Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium 2751-S1-2-PSEM
Semestr letni 2019/20
Proseminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Proseminarium 2751-S1-2-PSEM
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Proseminarium (PSEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 302
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Willa
Literatura:

Akty prawne:

- Uchwała nr 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z 19 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej na WPiSM, http://www.wpism.umk.pl/do_pobrania/uchwala_nr_4.pdf;

- Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z 18 kwietnia 2016 roku: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

- Zagadnienia do egzaminu kierunkowego na kierunku Stosunki Międzynarodowe / Politologia, http://www.wpism.umk.pl/do_pobrania/egzamin_lic/stos_miedz.pdf.

1. Literatura podstawowa:

- Bartkowiak Łukasz, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006

- Klamut Mirosława (red.), Integracja europejska, Wrocław 2008

- Kurczewska Urszula, Molęda-Zdziech Małgorzata, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009

- Sitek Magdalena, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Józefów 2010

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008

2. Literatura uzupełniająca:

- Barcz Jan (red.), Unia Europejska: system prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny, Warszawa 2009

-Barcz Jan, Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Michałowska-Gorywoda Krystyna, Integracja europejska, Warszawa 2007

- Dynia Elżbieta, Integracja europejska, Warszawa 2006

-Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009

- Wawrzyńczak-Jędryka Beata (red.), Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze, Warszawa 2007

- Wiszowaty Marcin Michał, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008

- Woszczyk Barbara, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004

- Zajączkowski Jakub, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wymogi redakcyjne przy pisaniu prac dyplomowych na WPiSM, kwerenda, metodologia

3. Komentarz do bieżących wydarzeń politycznych – dyskusja

4. System instytucjonalny UE (referat)

a) Parlament Europejski: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

b) Rada Unii Europejskiej: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

c) Rada Europejska: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

d) Komisja Europejska: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

5. Studenci pytają Prowadzącego – dyskusja

6. Definicje, geneza i modele lobbingu (referat)

a) Pochodzenie terminu i ewolucja jego znaczenia

b) Językowe, naukowe i legalne definicje lobbingu

c) Początki zjawiska w Stanach Zjednoczonych

d) Początki zjawiska w Europie

e) Amerykański model lobbingu

f) Europejski model lobbingu

g) Porównanie amerykańskiego i europejskiego modelu lobbingu

7. Komentarz do bieżących wydarzeń politycznych – dyskusja

8. Lobbing w Polsce (referat)

a) Postrzeganie lobbingu w Polsce

b) Podmioty uprawiające rzecznictwo interesów w Polsce

c) Główne postanowienia “Ustawy z 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa” [Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1414; zmieniona: Dz.U. 2009, nr 42, poz. 337] oraz aktów wykonawczych do niej [Dz.U. 2006, nr 30, poz. 207; Dz.U. 2006, nr 34, poz. 236; Dz.U. 2006, nr 34, poz. 240]

9. Studenci pytają Prowadzącego – dyskusja

10. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych (referat)

a) Podmiotowość prawnomiędzynarodowa UE

b) Rola UE na arenie międzynarodowej

c) WPZiB

d) WPBiO

e) Wspólna Polityka Handlowa

f) Inne możliwe działania UE w sferze międzynarodowej

11. Komentarz do bieżących wydarzeń politycznych – dyskusja

12. Partnerstwo strategiczne jako element polityki zagranicznej UE (referat)

a) Próba zdefiniowania terminu

b) Partnerstwa z państwami Ameryki Północnej (Kanada, USA, Meksyk)

c) Partnerstwa z państwami Azji (Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa)

d) Partnerstwa w innych regionach świata (Brazylia, RPA, Rosja)

e) Przyszłość i potencjalne kierunki partnerstwa strategicznego UE

13. Problemy wewnętrzne UE (referat)

a) Kryzys w strefie euro

b) Polska a kryzys w strefie euro

c) Jak reformować UE?

d) Kolejne rozszerzenia czy wyjścia z UE?

e) Czy UE przetrwa kolejną perspektywę finansową?

14. Geneza i przeobrażenia polityki regionalnej UE (referat)

a) Polityka regionalna w latach 1952-1985

b) Polityka regionalna w latach 1985-2006 i 2007-2013

c) Polityka regionalna w latach 2014-2020

d) Analiza porównawcza systemów zarządzania funduszami w różnych okresach programowania

15. Ocena artykułów naukowych z komentarzem, wystawianie ocen końcowych

Metody dydaktyczne:

W związku z pandemią:

- prezentacje multimedialne z notatkami,

- elementy dyskusji

- praca pisemna

- komentarz prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

W związku z pandemią na ocenę końcową składać będą się: 1) "obecności" na zajęciach, 2) przygotowanie prezentacji i notatek do wybranego tematu, 3) aktywne uczestnictwo w zajęciach (przesyłanie uwag do prezentacji wykonanych przez pozostałych członków grupy oraz przesyłanie odpowiedzi na pytania lub komentarzy do wybranych przez siebie wydarzeń społeczno-politycznych z danego tygodnia), a także 4) pisemna praca końcowa.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność dostarczenia wymaganych materiałów - po wcześniejszym uzgodnieniu - w późniejszym terminie (3, 4 i 5 nieobecność). 6 nieobecności (i więcej) = automatycznie ocena niedostateczna.

Przez obecność należy rozumieć: a) albo przesłanie prezentacji z notatkami (gdy wypada dany temat), albo b) uwag do prezentacji i odpowiedzi na pytania prowadzącego/komentarzy.

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje prezentację (na minimum 30 minut) dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez prowadzącego, wraz z notatkami. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po zapoznaniu się z nią prowadzący proseminarium musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła ciekawie zaprezentować temat. Będzie to także materiał, który poddany potem zostanie krytycznej analizie dokonanej przez grupę i prowadzącego (uwagi).

Prezentacje dostarczyć należy do wszystkich uczestników grupy w wyznaczonym terminie - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z prowadzącym.

Uwaga: 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przez co należy rozumieć systematyczne przesyłanie, w wyznaczonym do tego czasie, plików z uwagami do cudzych prezentacji/notatek, a także plików z odpowiedziami na pytania, uprzednio przygotowane przez prowadzącego (tematy: 4, 6, 8, 10, 12-14) bądź komentarzy do wydarzeń społeczno-politycznych (tematy: 3, 5, 7, 9, 11).

Uwaga: 3 osoby, które zdaniem Prowadzącego w trakcie semestru przygotują najwartościowsze prace pisemne (odpowiedzi i komentarze) = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień.

4. Pisemna praca końcowa (artykuł naukowy)

Studenci, 3.06.2020, dostarczą prowadzącemu pracę pisemną swojego autorstwa (12-18 stron). Ocenie podlegać będą następujące elementy: a) zawartość merytoryczna, b) styl wraz z ortografią i interpunkcją, c) zgodność ze standardami pisowni przyjętymi na WNoPiB. Praca pisemna będzie najważniejszym elementem oceny końcowej.

Autor/-ka najciekawszego artykułu otrzyma od Prowadzącego list polecający do redakcji czasopisma naukowego celem złożenia go do ewentualnego opublikowania.

Uwagi:

proseminarium dr R. Willa - 2 rok - PL i SM - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.