Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne [1300-PK-SJ] Rok akademicki 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo karne [1300-PK-SJ]
Zajęcia: Rok akademicki 2018/19 [2018/19] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:30 - 14:15
sala Audytorium_E
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 99
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Berent
Strona domowa grupy: https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=51129300
Literatura:

I. Wykaz piśmiennictwa podstawowego

• Podręczniki akademickie:

- A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016.

- A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2018.

• Zbiory kazusów:

- J. Lachowski, M. Leciak, J. Wojciechowski, Prawo karne w kazusach, Toruń 2016.

• Komentarze:

- M. Filar [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

- V. Konarska-Wrzosek [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.

II. Wykaz piśmiennictwa uzupełniającego

• Podręczniki akademickie:

- M. Bojarski [red.], Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2017.

- T. Dukiet-Nagórska [red.], Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2016.

- L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2018.

- M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2016.

- Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.

- J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2017.

• Komentarze:

- T. Bojarski [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116, Warszawa 2017.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2017.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2017.

- M. Mozgawa [red.], Kodeks karny. Komentarz, Kraków 2017.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz. 1), Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277, Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 228-363, Warszawa 2016.

• Opracowania systemowe:

- A. Marek [red.], System Prawa Karnego. Tom I. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010.

• Zbiory orzeczeń sądowych:

M. Królikowski [red.], Prawo karne – część szczególna. Orzecznictwo, Warszawa 2011.

• Zbiory kazusów:

- K. Kurowski, I. Zgoliński, Prawo karne, Kazusy z rozwiązaniami, Warszawa 2013.

• Zbiory testów:

- T. Bojarski [red.], Prawo karne. Testy, Warszawa 2012.

• Artykułu naukowe:

- A. Marek, Istota nieudolnego usiłowania przestępstwa, RPEiS 1968, nr 1.

- M. Filar, Przestępstwa są niczym niewyczerpalne bogactwo naturale, [w:] P. Zieliński [red. mer.], Polityczność przestępstwa. Prawo karne jako instrument marketingu politycznego, Warszawa 2011.

• Księgi pamiątkowe (wybrane fragmenty):

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I., Toruń 2012.

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II., Toruń 2012.

- L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska [red.], Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005.

- J. Giezek [red.], Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006.

- J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński [red.], Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008.

- V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz [red.], Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010.

• Piśmiennictwo o znaczeniu historycznym:

- I. Andrejew, Polskie prawo karne, Warszawa 2009.

- J. Bafia, Polskie prawo karne, Warszawa 1989.

- J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.

• Akty prawne

1. Akty podstawowe:

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm).

- ustawa z dn. 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

2. Akty posiłkowe:

- ustawa z dn. 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r., Nr 13, poz. 93 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 21 sierpnia 2001 r. – Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r., Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.).

Zakres tematów:

• PODSTAWOWE ZAGADNIENIA CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA KARNEGO W ZARYSIE*

BLOK I. Nauka o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności. Ogólne pojęcie przestępstwa

I. Ustawowa forma i społeczna treść przestępstwa

1. Rozwój nauki o istocie przestępstwa

2. Zagadnienie społecznej szkodliwości (niebezpieczeństwa) czynu

II. Definicja przestępstwa i jej elementy

1. Definicja

2. Pojęcie czynu

3. Bezprawność karna i wina

4. Ustawowe znamiona

III. Podmiot przestępstwa

1. Podmiot przestępstwa według Kodeksu karnego

2. Nieletni i młodociani

3. Przestępstwa powszechne i indywidualne (typologia przestępstw)

IV. Ciężar gatunkowy przestępstwa. Pojęcie zbrodni, występku i wykroczenia

• ROZSZERZONE ZAGADNIENIA CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ PRAWA KARNEGO

BLOK I. Rozdział XIX Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

BLOK II. Rozdział XX Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

BLOK III. Rozdział XXI Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwo w komunikacji

BLOK IV. Rozdział XXIII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wolności

BLOK V. Rozdział XXIV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

BLOK VI. Rozdział XXV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

BLOK VII. Rozdział XXVI Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

BLOK VIII. Rozdział XXVII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

BLOK IX. Rozdział XXVIII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

BLOK X. Rozdział XXX Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

BLOK XI. Rozdział XXXI Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

BLOK XII. Rozdział XXXIII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

BLOK XIII. Rozdział XXXIV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

BLOK XIV. Rozdział XXXV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko mieniu

BLOK XV. Wybrane typy czynów zabronionych (przestępstw) w zakresie nieumówionych w ramach bloków I-XIV.

*Plan zajęć oparty na systematyce podręcznika Profesora zw. Andrzeja Marka.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o interakcję ze studentami w realizacji zakresu tematów z uwzględnieniem posiedzeń kazusowych (metoda case study oparta o interpretację regulacji prawnych przez pryzmat analizy konkretnych stanów faktycznych), samodzielnych wystąpień uczestników zajęć, swobodnych wypowiedzi w zakresie analizy wybranych przepisów części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji nad zagadnieniami spornymi. Ponadto – w ramach możliwości temporalnych – stosuje się metodę dydaktyczną opartą o spotkania warsztatowe z przedstawicielami zawodów prawniczych (w zakresie praktyki wymiaru sprawiedliwości) oraz Policji (w zakresie praktycznych problemów ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców). Możliwe zajęcia terenowe w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu oraz wybranego zakładu karnego/aresztu śledczego (dla zainteresowanych).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia z przedmiotu jest złożenie z oceną co najmniej dostateczną (3.0) kolokwium końcowego, opartego o formułę testu wielokrotnego wyboru. Kolokwium końcowe obejmuje zagadnienia części szczególnej. Kolokwium końcowe obejmować może także kazusy weryfikujące praktyczne umiejętności aplikowania zdobytej wiedzy. Na finalną ocenę składa się ponadto ocena aktywności (możliwa modyfikacja oceny o pół stopnia w górę) oraz wiedzy podlegającej bieżącemu sprawdzeniu w oparciu o pytania indywidualne lub zbiorowe (tzw. wejściówka – zal./nzal., 3 x nzal. = 0,5 w dół). Możliwa jest jedna nierozliczona nieobecność w semestrze.

Uwagi:

Studenci II r. prawa stacjonarnego, gr. ćw. 9

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)