Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne [1300-PK-NJ] Rok akademicki 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo karne [1300-PK-NJ]
Zajęcia: Rok akademicki 2019/20 [2019/20] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
sala 219
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
sala 100
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:40 - 13:05
sala 219
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55
sala 219
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:10 - 18:35
sala 219
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:40 - 13:05
sala 203
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:55
sala 203
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55
sala 219
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Ziółkowska
Strona domowa grupy: http://www.law.umk.pl/#2#marcinberent@umk.pl
Literatura:

I. Wykaz piśmiennictwa podstawowego

• Podręczniki akademickie:

- A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011.

- A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016.

• Zbiory kazusów:

- J. Lachowski, M. Leciak, J. Wojciechowski, Prawo karne w kazusach, Toruń 2016.

• Komentarze:

- V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny komentarz, Warszawa 2018

II. Wykaz piśmiennictwa uzupełniającego

• Podręczniki akademickie:

- M. Bojarski [red.], Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2015.

- T. Dukiet-Nagórska [red.], Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2016.

- M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2016.

- A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2016.

- Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.

- J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2017.

• Opracowania systemowe:

- A. Marek [red.], System Prawa Karnego. Tom I. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010.

• Zbiory orzeczeń sądowych

M. Królikowski [red.], Prawo karne – część szczególna. Orzecznictwo, Warszawa 2011.

• Zbiory kazusów:

- K. Kurowski, I. Zgoliński, Prawo karne, Kazusy z rozwiązaniami, Warszawa 2013 r.

• Zbiory testów:

- T. Bojarski [red.], Prawo karne. Testy, Warszawa 2012.

• Artykułu naukowe:

- A. Marek, Istota nieudolnego usiłowania przestępstwa, RPEiS 1968, nr 1.

- M. Filar, Przestępstwa są niczym niewyczerpalne bogactwo naturale, [w:] P. Zieliński [red. mer.], Polityczność przestępstwa. Prawo karne jako instrument marketingu politycznego, Warszawa 2011.

• Księgi pamiątkowe (wybrane fragmenty)

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I., Toruń 2012.

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II., Toruń 2012.

- L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska [red.], Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005.

- J. Giezek [red.], Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006.

- J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński [red.], Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008.

• Piśmiennictwo o znaczeniu historycznym:

- I. Andrejew, Polskie prawo karne, Warszawa 2009.

- J. Bafia, Polskie prawo karne, Warszawa 1989.

- J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.

• Akty prawne

1. Akty podstawowe:

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm).

- ustawa z dn. 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

2. Akty posiłkowe:

- ustawa z dn. 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r., Nr 13, poz. 93 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 21 sierpnia 2001 r. – Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r., Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.)

Zakres tematów:

• PODSTAWOWE ZAGADNIENIA CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA KARNEGO W ZARYSIE

BLOK I. Wiadomości wstępne

I. Pojęcie i rodzaje prawa karnego

1. Ogólne pojęcie prawa karnego

2. Prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze – podziały i charakterystyka

3. Wyspecjalizowane dziedziny prawa karnego

4. Pozakodeksowe prawo karne

5. Nauki pomocnicze prawa karnego (związane z prawem karnym)

II. Polskie kodyfikacje karne

1. Kodeks karny z 1932 roku i jego dziedzictwo

2. Kodeks karny PRL z 1969 roku

3. Kodeks karny z 1997 roku i podstawowe jego założenia

BLOK II. Nauka o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności. Ogólne pojęcie przestępstwa

I. Definicja przestępstwa i jej elementy

1. Definicja

2. Pojęcie czynu

3. Bezprawność karna i wina

4. Ustawowe znamiona

II. Podmiot przestępstwa

1. Podmiot przestępstwa według Kodeksu karnego

2. Nieletni i młodociani

3. Przestępstwa powszechne i indywidualne

IV. Ciężar gatunkowy przestępstwa. Pojęcie zbrodni, występku i wykroczenia

BLOK III. Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa

I. Przedmiot ochrony (zamachu)

II. Znamiona strony przedmiotowej przestępstwa

1. Forma czynu. Warunki odpowiedzialności karnej za zaniechanie

2. Przestępstwa materialne, formalne i z narażenia na niebezpieczeństwo

3. Pozostałe znamiona strony przedmiotowej przestępstwa

4. Pozostała typologia przestępstw

III. Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw

IV. Zagadnienie związku przyczynowego

BLOK IV. Formy popełnienia przestępstwa – zagadnienia wprowadzające w zarysie na tle części szczególnej prawa karnego

BLOK V. Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną – zagadnienia wprowadzające w zarysie na tle części szczególnej prawa karnego

• ZAGADNIENIA CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ PRAWA KARNEGO

BLOK I. Rozdział XIX Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

BLOK II. Rozdział XX Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

BLOK III. Rozdział XXI Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwo w komunikacji

BLOK IV. Rozdział XXIII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wolności

BLOK V. Rozdział XXIV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

BLOK VI. Rozdział XXV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

BLOK VII. Rozdział XXVI Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

BLOK VIII. Rozdział XXVII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

BLOK IX. Rozdział XXVIII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

BLOK X. Rozdział XXX Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

BLOK XI. Rozdział XXXI Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

BLOK XII. Rozdział XXXIII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

BLOK XIII. Rozdział XXXIV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

BLOK XIV. Rozdział XXXV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko mieniu

BLOK XV. Wybrane typy czynów zabronionych (przestępstw) w zakresie nieumówionych w ramach bloków I-XIV

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o interakcję ze studentami w realizacji zakresu tematów z uwzględnieniem posiedzeń kazusowych (metoda case study oparta o interpretację regulacji prawnych przez pryzmat analizy konkretnych stanów faktycznych), samodzielnych wystąpień uczestników zajęć, swobodnych wypowiedzi w zakresie analizy wybranych przepisów części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji nad zagadnieniami spornymi.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia z przedmiotu jest złożenie z oceną co najmniej dostateczną (3.0) kolokwium końcowego, opartego o formułę testu jednokrotnego wyboru. Na finalną ocenę składa się ponadto ocena aktywności (możliwa modyfikacja oceny o jeden stopień w górę) oraz wiedzy podlegającej bieżącemu sprawdzeniu w oparciu o pytania indywidualne lub zbiorowe (tzw. wejściówka – zal./nzal.). Możliwe są dwie nierozliczone nieobecności.

Uwagi:

Studenci II r. prawa niestacjonarnego - gr.ćw. 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)