Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego [1300-SEMDYP-N1] Rok akademicki 2018/19
Seminarium, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego [1300-SEMDYP-N1]
Zajęcia: Rok akademicki 2018/19 [2018/19] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Ziółkowska
Literatura:

• Literatura podstawowa:

V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012 lub wyd. II, Toruń 2013;

• Literatura uzupełniająca:

A. Marek, Jerzy Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2018;

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019;

• Komentarze:

- M. Filar [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

- M. Mozgawa [red.], Kodeks karny. Komentarz, Kraków 2015.

- T. Bojarski [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-31, Warszawa 2014.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-116, Warszawa 2014.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2013.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2013.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz. 1), Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277, Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 228-363, Warszawa 2016.

• Opracowania systemowe:

- A. Marek [red.], System Prawa Karnego. Tom I. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010.

• Księgi pamiątkowe (wybrane fragmenty) np.:

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I., Toruń 2012.

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II., Toruń 2012.

- L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska [red.], Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005.

- J. Giezek [red.], Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006.

- J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński [red.], Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008.

• Piśmiennictwo o znaczeniu historycznym np.:

- I. Andrejew, Polskie prawo karne, Warszawa 2009.

- J. Bafia, Polskie prawo karne, Warszawa 1989.

- J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.

• Akty prawne

1. Akty podstawowe:

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

- ustawa z dn. 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

2. Akty posiłkowe:

- ustawa z dn. 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

- ustawa z dn. 21 sierpnia 2001 r. – Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia

Zakres tematów:

• Prawo karne i prawo wykroczeń – charakterystyka, funkcje, podziały, źródła i zasady stosowania:

1. Prawo karne i prawo wykroczeń – ogólna charakterystyka i pełnione funkcje

2. Prawo karne i jego podział

3. Źródła prawa karnego i prawa wykroczeń

4. Budowa Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń oraz struktura ich przepisów

5. Wykładnia przepisów prawno-karnych – jej rodzaje i metody dokonywania

BLOK I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE W ZARYSIE

W zakresie części ogólnej - nauka o przestępstwie, a to:

I. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia

II. Formy popełniania przestępstwa (wykroczenia)

III. Okoliczności uchylające odpowiedzialność

BLOK II. ZAGADNIENIA GŁÓWNE

W zakresie części szczególnej:

IV. Prawno-karna ochrona życia i zdrowia ludzkiego

V. Przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności

VI. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu

VII. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

VIII. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu

IX. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

X. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko działalności instytucji publicznych

XI. Pozostałe wybrany typy przestępstw i wykroczeń

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z interakcją ze studentami dla zapewniania realizacji (z przytoczeniem konkretnych, przypadków kazusowych - metoda case study oparta o interpretację regulacji prawnych przez pryzmat analizy konkretnych stanów faktycznych) wybranych tematów z zakresu odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności wykroczeniowej. W miarę możliwości czasowych, wiedza studentów prezentowana jest w samodzielnych, przygotowanych przez nich wystąpieniach (referatowych) dotyczących części zakresu ich pracy dyplomowej. Wiedze studenta pogłębiają i systematyzują również organizowane spotkania z ekspertami (prokurator, adwokat sędzia itp.) a także (dokonywana zbiorowo na zajęciach) analiza oraz komentowanie doniesień prasowych dotyczących projektowanych nowelizacji z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia z przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz napisanie pracy dyplomowej a następnie złożenie z oceną co najmniej dostateczną (3.0) egzaminu dyplomowego, opartego o formułę dwóch pytań otwartych (po jednym od promotora i recenzenta pracy dyplomowej).

Uwagi:

Seminarzyści dr A. Ziółkowskiej - III rok admini. niestacjo. 1 stop.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)