Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki nowożytnej powszechnej [1402-NŻPO-2Z-N1] Semestr zimowy 2017/18
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia sztuki nowożytnej powszechnej [1402-NŻPO-2Z-N1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2017/18 [2017/18Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
raz na miesiąc w piątek, 13:00 - 16:30
sala 104
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lech Brusewicz, Tomasz De Rosset
Literatura:

J.Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. 2, Warszawa 2004

Robert Genaille, Encyklopedia malarstwa flamandzkiego i holenderskiego, Warszawa 2001

Robert Genaille, Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976

Peter Murray, Architektura renesansu, Wroclaw 1999.

Peter Murray, Linda Murray, Sztuka renesansu, Warszawa 1999

Maria Rzepińska, Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1989

Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1980

Krystyna Secomska, Mistrzowie i książęta, Warszawa 1989, s. 98-132.

Krystyna Secomska, Malarstwo francuskie XVII w., Warszawa 1

M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1200-1400, Warszawa

Zygmunt Waźbiński, Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1989

Jan Wrabec Dintzenhoferowie na Śląsku, Wrocław 1998.

Małgorzata Wyrzykowska, Escorial jako wzorzec ideowy i architektoniczny założeń klasztornych na terenie monarchii habsburskiej, w: "Dzieła i interpretacje", T.VI, 2000

Antoni Ziemba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

Man, Myth and Sensual Pleasures. Jean Gossaert’s Renaissance, (Exhibition Catalogue) Metropolitan Museum New York, ed. Maryan W. Ainsworth, New Haven – London 2010

Ethan Matt Kavaler, Renaissance Gothic: architecture and the arts in Northern Europe 1470-1540, New Haven – London 2012

Wege zur Renaissance: Beobachtungen zu den Anfängen neuzeitlicher Kunstauffassung im Rheinland und den Nachbargebieten um 1500, hrsg. von Norbert Nußbaum, Claudia Euskirchen, Stephan Hoppe, Köln 2003

Caecilie Weissert, ‘Nova Roma. Aspekte der Antikenrezeption in den Niederlanden im 16. Jahrhundert’, Artibus et Historiae 58 (2008), 173-200

Unity and Discontinuity. Architectural Relations between the Southern and Northern Low Countries 1530 – 1700, eds. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2007

Stanisław Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515 – 1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007

Jerzy Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973

Michał Wardzyński, ‘Między Italią a Niderlandami. Środkowoeuropejskie ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie wobec tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa’, [w:] Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką, red. Aleksandra Lipińska, Wrocław 2009, s. 425 – 455

Mariusz Karpowicz, ‘Włoska awangarda artystyczna w Polsce w XVII w.’, Barok. Historia – Literatura – Sztuka, I/2 (1994), s. 15-46

Stanisław Mossakowski, Tylman z Gameren (1632-1706). Twórczość architektoniczna w Polsce, Warszawa-Berlin-Monachium 2012

Secondary literature:

David Young Kim, The Traveling Artist in the Italian Renaissance: Geography, Mobility, and Style, New Haven - London 2014

Francis Haskell, Nicholas Penny, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven – London 1982

Leonard Barkan, Unearthing the Past: Archeology and Aesthetics in the Making of the Renaissance Culture, New Haven – London 1999

Philip Jacks, The Antiquarian and the Myth of Antiquity. The Origins of Rome in Renaissance Though, Cambridge 1993

Alina A. Payne, The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Architectural Invention, Ornament and Literary Culture, Cambridge 1999

Paula Nuttall, From Flanders to Florence: The Impact of Netherlandish Painting 1400–1500, New Haven – London 2004

Fiamminghi a Roma, 1508-1608: kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsdom Luik te Rome tijdens de Renaissance, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Rome. Palazzo delle Esposizionied. Hans Devisscher, Brussel 1995

The Low countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), (Architectura Moderna 8), red. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2013

Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective, eds. Michael Andersen, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen, Copenhagen 2011

The Problem of the Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries around the Baltic Sea, eds. Krista Kodres, Piret Lindpere, Eva Näripea, s.l. 2003

Artists on the Move. Migrating artists from the Low Countries 1450-1700, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 63, 2013, ed. Dulcia Meijers, Frits Scholten, Joanna Woodall

Uylenburg & Son. Art and Commerce from Rembrandt to De Lairesse; 1625 – 1675, Dulwich Picture Gallery, London, 7 June - 3 September 2006, The Rembrand House Museum, Amsterdam, 16 September - 10 December 2006, eds. Friso Lammertse, Jaap van der Veen, Zwolle 2006

Badeloch Noldus, Trade in Good Taste. Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World in the Seventeenth Century, (Architectura Moderna 2), Turnhout 2005

Die Geburt des Barock, Royal Academy of Arts, London, 20. Januar-16. April 2001; Palazzo Venezia, Rom, Mai-August 2001. hrsg. von Beverly Louise Brown, Stuttgart 2001

Stephan Hoppe, Was ist Barock?: Architektur und Städtebau Europas 1580-1770, Darmstadt 2003

Barbara Arciszewska, Classicism and modernity: architectural Thought in Eighteenth-Century Britain, Warszawa

Zakres tematów:

Nakreślenie tła historycznego i duchowego epoki. Omówienie niektórych aspektów ówczesnej teorii artystycznej oraz pojęć odnoszących się do sztuki tego czasu. Rozwój malarstwa i architektury w ramach najważniejszych ośrodków artystycznych w Italii (Siena, Asyż Florencja i Toskania, Rzym, Mantua, Wenecja i Veneto, Lombardia i Neapol) poczynając od Cimabuego. Podobna prezentacja w odniesieniu do krajów po pólnocnej stronie Alp (Francji, Niderlandów, Anglii) Przykłady na międzynarodową sztukę dworów artystycznych XVI/XVII w. (Fontainebleau - Monachium - Praga) ze sczególowym omówieniem. W trakcie zajęć powinny zostać zrealizowane następujce zagadnienia:

* Zakres pojęcia renesan w ujęciu historycznym; renaissance de Lettre; sztuka renesansowa a tradycja historyczna,; wpływ dzieł antycznych na koncepcje szytuki w renmesansie.

* Specyfika sakralnej architektury toskańskiej i jej ewolucja od XIII do XIX w.. Asyż jako ośrodek nowych rozwiązań formalnych w sztuce. Wpływ zakonów franciszkańskich i dominikańskich na rozwój sztuki.

*Dylematy mistrzów epoki wczesnego renesansu: Brunalleschi i Alberti i ich stosunek do tradycji antycznej. Nowe tematy architektoniczne i sposoby rozwiązań.

* Pałace miejskie Quatroccento oraz wille rodziny Medicci (Trebio, Cafagiuolo, Carregi, Pogio a Caiano).

* Malarstwo toskańskie: problem perspektywy. Styl dekoracyjny i jego reprezentanci. Styl monumentalny w malarstwie i jego przedstawiciele.

* Manieryzm, zakres pojęcia, geneza zjawiska, główni przedstawiciel manieryzmu włoskiego. Działalność Filreta; kontekst znaczeniowy dzieł takich jak Sforzinda, Hypnerotomachia Poliphili, oraz prac autorstwa Fra Giovanni Giocondo da Verona, Cesare Cesariano)

*Wenecja jako centrum artystyczne w XVI w. Wpływ polityki doży Grittiego i jego zwolenników na rozwój artystyczny Wenecji. Działalnośc Sansovino i Palladia. Rozwój malarstwa.

* Rozwój renesansu po północnej stronie Alp. Ośrodek artystyczny w Fontenbleu. Powstanie szkoły malarskiej Fontenbleu I I II. Przedstawiciele i charakterystyka ich dzieł. Wpływ willi włoskiej na wykształcenie się typu L'Hotel. Tworczość palladianisty Philberta de L'Orme. Przejawy manieryzmu w sztuce niderlandzkiej. Manieryzm w wydaniu angielskim.

* Esorial w kontekście państwa Habsburgów i jako prototyp założeń klasztornych. Rozważania teoretyczne Villalpando na temat świątyni Salomona. Dzieła oparte o rozważania Villalpando: Escorial, światynia Marekerk w Lejdzie i ratusz amsterdamski.

*Wprowadzenie do sztuki baroku. Narodziny Baroku w Rzymie. Główni przedstawiciele

*Turyn jako nowe centrum sztuki. Guarino Guarini i nowe rozwiązania formalne. Filippo Juvara - klasycyzm barokowy w architekturze.

*Działalnośc rodziny Dintzenhofferów w Czechach i na Śląsku. Rozwój malarstwa iluzjonistycznego.

*Rokoko a klasycyzm. DZiałalnośc C. Lorrain, Watteau, Possin, C. Langhansa, Piranesiego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone jako wykład informacyjny w układzie chronologicznym z uwzględnieniem zagadnień problemowych. Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna obejmująca podstawowe informacje, obowiązujący materiał ikonograficzny, a także materiały pomocnicze.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym obejmującym materiał omawiany w czasie wykładu oraz zawarty w podstawowej literaturze przedmiotu. Egzamin pisemny składa się z pytań opisowych i pokazu slajdów. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie 50% punków z obydwu części.

Wymagania egzaminacyjne:

- rozpoznawanie zabytków na slajdach (nazwa, funkcja, miejsce), z datowaniem do ćwierćwiecza (K_U01, K_U06, K_U08, K_U10)

- rozwinięcie przedstawionego zagadnienia o tematyce ogólnej według treści kształcenia (wykład i podstawowa literatura przedmiotu) (K_W03, K_W04, K_W08, K_W11, K_U09, K_U10, K_K06)

Uwagi:

odk n1, II rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)