część zajęć rozwijająca zarówno powyższe kompetencje, jak i głównie etykę i profesjonalizm będzie zawierała omówienie rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci w scenkach oraz zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą elementy autoprezentacji swojej osoby podczas rozmowy rekrutacyjnej (mowa ciała, wygląd, głos, odpowiadanie na pytania pracodawcy, radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy oraz negocjowanie wynagrodzenia). Dzięki zajęciom dowiedzą się, jak budować własną wiarygodność, być uczciwym i prawdomównym oraz jak podczas rozmowy przedstawić swoją spójność z wartościami firmy i przyjętymi przez nią standardami pracy.

Biorąc udział w zajęciach studenci będą mieli również możliwość rozwijania takich kompetencji jak: komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie, kreatywność.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stephen Covey "7 nawyków skutecznego działania"

2. Rowland S. Miller "Niepewność i zakłopotanie. O pokonywaniu niechcianych uczuć”

3. James A.F.Stoner, R.Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierowanie"– rozdz.4 “Odpowiedzialność społeczna i etyka”

4. Marcus Buckingham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

5. Guy Kawasaki "The Art of the Start"

6. Malcolm Gladwell "Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu"

7. Wojciech Eichelberger, Pierre Forthomme, Francois Nail "Quest. Twoja droga do sukcesu"

8. Ricky W. Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 4 "Etyczny i społeczny kontekst zarządzania”

9. Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale "Etyka biznesu"

Literatura uzupełniająca:

10. John C. Maxwell "Wybór należy do Ciebie"

11. Elliot Aronson, Carol Tavris "Błądzą wszyscy (ale nie ja)"

12. Michał Podbielski "NLP Ewolucja. Przejdź kolejny etap rozwoju - od człowieka myślącego do człowieka szczęśliwego"

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną:

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy

- przygotowanie autoprezentacji

- obecność min. 80%

Każda z prac zostanie oceniona w skali 1-5 pkt. Suma uzyskanych punktów oraz obecność na zajęciach (min.80%) będzie stanowiła podstawę uzyskanego przez uczestnika stopnia.

ndst do 6 pkt.

dst 7-8 pkt.

dst plus 9 pkt.

db 10 -12 pkt.

db plus 13 pkt.

bdb 14-15 pkt.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Ewa Banaszak
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności oraz etyka i profesjonalizm. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały rozwój następujących kompetencji: branie odpowiedzialności, dążenie do rozwoju oraz etyka i profesjonalizm.

1. Zajęcia dotyczące brania odpowiedzialności będą zawierały omówienie obecnej sytuacji na rynku pracy, informacje dotyczące ofert pracy i praktyk, wymagania pracodawców wobec potencjalnych kandydatów, przykładowe ścieżki karier na podstawie badania losów absolwentów, możliwości dalszego rozwoju, zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz sposoby szukania pracy. Dzięki prezentacji i ćwiczeniom studenci rozwiną umiejętność podejmowania realnych zobowiązań, przewidywanie konsekwencji działań w kontekście budowania swojej ścieżki kariery, nabędą umiejętność do brania osobistej odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową.

2.Podczas części zajęć dotyczących dążenia do rozwoju omówione zostaną następujące elementy: Model Kompetencji Zawodowych, rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych oraz zasady przygotowywania CV i listu motywacyjnego na podstawie własnych kompetencji zawodowych w kontekście wybranego celu zawodowego. Studenci dzięki różnorodnym ćwiczeniom (indywidualnym, w parach, dyskusjom oraz testom) rozpoznają swoje mocne i słabe strony, odkryją własny typ osobowości oraz preferowane środowisko pracy. To wszystko pozwoli studentom w doprecyzowaniu celów zawodowych pod kątem predyspozycji zawodowych i oczekiwań pracodawców. Studenci przećwiczą w praktyce przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych pod kątem danego stanowiska pracy. Udział w ćwiczeniach pozwoli studentom rozwinąć również umiejętność poszukiwania możliwości zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, otwartości na nowe zadania, analizowania własnych sukcesów i porażek oraz korzystania z doświadczeń innych osób.

3. Ostatnia część zajęć rozwijająca, zarówno powyższe kompetencje, jak i głównie etykę i profesjonalizm będzie zawierała omówienie rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci w scenkach oraz zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą elementy autoprezentacji swojej osoby podczas rozmowy rekrutacyjnej (mowa ciała, wygląd, głos, odpowiadanie na pytania pracodawcy, radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy oraz negocjowanie wynagrodzenia). Dzięki zajęciom dowiedzą się, jak budować własną wiarygodność, być uczciwym i prawdomównym oraz jak podczas rozmowy przedstawić swoją spójność z wartościami firmy i przyjętymi przez nią standardami pracy.

Biorąc udział w zajęciach studenci będą mieli również możliwość rozwijania takich kompetencji jak: komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie, kreatywność.

Zakres tematów:

1. Co dalej po studiach?

2. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych

3. Dokumenty aplikacyjne

4. Sposoby szukania pracy

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stephen Covey "7 nawyków skutecznego działania"

2. Rowland S. Miller "Niepewność i zakłopotanie. O pokonywaniu niechcianych uczuć”

3. James A.F.Stoner, R.Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierowanie"– rozdz.4 “Odpowiedzialność społeczna i etyka”

4. Marcus Buckingham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

5. Guy Kawasaki "The Art of the Start"

6. Malcolm Gladwell "Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu"

7. Wojciech Eichelberger, Pierre Forthomme, Francois Nail "Quest. Twoja droga do sukcesu"

8. Ricky W. Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 4 "Etyczny i społeczny kontekst zarządzania”

9. Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale "Etyka biznesu"

Literatura uzupełniająca:

10. John C. Maxwell "Wybór należy do Ciebie"

11. Elliot Aronson, Carol Tavris "Błądzą wszyscy (ale nie ja)"

12. Michał Podbielski "NLP Ewolucja. Przejdź kolejny etap rozwoju - od człowieka myślącego do człowieka szczęśliwego"

Uwagi:

Ćwiczenia – 15 godzin.

Zaliczenie z oceną:

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy

- przygotowanie autoprezentacji

- obecność min.80%

Każda z prac zostanie oceniona w skali 1-5 pkt. Suma uzyskanych punktów oraz obecność na zajęciach (min.80%) będzie stanowiła podstawę uzyskanego przez uczestnika stopnia.

ndst do 6 pkt.

dst 7-8 pkt.

dst plus 9 pkt.

db 10 -12 pkt.

db plus 13 pkt.

bdb 14-15 pkt.

Terminy:

Zajęcia odbędą się w piątki: 13.10.2017, 20.10.2017, 27.10.2017,

w godz. 11.00-16.00

Miejsce: Sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 33 (parter)

Prowadzący: mgr Ewa Banaszak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Ewa Banaszak
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności oraz etyka i profesjonalizm. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały rozwój następujących kompetencji: branie odpowiedzialności, dążenie do rozwoju oraz etyka i profesjonalizm.

1. Zajęcia dotyczące brania odpowiedzialności będą zawierały omówienie obecnej sytuacji na rynku pracy, informacje dotyczące ofert pracy i praktyk, wymagania pracodawców wobec potencjalnych kandydatów, przykładowe ścieżki karier na podstawie badania losów absolwentów, możliwości dalszego rozwoju, zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz sposoby szukania pracy. Dzięki prezentacji i ćwiczeniom studenci rozwiną umiejętność podejmowania realnych zobowiązań, przewidywanie konsekwencji działań w kontekście budowania swojej ścieżki kariery, nabędą umiejętność do brania osobistej odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową.

2.Podczas części zajęć dotyczących dążenia do rozwoju omówione zostaną następujące elementy: Model Kompetencji Zawodowych, rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych oraz zasady przygotowywania CV i listu motywacyjnego na podstawie własnych kompetencji zawodowych w kontekście wybranego celu zawodowego. Studenci dzięki różnorodnym ćwiczeniom (indywidualnym, w parach, dyskusjom oraz testom) rozpoznają swoje mocne i słabe strony, odkryją własny typ osobowości oraz preferowane środowisko pracy. To wszystko pozwoli studentom w doprecyzowaniu celów zawodowych pod kątem predyspozycji zawodowych i oczekiwań pracodawców. Studenci przećwiczą w praktyce przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych pod kątem danego stanowiska pracy. Udział w ćwiczeniach pozwoli studentom rozwinąć również umiejętność poszukiwania możliwości zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, otwartości na nowe zadania, analizowania własnych sukcesów i porażek oraz korzystania z doświadczeń innych osób.

3. Ostatnia część zajęć rozwijająca, zarówno powyższe kompetencje, jak i głównie etykę i profesjonalizm będzie zawierała omówienie rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci w scenkach oraz zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą elementy autoprezentacji swojej osoby podczas rozmowy rekrutacyjnej (mowa ciała, wygląd, głos, odpowiadanie na pytania pracodawcy, radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy oraz negocjowanie wynagrodzenia). Dzięki zajęciom dowiedzą się, jak budować własną wiarygodność oraz jak podczas rozmowy przedstawić swoją spójność z wartościami firmy i przyjętymi przez nią standardami pracy.

Biorąc udział w zajęciach studenci będą mieli również możliwość rozwijania takich kompetencji jak: komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie, kreatywność.

Zakres tematów:

1. Co dalej po studiach?

2. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych

3. Profesjonalne planowanie swojego rozwoju

4. Dokumenty aplikacyjne

5. Sposoby szukania pracy

6. Rozmowa kwalifikacyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stephen Covey "7 nawyków skutecznego działania"

2. Rowland S. Miller "Niepewność i zakłopotanie. O pokonywaniu niechcianych uczuć”

3. James A.F.Stoner, R.Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierowanie"– rozdz.4 “Odpowiedzialność społeczna i etyka”

4. Marcus Buckingham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

5. Guy Kawasaki "The Art of the Start"

6. Malcolm Gladwell "Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu"

7. Wojciech Eichelberger, Pierre Forthomme, Francois Nail "Quest. Twoja droga do sukcesu"

8. Ricky W. Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 4 "Etyczny i społeczny kontekst zarządzania”

9. Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale "Etyka biznesu"

Literatura uzupełniająca:

10. John C. Maxwell "Wybór należy do Ciebie"

11. Elliot Aronson, Carol Tavris "Błądzą wszyscy (ale nie ja)"

12. Michał Podbielski "NLP Ewolucja. Przejdź kolejny etap rozwoju - od człowieka myślącego do człowieka szczęśliwego",

13. Stephen Covey, "Najpierw rzeczy najważniejsze".

Uwagi:

Ćwiczenia – 15 godzin.

Zaliczenie z oceną:

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy

- przygotowanie autoprezentacji

- obecność min.80%

Każda z prac zostanie oceniona w skali 1-5 pkt. Suma uzyskanych punktów oraz obecność na zajęciach (min.80%) będzie stanowiła podstawę uzyskanego przez uczestnika stopnia.

ndst do 6 pkt.

dst 7-8 pkt.

dst plus 9 pkt.

db 10 -12 pkt.

db plus 13 pkt.

bdb 14-15 pkt.

Terminy:

Zajęcia odbędą się w piątki: 12.10., 19.10., 26.10.2018

Miejsce: Sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 33

Prowadzący: mgr Ewa Banaszak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Ewa Banaszak
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności oraz etyka i profesjonalizm. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały rozwój następujących kompetencji: branie odpowiedzialności, dążenie do rozwoju oraz etyka i profesjonalizm.

1. Zajęcia dotyczące brania odpowiedzialności będą zawierały omówienie obecnej sytuacji na rynku pracy, informacje dotyczące ofert pracy i praktyk, wymagania pracodawców wobec potencjalnych kandydatów, przykładowe ścieżki karier na podstawie badania losów absolwentów, możliwości dalszego rozwoju, zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz sposoby szukania pracy. Dzięki prezentacji i ćwiczeniom studenci rozwiną umiejętność podejmowania realnych zobowiązań, przewidywanie konsekwencji działań w kontekście budowania swojej ścieżki kariery, nabędą umiejętność do brania osobistej odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową.

2.Podczas części zajęć dotyczących dążenia do rozwoju omówione zostaną następujące elementy: Model Kompetencji Zawodowych, rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych oraz zasady przygotowywania CV i listu motywacyjnego na podstawie własnych kompetencji zawodowych w kontekście wybranego celu zawodowego. Studenci dzięki różnorodnym ćwiczeniom (indywidualnym, w parach, dyskusjom oraz testom) rozpoznają swoje mocne i słabe strony, odkryją własny typ osobowości oraz preferowane środowisko pracy. To wszystko pozwoli studentom w doprecyzowaniu celów zawodowych pod kątem predyspozycji zawodowych i oczekiwań pracodawców. Studenci przećwiczą w praktyce przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych pod kątem danego stanowiska pracy. Udział w ćwiczeniach pozwoli studentom rozwinąć również umiejętność poszukiwania możliwości zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, otwartości na nowe zadania, analizowania własnych sukcesów i porażek oraz korzystania z doświadczeń innych osób.

3. Ostatnia część zajęć rozwijająca, zarówno powyższe kompetencje, jak i głównie etykę i profesjonalizm będzie zawierała omówienie rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci w scenkach oraz zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą elementy autoprezentacji swojej osoby podczas rozmowy rekrutacyjnej (mowa ciała, wygląd, głos, odpowiadanie na pytania pracodawcy, radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy oraz negocjowanie wynagrodzenia). Dzięki zajęciom dowiedzą się, jak budować własną wiarygodność oraz jak podczas rozmowy przedstawić swoją spójność z wartościami firmy i przyjętymi przez nią standardami pracy.

Biorąc udział w zajęciach studenci będą mieli również możliwość rozwijania takich kompetencji jak: komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie, kreatywność.

Zakres tematów:

1. Co dalej po studiach?

2. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych

3. Profesjonalne planowanie swojego rozwoju

4. Dokumenty aplikacyjne

5. Sposoby szukania pracy

6. Rozmowa kwalifikacyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stephen Covey "7 nawyków skutecznego działania"

2. Rowland S. Miller "Niepewność i zakłopotanie. O pokonywaniu niechcianych uczuć”

3. James A.F.Stoner, R.Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierowanie"– rozdz.4 “Odpowiedzialność społeczna i etyka”

4. Marcus Buckingham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

5. Guy Kawasaki "The Art of the Start"

6. Malcolm Gladwell "Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu"

7. Wojciech Eichelberger, Pierre Forthomme, Francois Nail "Quest. Twoja droga do sukcesu"

8. Ricky W. Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 4 "Etyczny i społeczny kontekst zarządzania”

9. Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale "Etyka biznesu"

Literatura uzupełniająca:

10. John C. Maxwell "Wybór należy do Ciebie"

11. Elliot Aronson, Carol Tavris "Błądzą wszyscy (ale nie ja)"

12. Michał Podbielski "NLP Ewolucja. Przejdź kolejny etap rozwoju - od człowieka myślącego do człowieka szczęśliwego",

13. Stephen Covey, "Najpierw rzeczy najważniejsze".

Uwagi:

Ćwiczenia – 15 godzin.

Zaliczenie z oceną:

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy

- przygotowanie autoprezentacji

- obecność min.80%

Każda z prac zostanie oceniona w skali 1-5 pkt. Suma uzyskanych punktów oraz obecność na zajęciach (min.80%) będzie stanowiła podstawę uzyskanego przez uczestnika stopnia.

ndst do 6 pkt.

dst 7-8 pkt.

dst plus 9 pkt.

db 10 -12 pkt.

db plus 13 pkt.

bdb 14-15 pkt.

Terminy:

Zajęcia odbędą się w piątki: 18.10., 25.10., 8.11.2019

w godz. 11.00-16.00

Miejsce: Sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 35 (budynek UCS obok klubu Od Nova)

Prowadzący: mgr Ewa Banaszak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Ewa Banaszak
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności oraz etyka i profesjonalizm. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały rozwój następujących kompetencji: branie odpowiedzialności, dążenie do rozwoju oraz etyka i profesjonalizm.

1. Zajęcia dotyczące brania odpowiedzialności będą zawierały omówienie obecnej sytuacji na rynku pracy, informacje dotyczące ofert pracy i praktyk, wymagania pracodawców wobec potencjalnych kandydatów, przykładowe ścieżki karier na podstawie badania losów absolwentów, możliwości dalszego rozwoju, zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz sposoby szukania pracy. Dzięki prezentacji i ćwiczeniom studenci rozwiną umiejętność podejmowania realnych zobowiązań, przewidywanie konsekwencji działań w kontekście budowania swojej ścieżki kariery, nabędą umiejętność do brania osobistej odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową.

2.Podczas części zajęć dotyczących dążenia do rozwoju omówione zostaną następujące elementy: Model Kompetencji Zawodowych, rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych oraz zasady przygotowywania CV i listu motywacyjnego na podstawie własnych kompetencji zawodowych w kontekście wybranego celu zawodowego. Studenci dzięki różnorodnym ćwiczeniom (indywidualnym, w parach, dyskusjom oraz testom) rozpoznają swoje mocne i słabe strony, odkryją własny typ osobowości oraz preferowane środowisko pracy. To wszystko pozwoli studentom w doprecyzowaniu celów zawodowych pod kątem predyspozycji zawodowych i oczekiwań pracodawców. Studenci przećwiczą w praktyce przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych pod kątem danego stanowiska pracy. Udział w ćwiczeniach pozwoli studentom rozwinąć również umiejętność poszukiwania możliwości zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, otwartości na nowe zadania, analizowania własnych sukcesów i porażek oraz korzystania z doświadczeń innych osób.

3. Ostatnia część zajęć rozwijająca, zarówno powyższe kompetencje, jak i głównie etykę i profesjonalizm będzie zawierała omówienie rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci w scenkach oraz zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą elementy autoprezentacji swojej osoby podczas rozmowy rekrutacyjnej (mowa ciała, wygląd, głos, odpowiadanie na pytania pracodawcy, radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy oraz negocjowanie wynagrodzenia). Dzięki zajęciom dowiedzą się, jak budować własną wiarygodność oraz jak podczas rozmowy przedstawić swoją spójność z wartościami firmy i przyjętymi przez nią standardami pracy.

Biorąc udział w zajęciach studenci będą mieli również możliwość rozwijania takich kompetencji jak: komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie, kreatywność.

Zakres tematów:

1. Co dalej po studiach?

2. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych

3. Profesjonalne planowanie swojego rozwoju

4. Dokumenty aplikacyjne

5. Sposoby szukania pracy

6. Rozmowa kwalifikacyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stephen Covey "7 nawyków skutecznego działania"

2. Rowland S. Miller "Niepewność i zakłopotanie. O pokonywaniu niechcianych uczuć”

3. James A.F.Stoner, R.Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierowanie"– rozdz.4 “Odpowiedzialność społeczna i etyka”

4. Marcus Buckingham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

5. Guy Kawasaki "The Art of the Start"

6. Malcolm Gladwell "Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu"

7. Wojciech Eichelberger, Pierre Forthomme, Francois Nail "Quest. Twoja droga do sukcesu"

8. Ricky W. Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 4 "Etyczny i społeczny kontekst zarządzania”

9. Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale "Etyka biznesu"

Literatura uzupełniająca:

10. John C. Maxwell "Wybór należy do Ciebie"

11. Elliot Aronson, Carol Tavris "Błądzą wszyscy (ale nie ja)"

12. Michał Podbielski "NLP Ewolucja. Przejdź kolejny etap rozwoju - od człowieka myślącego do człowieka szczęśliwego",

13. Stephen Covey, "Najpierw rzeczy najważniejsze".

Uwagi:

Ćwiczenia – 15 godzin.

Zaliczenie z oceną:

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy

- przygotowanie autoprezentacji

- obecność min.80%

Każda z prac zostanie oceniona w skali 1-5 pkt. Suma uzyskanych punktów oraz obecność na zajęciach (min.80%) będzie stanowiła podstawę uzyskanego przez uczestnika stopnia.

ndst do 6 pkt.

dst 7-8 pkt.

dst plus 9 pkt.

db 10 -12 pkt.

db plus 13 pkt.

bdb 14-15 pkt.

Terminy:

Zajęcia odbędą się w piątki: 3.4, 17.4., 24.4.2020

Miejsce: Sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 35 (budynek Uczelnianego Centrum Sportu koło klubu Od Nova)

Prowadzący: mgr Ewa Banaszak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Ewa Banaszak
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności oraz etyka i profesjonalizm. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały rozwój następujących kompetencji: branie odpowiedzialności, dążenie do rozwoju oraz etyka i profesjonalizm.

1. Zajęcia dotyczące brania odpowiedzialności będą zawierały omówienie obecnej sytuacji na rynku pracy, informacje dotyczące ofert pracy i praktyk, wymagania pracodawców wobec potencjalnych kandydatów, przykładowe ścieżki karier na podstawie badania losów absolwentów, możliwości dalszego rozwoju, zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz sposoby szukania pracy. Dzięki prezentacji i ćwiczeniom studenci rozwiną umiejętność podejmowania realnych zobowiązań, przewidywanie konsekwencji działań w kontekście budowania swojej ścieżki kariery, nabędą umiejętność do brania osobistej odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową.

2.Podczas części zajęć dotyczących dążenia do rozwoju omówione zostaną następujące elementy: Model Kompetencji Zawodowych, rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych oraz zasady przygotowywania CV i listu motywacyjnego na podstawie własnych kompetencji zawodowych w kontekście wybranego celu zawodowego. Studenci dzięki różnorodnym ćwiczeniom (indywidualnym, w parach, dyskusjom oraz testom) rozpoznają swoje mocne i słabe strony, odkryją własny typ osobowości oraz preferowane środowisko pracy. To wszystko pozwoli studentom w doprecyzowaniu celów zawodowych pod kątem predyspozycji zawodowych i oczekiwań pracodawców. Studenci przećwiczą w praktyce przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych pod kątem danego stanowiska pracy. Udział w ćwiczeniach pozwoli studentom rozwinąć również umiejętność poszukiwania możliwości zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, otwartości na nowe zadania, analizowania własnych sukcesów i porażek oraz korzystania z doświadczeń innych osób.

3. Ostatnia część zajęć rozwijająca, zarówno powyższe kompetencje, jak i głównie etykę i profesjonalizm będzie zawierała omówienie rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci w scenkach oraz zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą elementy autoprezentacji swojej osoby podczas rozmowy rekrutacyjnej (mowa ciała, wygląd, głos, odpowiadanie na pytania pracodawcy, radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy oraz negocjowanie wynagrodzenia). Dzięki zajęciom dowiedzą się, jak budować własną wiarygodność oraz jak podczas rozmowy przedstawić swoją spójność z wartościami firmy i przyjętymi przez nią standardami pracy.

Biorąc udział w zajęciach studenci będą mieli również możliwość rozwijania takich kompetencji jak: komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie, kreatywność.

Zakres tematów:

1. Co dalej po studiach?

2. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych

3. Profesjonalne planowanie swojego rozwoju

4. Dokumenty aplikacyjne

5. Sposoby szukania pracy

6. Rozmowa kwalifikacyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stephen Covey "7 nawyków skutecznego działania"

2. Rowland S. Miller "Niepewność i zakłopotanie. O pokonywaniu niechcianych uczuć”

3. James A.F.Stoner, R.Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierowanie"– rozdz.4 “Odpowiedzialność społeczna i etyka”

4. Marcus Buckingham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

5. Guy Kawasaki "The Art of the Start"

6. Malcolm Gladwell "Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu"

7. Wojciech Eichelberger, Pierre Forthomme, Francois Nail "Quest. Twoja droga do sukcesu"

8. Ricky W. Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 4 "Etyczny i społeczny kontekst zarządzania”

9. Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale "Etyka biznesu"

Literatura uzupełniająca:

10. John C. Maxwell "Wybór należy do Ciebie"

11. Elliot Aronson, Carol Tavris "Błądzą wszyscy (ale nie ja)"

12. Michał Podbielski "NLP Ewolucja. Przejdź kolejny etap rozwoju - od człowieka myślącego do człowieka szczęśliwego",

13. Stephen Covey, "Najpierw rzeczy najważniejsze".

Uwagi:

Ćwiczenia – 15 godzin.

Zaliczenie z oceną:

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy

- przygotowanie autoprezentacji

- obecność min.80%

Każda z prac zostanie oceniona w skali 1-5 pkt. Suma uzyskanych punktów oraz obecność na zajęciach (min.80%) będzie stanowiła podstawę uzyskanego przez uczestnika stopnia.

ndst do 6 pkt.

dst 7-8 pkt.

dst plus 9 pkt.

db 10 -12 pkt.

db plus 13 pkt.

bdb 14-15 pkt.

Terminy:

Zajęcia odbędą się w piątki: 16.10., 23.10., 6.11.2020

w godz. 11.00-16.00

Miejsce: Sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 35 (budynek UCS obok klubu Od Nova)

Prowadzący: mgr Ewa Banaszak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Ewa Banaszak
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności oraz etyka i profesjonalizm. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały rozwój następujących kompetencji: branie odpowiedzialności, dążenie do rozwoju oraz etyka i profesjonalizm.

1. Zajęcia dotyczące brania odpowiedzialności będą zawierały omówienie obecnej sytuacji na rynku pracy, informacje dotyczące ofert pracy i praktyk, wymagania pracodawców wobec potencjalnych kandydatów, przykładowe ścieżki karier na podstawie badania losów absolwentów, możliwości dalszego rozwoju, zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz sposoby szukania pracy. Dzięki prezentacji i ćwiczeniom studenci rozwiną umiejętność podejmowania realnych zobowiązań, przewidywanie konsekwencji działań w kontekście budowania swojej ścieżki kariery, nabędą umiejętność do brania osobistej odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową.

2.Podczas części zajęć dotyczących dążenia do rozwoju omówione zostaną następujące elementy: Model Kompetencji Zawodowych, rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych oraz zasady przygotowywania CV i listu motywacyjnego na podstawie własnych kompetencji zawodowych w kontekście wybranego celu zawodowego. Studenci dzięki różnorodnym ćwiczeniom (indywidualnym, w parach, dyskusjom oraz testom) rozpoznają swoje mocne i słabe strony, odkryją własny typ osobowości oraz preferowane środowisko pracy. To wszystko pozwoli studentom w doprecyzowaniu celów zawodowych pod kątem predyspozycji zawodowych i oczekiwań pracodawców. Studenci przećwiczą w praktyce przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych pod kątem danego stanowiska pracy. Udział w ćwiczeniach pozwoli studentom rozwinąć również umiejętność poszukiwania możliwości zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, otwartości na nowe zadania, analizowania własnych sukcesów i porażek oraz korzystania z doświadczeń innych osób.

3. Ostatnia część zajęć rozwijająca, zarówno powyższe kompetencje, jak i głównie etykę i profesjonalizm będzie zawierała omówienie rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci w scenkach oraz zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą elementy autoprezentacji swojej osoby podczas rozmowy rekrutacyjnej (mowa ciała, wygląd, głos, odpowiadanie na pytania pracodawcy, radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy oraz negocjowanie wynagrodzenia). Dzięki zajęciom dowiedzą się, jak budować własną wiarygodność oraz jak podczas rozmowy przedstawić swoją spójność z wartościami firmy i przyjętymi przez nią standardami pracy.

Biorąc udział w zajęciach studenci będą mieli również możliwość rozwijania takich kompetencji jak: komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie, kreatywność.

Zakres tematów:

1. Co dalej po studiach?

2. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych

3. Profesjonalne planowanie swojego rozwoju

4. Dokumenty aplikacyjne

5. Sposoby szukania pracy

6. Rozmowa kwalifikacyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stephen Covey "7 nawyków skutecznego działania"

2. Rowland S. Miller "Niepewność i zakłopotanie. O pokonywaniu niechcianych uczuć”

3. James A.F.Stoner, R.Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierowanie"– rozdz.4 “Odpowiedzialność społeczna i etyka”

4. Marcus Buckingham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

5. Guy Kawasaki "The Art of the Start"

6. Malcolm Gladwell "Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu"

7. Wojciech Eichelberger, Pierre Forthomme, Francois Nail "Quest. Twoja droga do sukcesu"

8. Ricky W. Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 4 "Etyczny i społeczny kontekst zarządzania”

9. Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale "Etyka biznesu"

Literatura uzupełniająca:

10. John C. Maxwell "Wybór należy do Ciebie"

11. Elliot Aronson, Carol Tavris "Błądzą wszyscy (ale nie ja)"

12. Michał Podbielski "NLP Ewolucja. Przejdź kolejny etap rozwoju - od człowieka myślącego do człowieka szczęśliwego",

13. Stephen Covey, "Najpierw rzeczy najważniejsze".

Uwagi:

Ćwiczenia – 15 godzin.

Zaliczenie z oceną:

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy

- przygotowanie autoprezentacji

- obecność min.80%

Każda z prac zostanie oceniona w skali 1-5 pkt. Suma uzyskanych punktów oraz obecność na zajęciach (min.80%) będzie stanowiła podstawę uzyskanego przez uczestnika stopnia.

ndst do 6 pkt.

dst 7-8 pkt.

dst plus 9 pkt.

db 10 -12 pkt.

db plus 13 pkt.

bdb 14-15 pkt.

Terminy:

Zajęcia odbędą się w piątki: 3.4, 17.4., 24.4.2020

Miejsce: Sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 35 (budynek Uczelnianego Centrum Sportu koło klubu Od Nova)

Prowadzący: mgr Ewa Banaszak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.