Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 2751-SM-S2-1-MOPC
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Międzynarodowa ochrona praw człowieka 2751-SM-S2-1-MOPC
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 145
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Rezmer
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Materiały źródłowe:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. z drugim Protokołem Fakultatywnym (1966 r. i 1989 r.).

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r.

(Europejska) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.

Karta Praw Podstawowych UE z 2000 r.

Konwencja w spr. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 r.

Uzupełniająca konwencja w spr. zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa z 1956 r.

Konwencja o prawach dziecka z 1989 r.

Prawo międzynarodowe publiczne: wybór dokumentów, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2003.

2. Opracowania:

Łopatka A., Międzynarodowe prawo praw człowieka, Warszawa 2006.

The ECHR in 50 Questions, Strasbourg 2014, dostępne na: https://echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf.

3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dostępne na: https://hudoc.echr.coe.int)

Vo v. France (skarga 53924/00)

Evans v. UK (skarga 6339/05)

McCann and Others v. UK (skarga 18984/91)

Siliadin v. France (skarga 73316/01)

Lautsi v. Italy (skarga 30814/06)

Literatura uzupełniająca:

Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony: zarys wykładu, Wrocław 2004.

Kędzia Z., Współczesne wyzwania wobec praw człowieka, Sprawy Międzynarodowe 2003/3, s. 5-35.

Leksykon praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, M. Balcerzak et al., Warszawa 2010.

Symonides J., Polska w europejskich systemach ochrony praw człowieka, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002, s. 191-212.

Zakres tematów:

1. Analiza treści wybranych praw człowieka (prawo do życia i problem stosowania kary śmierci, wolność od tortur, wolność od niewolnictwa i poddaństwa, prawo do rzetelnego procesu, wolność pokojowych zgromadzeń, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do pracy oraz sprawiedliwych warunków pracy, prawo do nauki)

2. Dopuszczalne ograniczenia możliwości korzystania z praw człowieka, prawa niederogowalne

3. Ochrona praw grup osób szczególnie narażonych na naruszenia (dzieci, kobiet, uchodźców)

4. Skarga indywidualna jako środek międzynarodowej kontroli nad realizacją praw człowieka na przykładzie procedury skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (kryteria dopuszczalności, procedura rozpatrywania, rezultaty, potrzeba i propozycje reform).

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny (wprowadzenie do omawianych zagadnień), metoda ćwiczeniowa - analiza materiałów źródłowych (tekstów konwencji i deklaracji praw człowieka oraz orzeczeń), rozwiązywanie zagadnień problemowych (samodzielne poszukiwanie przez studentów odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o zanalizowane teksty źródłowe, opracowania, Internet), dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne; ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć)

Uwagi:

Dr J. Rezmer - gr 1- SM - 1 rok - st. II - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.