Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II r. 2051-S1-2-SDL
Semestr letni 2018/19
Seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe II r. 2051-S1-2-SDL
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 009
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Willa
Literatura:

Akty prawne:

- Uchwała nr 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z 19 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej na WPiSM, http://www.wpism.umk.pl/do_pobrania/uchwala_nr_4.pdf;

- Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z 18 kwietnia 2016 roku: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

- Zagadnienia do egzaminu kierunkowego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, http://www.wpism.umk.pl/do_pobrania/egzamin_lic/stos_miedz.pdf.

1. Literatura podstawowa:

- Bartkowiak Łukasz, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006

- Klamut Mirosława (red.), Integracja europejska, Wrocław 2008

- Kurczewska Urszula, Molęda-Zdziech Małgorzata, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009

- Sitek Magdalena, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Józefów 2010

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008

2. Literatura uzupełniająca:

- Barcz Jan (red.), Unia Europejska: system prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny, Warszawa 2009

-Barcz Jan, Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Michałowska-Gorywoda Krystyna, Integracja europejska, Warszawa 2007

- Dynia Elżbieta, Integracja europejska, Warszawa 2006

-Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009

- Wawrzyńczak-Jędryka Beata (red.), Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze, Warszawa 2007

- Wiszowaty Marcin Michał, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008

- Woszczyk Barbara, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004

- Zajączkowski Jakub, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wymogi redakcyjne przy pisaniu prac dyplomowych na WPiSM, kwerenda, metodologia

3. Komentarz do bieżących wydarzeń politycznych – dyskusja

4. System instytucjonalny UE (referat)

a) Parlament Europejski: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

b) Rada Unii Europejskiej: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

c) Rada Europejska: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

d) Komisja Europejska: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

5. Studenci pytają Prowadzącego – dyskusja

6. Definicje, geneza i modele lobbingu (referat)

a) Pochodzenie terminu i ewolucja jego znaczenia

b) Językowe, naukowe i legalne definicje lobbingu

c) Początki zjawiska w Stanach Zjednoczonych

d) Początki zjawiska w Europie

e) Amerykański model lobbingu

f) Europejski model lobbingu

g) Porównanie amerykańskiego i europejskiego modelu lobbingu

7. Komentarz do bieżących wydarzeń politycznych – dyskusja

8. Lobbing w Polsce (referat)

a) Postrzeganie lobbingu w Polsce

b) Podmioty uprawiające rzecznictwo interesów w Polsce

c) Główne postanowienia “Ustawy z 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa” [Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1414; zmieniona: Dz.U. 2009, nr 42, poz. 337] oraz aktów wykonawczych do niej [Dz.U. 2006, nr 30, poz. 207; Dz.U. 2006, nr 34, poz. 236; Dz.U. 2006, nr 34, poz. 240]

9. Studenci pytają Prowadzącego – dyskusja

10. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych (referat)

a) Podmiotowość prawnomiędzynarodowa UE

b) Rola UE na arenie międzynarodowej

c) WPZiB

d) WPBiO

e) Wspólna Polityka Handlowa

f) Inne możliwe działania UE w sferze międzynarodowej

11. Komentarz do bieżących wydarzeń politycznych – dyskusja

12. Partnerstwo strategiczne jako element polityki zagranicznej UE (referat)

a) Próba zdefiniowania terminu

b) Partnerstwa z państwami Ameryki Północnej (Kanada, USA, Meksyk)

c) Partnerstwa z państwami Azji (Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa)

d) Partnerstwa w innych regionach świata (Brazylia, RPA, Rosja)

e) Przyszłość i potencjalne kierunki partnerstwa strategicznego UE

13. Problemy wewnętrzne UE (referat)

a) Kryzys w strefie euro

b) Polska a kryzys w strefie euro

c) Jak reformować UE?

d) Kolejne rozszerzenia czy wyjścia z UE?

e) Czy UE przetrwa kolejną perspektywę finansową?

14. Geneza i przeobrażenia polityki regionalnej UE (referat)

a) Polityka regionalna w latach 1952-1985

b) Polityka regionalna w latach 1985-2006 i 2007-2013

c) Polityka regionalna w latach 2014-2020

d) Analiza porównawcza systemów zarządzania funduszami w różnych okresach programowania

15. Ocena artykułów naukowych z komentarzem, wystawianie ocen końcowych

Metody dydaktyczne:

wystąpienia połączone z prezentacją multimedialną, elementy wykładu, dyskusja (moderatorem najczęściej będzie Prowadzący, na kilku zajęciach natomiast będą to Studenci), komentarz, praca pisemna (artykuł naukowy)

Metody i kryteria oceniania:

Stopień końcowy z seminarium będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach, 2) przygotowania i wygłoszenia prezentacji, 3) aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz 4) pisemnej pracy końcowej.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności - konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 5). 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna.

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje i przedstawi prezentację (minimum 30 minut) dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez Prowadzącego. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po jej wysłuchaniu Prowadzący seminarium musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła o tym ciekawie opowiedzieć. Absolutnie zabronione jest odczytywanie z notatek czy ze slajdów – ma to być wystąpienie, które poddane potem zostanie krytycznej analizie dokonanej przez grupę i Prowadzącego!

Każda prezentacja musi zostać dostarczona (w wersji elektronicznej) do Prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie miesiąca po jej wygłoszeniu.

Prezentacje wygłaszamy w wyznaczonym terminie - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z Prowadzącym. Jeżeli Student/-ka bez takiej konsultacji nie przyjdzie na zajęcia - konieczność wygłoszenia, w późniejszym terminie, drugiej prezentacji.

Uwaga: 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach. Będzie to niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z kursu, gdyż stanowić będzie podstawę do ewentualnych negocjacji w tym zakresie.

4. Pisemna praca końcowa (artykuł naukowy)

Studenci, na pierwszych zajęciach w maju (10 V), dostarczą Prowadzącemu pracę pisemną swojego autorstwa (12-18 stron). Ocenie podlegać będą następujące elementy: a) zawartość merytoryczna, b) styl wraz z ortografią i interpunkcją, c) zgodność ze standardami pisowni przyjętymi na WPiSM. Praca pisemna będzie najważniejszym elementem oceny końcowej.

Autor/-ka najciekawszego artykułu otrzyma od Prowadzącego list polecający do redakcji czasopisma naukowego celem złożenia go do ewentualnego opublikowania.

Uwagi:

Dr R. Willa - sem. dyplomowe - PL i SM - rok 2 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.