Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zespołem i projektem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 9000-OG-BK-RK-ZZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0031) Rozwój umiejętności osobowościowych
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zespołem i projektem
Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):

- udział w ćwiczeniach


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 3 h

- indywidualne przygotowanie projektu - 7 h


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

- definiuje kompetencje (branie odpowiedzialności, delegowanie, organizacja pracy, planowanie i koordynowanie, praca zespołowa, zarządzanie zespołem)

- opisuje zasadę ustalania priorytetów

- charakteryzuje proces planowania i wdrażania projektu

- ma wiedzę na temat budowania zespołu i wyznaczania mu priorytetów, zarządzania zespołem, delegowania zadań, monitorowania i korygowania działań członków zespołu

- opisuje poziomy rozwoju pracowników oraz style zarządzania

- ma wiedzę na temat motywowania zespołu, rozwiązywania konfliktów w grupie oraz efektywnej komunikacji w zespole

- charakteryzuje cechy/kompetencje dobrego szefa/lidera


Efekty uczenia się - umiejętności:

- stosuje zasadę SMART służącą do ustalania priorytetów dla zespołu

- rozróżnia cele strategiczne od operacyjnych, długo- i krótkoterminowe

- ocenia innych pod kątem ich kompetencji w celu zbudowania efektywnego zespołu nastawionego na realizację celu

- analizuje kompetencje członków zespołu w celu dokonania podziału zadań pomiędzy nimi

- określa i zapewnia niezbędne środki dla zespołu mające pomóc w realizacji celu

- potrafi prawidłowo zaplanować i koordynować obieg informacji między członkami zespołu

- ustala wskaźniki kontroli pracy zespołu

- monitoruje i koryguje działania zespołu, ustala zasady raportowania

- analizuje czas trwania poszczególnych etapów projektu

- potrafi stworzyć plan projektu oraz wdrożyć go

- potrafi integrować i motywować zespół, okazuje wiarę i zaufanie w możliwości pracowników

- dopasowuje styl zarządzania do poziomu pracownika

- analizuje konflikty w zespole i rozwiązuje je

- przekazuje informacje zwrotne członkom zespołu

- reprezentuje interesy zespołu na zewnątrz


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Zajęcia w całości poświęcone są rozwijaniu kompetencji społecznych – planowanie i koordynowanie, zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, mobilizowanie innych oraz elementy pracy zespołowej, organizacji pracy, brania odpowiedzialności. Uczestnik ma świadomość znaczenia rozwoju powyższych kompetencji w rozwijaniu swoich umiejętności liderskich niezbędnych w realizacji celów zawodowych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom rozwijać umiejętności liderskie niezbędne do efektywnego zarządzania projektem i zespołem. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli rozwijać szereg kompetencji: planowanie i koordynowanie, zarządzanie zespołem, delegowanie, mobilizowanie innych oraz elementy pracy zespołowej, organizacji pracy, brania odpowiedzialności. Wszystkie te aspekty będą rozwijane w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży, często na stanowiskach menadżerskich.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej pozwolą uczestnikom na rozwijanie umiejętności liderskich. Uczestnicy będą mogli rozwijać szereg kompetencji: planowanie i koordynowanie, zarządzanie zespołem, delegowanie, mobilizowanie innych oraz elementy pracy zespołowej, organizacji pracy, brania odpowiedzialności.

Omówiona zostanie główna zasada ustalania priorytetów – SMART, różnice między zadaniem i projektem oraz między różnymi rodzajami celów, dzięki czemu uczestnicy będą potrafili ustalić efektywne cele dla zespołu.

W trakcie zajęć zostanie omówiony aspekt efektywnego budowania zespołu. Zakres tematyczny będzie obejmował zagadnienia dotyczące określania kompetencji pracowników, dobierania odpowiednich osób do konkretnego zadania, podział zadań między członków zespołu, efektywną komunikację w zespole. Dzięki ćwiczeniom uczestnik będzie potrafił zbudować zespół dopasowany do konkretnego projektu.

Kolejna część została przeznaczona na zarządzanie projektem, czyli stworzenie planu projektu, wdrażanie go, ustalanie wskaźników kontroli pracy zespołu oraz monitorowanie i korygowanie działań zespołu. Umiejętności te pozwolą uczestnikom prawidłowo przejść przez proces planowania i koordynowania, zarówno zespołem, jak i projektem.

Zajęcia dotyczące motywowania zespołu będą obejmowały następujące zagadnienia: pojęcie i teorie motywacji, czynniki motywujące zespół, cechy/kompetencje osoby zarządzającej. Dzięki ćwiczeniom w tej części uczestnicy będą potrafili motywować i integrować zespół oraz okazywać wiarę i zaufanie w możliwości pracowników. W trakcie zajęć zostaną omówione poziomy rozwoju pracowników oraz style zarządzania, a także procedura delegowania, udzielania pochwały, nagany i rozliczania zadań. Ćwiczenia pozwolą na dopasowanie odpowiedniego stylu do kompetencji i motywacji pracownika. Ostania część zajęć została poświęcona rozwiązywaniu konfliktów w zespole i obejmuje omówienie przyczyn konfliktów w zespole oraz sposoby rozwiązywania ich, a także wystąpienie przed zespołem w roli lidera w celu określenia zasad panujących w grupie.

Literatura:

1.Ken Blanchard, Patricia Zigarmi, Drea Zigarmi “Jednominutowy menedżer i przywództwo"

2. Marcus Buckingham " Po pierwsze złam wszelkie zasady"

3. Jerzy Gut, Wojciech Haman "Psychologia szefa. Szef to zawód”

4. R. Meredith Balbin "Twoja rola w zespole”

5. Peter F. Drucker "Zawód menedżer"

6. Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania"

7. Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"

8. James A.F.Stoner, R.Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierowanie”

9. Ken Blanchard "Przywództwo wyższego stopnia”

10. Robert Cialdini, Noah Goldstein, Steve Martin "Tak! 50 sekretów nauki perswazji"

11. Kamil Dadan "Delegowanie obowiązków. Osobisty mentor - Harvard Business"

12. Eileen Hammar i Anne Malatchi "7 nawyków skutecznych zespołów"

13. Stephen R. Covey, Roger Merrill, Rebecca R. Merrill "Najpierw rzeczy najważniejsze"

Metody i kryteria oceniania:

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

- przygotowanie do ćwiczeń – 3 h

- indywidualne przygotowanie projektu - 7 h

- obecność na zajęciach (80%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Izabela Rutkowska
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Izabela Rutkowska
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.