Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie 1300-SEM-1ND
Rok akademicki 2018/19
Seminarium, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium doktoranckie 1300-SEM-1ND
Zajęcia Rok akademicki 2018/19 (2018/19) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Violetta Konarska-Wrzosek
Strona domowa grupy: http://brak
Literatura:

I. Wykaz piśmiennictwa podstawowego

• Podręczniki akademickie:

- A. Marek, Jerzy Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2018;

- A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019;

- V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. Wolters Kluwer, wyd. 1, Warszawa 2010 lub wyd. 2, Warszawa 2013;

- V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005.

• Zbiory kazusów:

- J. Lachowski, M. Leciak, J. Wojciechowski, Prawo karne w kazusach, Toruń 2016.

II. Wykaz piśmiennictwa uzupełniającego

• Komentarze:

- M. Filar [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

- M. Mozgawa [red.], Kodeks karny. Komentarz, Kraków 2015.

- T. Bojarski [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-31, Warszawa 2014.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-116, Warszawa 2014.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2013.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2013.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz. 1), Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277, Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 228-363, Warszawa 2016.

- Kodeks karny skarbowy. Komentarz, pod red. I. Zgolińskiego, Wolters Kluwer 2017.

- P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wolters Kluwer 2017.

• Opracowania systemowe:

- A. Marek [red.], System Prawa Karnego. Tom I. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010.

• Inne opracowania:

J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Wolters Kluwer 2017.

I. Sepioło - Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck 2017.

Stanisław Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. Wolters Kluwer 2009.

Feliks Prusak, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2008.

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2009.

• Księgi pamiątkowe (wybrane fragmenty):

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I., Toruń 2012.

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II., Toruń 2012.

- L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska [red.], Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005.

- J. Giezek [red.], Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006.

- J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński [red.], Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008.

• Piśmiennictwo o znaczeniu historycznym:

- I. Andrejew, Polskie prawo karne, Warszawa 2009.

- J. Bafia, Polskie prawo karne, Warszawa 1989.

- J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.

• Akty prawne

1. Akty podstawowe:

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm).

- ustawa z dn. 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 z późn. zm.).

2. Akty posiłkowe:

- ustawa z dn. 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r., Nr 13, poz. 93 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 21 sierpnia 2001 r. – Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r., Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.)

Zakres tematów:

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna.

1. Prawo karne oraz przesłanki jego reformy,

2. Nauka prawa karnego i nauki pokrewne,

3. Ustawa karna, jej budowa i stosowanie,

4. Zasady obowiązywania ustawy karnej,

5. Ogólne pojęcie przestępstwa,

6. Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa,

7. Wina i jej formy,

8. Okoliczności uchylające oraz umniejszające winę,

9. Kontratypy,

10. Formy popełnienia przestępstwa,

11. Zabieg przestępstw,

12. Zabieg przepisów ustawy,

13. Pojęcie i systematyka kar oraz innych środków karnych,

14. Kary,

15. Środki karne,

16. Środki probacyjne,

17. Środki zwalczania recydywy, przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej,

18. Sądowy wymiar kary i środków karnych,

19. Środki zabezpieczające,

20. Środki stosowane wobec nieletnich,

21. Uchylenie karalności i darowanie kary,

22. Instytucja zatarcia skazania,

23. Omówienie wybranych typów przestępstw.

Prawo karne skarbowe materialne.

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie i zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych,

2. Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej,

3. Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym,

4. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw,

5. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania,

6. Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Postępowanie karne skarbowe.

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu,

2. Zasady procesu karnego skarbowego,

3. Uczestnicy procesu (organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe),

4. Przebieg procesu,

5. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z interakcją z doktorantami dla zapewniania realizacji (z przytoczeniem konkretnych, przypadków kazusowych - metoda case study oparta o interpretację regulacji prawnych przez pryzmat analizy konkretnych stanów faktycznych) wybranych tematów z zakresu odpowiedzialności karnej. W miarę możliwości czasowych, wiedza doktorantów prezentowana jest w samodzielnych, przygotowanych przez nich wystąpieniach (referatowych) dotyczących części zakresu ich rozprawy doktorskiej. Wiedzę doktoranta pogłębiają i systematyzują również organizowane spotkania z ekspertami (prokurator, adwokat sędzia itp.) a także (dokonywana zbiorowo na zajęciach) analiza oraz komentowanie doniesień prasowych dotyczących projektowanych nowelizacji z zakresu prawa karnego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia z przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz aktywność w trakcie zajęć. Dodatkowo doktorant musi przedstawić wybrany przez siebie temat rozprawy doktorskiej oraz omówić zagadnienia z nim związane, zebrać odpowiednią literaturę oraz przedłożyć ostateczny plan pracy. Przedmiotem oceny są również postępy w pisaniu rozprawy doktorskiej.

Uwagi:

Seminarzyści prof. dr hab.V.Konarskiej-Wrzosek- studenci III i IV roku niestacjo. studiów doktoranckich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.