Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka serbskiego 2511-s1BAL2L-PNJS
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka serbskiego 2511-s1BAL2L-PNJS
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 401a
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 401a
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 312
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 312
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Anna Cychnerska, Agata Domachowska
Literatura:

1. Simlja Zdravkovic [et al.], Vise od reci. Srpski za strance, Belgrad 2012.

Dodatkowo:

1. Katarzyna Liber, Slavica Prpa, Prirucnik za srpski kao strani jezik, Kraków 2011.

2. Milivoj Alanovic [et al.], Naucimo srpski 2, Novi Sad 2007.

3. Katarzyna Liber, Slavica Prpa, Kultura zivog jezika, Kraków 2012.

4. Anna Skowron, Recima do znanja, Łódź 2013.

Zakres tematów:

1. Upoznavanje studenata - powtórka z komunikacji i wiadomości gramatycznych.

2. Porodica, svadba - powtórka leksyki, frazy przy gratulacjach. Gramatyka: powtórka - odmiany deca, braća. Odmiany nazwisk żeńskich

3. Kuća, stan, susedi. Leksyka związana z domem (powtórka i rozszerzenie) . Gramatyka: lokativ (powtórka), zdania przyczynowe

4. Obrazovanje, ucenje jezika. Gramatyka: akuzativ, miejsce enklityk w zdaniu (powtórka), zdania okolicznikowe czasu

5. Posao - leksyka, komunikacja. Gramatyka: liczebniki i rzeczowniki (rekcja),przymiotniki i czasowniki w czasie przeszłym (powtórka), mowa zależna i niezależna

6. Kupovina, odeća - powtórka i rozszerzenie leksyki. Gramatyka: pasiv, dativ, syl formalny, nieformalny, czasowniki voleti, zeleti (powtórka)

7. Osobine - izgled, karakter, osećanja - powtórka i rozszerzenie leksyki. Gramatyka: Instrumental, dopełnienie w instrumentalu (powtórka), aspekt czasownika

8. Restoran - powtórka i rozszerzenie leksyki. Gramatyka: tworzenie rzeczowników i przymiotników, partitivni genitiv (powtórka), aspekt czasownika - cd.

9. Saobraćaj i putovanje. Gramatyka - podwójna negacja (powtórka), zdania warunkowe ,warunek nierealny w przeszłości, przyimki przy czasownikach ruchu

10. Turizam, putovanja - powtórka, rozszerzenie leksyki. Gramatyka - zdania warunkowe (warunek realny). Rzeczowniki odliczebnikowe -ica, rzeczowniki zbiorowe. Partykuła 'god'

11. Javne sluzbe i servisi. Gramatyka - zaimki pytające, zdania okolicznikowe czasu (powtórka), zaimki względne, zdania warunkowe (warunek nierealny)

12. Prirodne katastrofe i problemi, ekologija. Gramatyka - spójniki i, ni, niti., tworzenie przymiotników (powtórka). Futur II, zdania warunkowe cd.

13. Kultura, tradicija, umetnost. Gramatyka - imiesłów czasu teraźniejszego, rzeczowniki żeńskie kończące się na spółgłoskę (powtórka). zdania bezpodmiotowe

14. Aoryst

15. Vokativ

Metody dydaktyczne:

Wśród metod dydaktycznych, odpowiednich dla poziomu językowego B1, znajdują się:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (odsłuchiwanie wybranych nagrań: fragmentów emisji radiowych, telewizyjnych, internetowych czy filmowych; odsłuchiwanie piosenek serbskich): słuchanie ekstensywne, słuchanie intensywne, słuchanie selektywne na podstawie tekstów/nagrań i sytuacji komunikacyjnych

- ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu pisanego (czytanie i interpretacja zróżnicowanych tekstów pisanych o różnym stopniu skomplikowania - od pojedynczych napisów do całych tekstów, oraz rozumienie i formułowanie wypowiedzi odpowiednich do różnych sytuacji komunikacyjnych)

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. transformacje tekstów, wstawianie poprawnych form

- ćwiczenia w pisaniu (komponowanie dialogów, krótszych i dłuższych wypracowań): pisanie kontrolowane (ćwiczenia uzupełniające, np. odtwarzanie przez studenta tekstu z wcześniejszych notatek, przekształcanie tekstów z naciskiem na gramatykę), pisani sterowane (pisanie na temat sugerowany przez nauczyciela, który pomaga zaplanować pisanie i udziela wskazówek w czasie pisania), pisanie wolne (pisanie na podany temat z samodzielnym wyborem formy i rozwiązywaniem trudności gramatyczno-leksykalnych bez pomocy nauczyciela)

- ćwiczenia rozwijające komunikację (ćwiczenia w mówieniu, rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna, stymulowanie wypowiedzi, bodźce obrazkowe, słowne, dźwiękowe

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem (forma pisemna i ustna).

Sposoby weryfikacji umiejętności uczenia się studentów:

Sposoby weryfikacji umiejętności uczenia się studentów:

- egzamin (K¬_W01, K¬_W02, K¬_W09, K¬_W10, K¬_W12, K¬_W13, K¬_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U16, K_U19, K_U20, K-_U21, K_U22, K_K01)

- test zaliczeniowy (np. uzupełnianie form, poprawa błędnych wypowiedzi, transformacje tekstów, układanie dialogów sytuacyjnych itp.) (K¬_W01, K¬_W02, K¬_W09, K¬_W10, K¬_W12, K¬_W13; K¬_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U19, K¬_U21, K_U22, K_K01)

- cząstkowe testy, sprawdziany i dyktanda (K¬_W01, K¬_W02, K-_W09, K¬_W10, K¬_W12, K¬_W13, K¬_U02, K_U07, K_U10, K_U15, K_U19, K¬_U21, K_U22, K_K01)

- ocena zadań pozalekcyjnych (przygotowywanie wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych) (K¬_W01, K¬_W02, K¬_W09, K¬_W10, K¬_U01, K-_U02, K¬_U04, K¬_U05, K¬_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K¬_U15, K_U16, K¬_U19, K_U20, K¬_U21, K_U22, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07)

- ocena aktywność studenta na zajęciach (K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07).

Opis egzaminu:

Egzamin: część pisemna i część ustna.

Część pisemna ma na celu sprawdzenie osiągnięć z zakresu czterech kompetencji językowych: poprawności gramatycznej (forma testu), rozumienia tekstu pisanego (forma testu), rozumienia ze słuchu (forma testu) i pisania (przygotowanie dłuższej i krótszej wypowiedzi pisemnej na zaproponowane tematy – w obu przypadkach student wybiera jeden temat).

Część ustna polega na przygotowaniu dłuższej wypowiedzi na jeden z wybranych losowo tematów oraz poprawnym rozwiązaniu zadań komunikacyjnych.

Zaliczenie części pisemnej daje możliwość przystąpienia do części ustnej.

Kryteria oceniania:

Dla kolokwiów cząstkowych, testów, zaliczeń czy egzaminów pisemnych wymagany próg jest następujący:

60% - ocena dostateczna

70% - ocena dostateczna plus

80% - ocena dobra

90% - ocena dobra plus

ok. 100 % - ocena bardzo dobra

Student ma obowiązek uczęszczania na zajęcia. Nieobecności powyżej dwóch zajęć wymagają zaliczenia stosownego materiału przed przystąpieniem do zaliczenia przedmiotu.

Zaliczenie części pisemnej daje możliwość przystąpienia do części ustnej.

Uwagi:

II rok, filologia bałkańska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.