Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń [1300-PD_KAR-S1] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń [1300-PD_KAR-S1]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:00 - 11:45
sala 100
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Ziółkowska
Strona domowa grupy: http://www.law.umk.pl/#2#marcinberent@umk.pl
Literatura:

I. Wykaz piśmiennictwa podstawowego

• Podręczniki akademickie:

- V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2013.

• Zbiory kazusów:

- J. Lachowski, M. Leciak, J. Wojciechowski, Prawo karne w kazusach, Toruń 2016.

II. Wykaz piśmiennictwa uzupełniającego

• Podręczniki akademickie:

- A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011.

- A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016.

- L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015.

- M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2016.

- M. Bojarski [red.], Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2015.

- T. Dukiet-Nagórska [red.], Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2016.

- Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.

- Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2016.

• Komentarze:

- M. Filar [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

- M. Mozgawa [red.], Kodeks karny. Komentarz, Kraków 2015.

- T. Bojarski [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-31, Warszawa 2014.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-116, Warszawa 2014.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2013.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2013.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz. 1), Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277, Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 228-363, Warszawa 2016.

• Opracowania systemowe:

- A. Marek [red.], System Prawa Karnego. Tom I. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010.

• Zbiory orzeczeń sądowych

M. Królikowski [red.], Prawo karne – część szczególna. Orzecznictwo, Warszawa 2011.

• Zbiory kazusów:

- K. Kurowski, I. Zgoliński, Prawo karne, Kazusy z rozwiązaniami, Warszawa 2013 r.

• Zbiory testów:

- T. Bojarski [red.], Prawo karne. Testy, Warszawa 2012.

• Artykułu naukowe:

- M. Filar, Przestępstwa są niczym niewyczerpalne bogactwo naturale, [w:] P. Zieliński [red. mer.], Polityczność przestępstwa. Prawo karne jako instrument marketingu politycznego, Warszawa 2011.

• Księgi pamiątkowe (wybrane fragmenty)

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I., Toruń 2012.

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II., Toruń 2012.

- L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska [red.], Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005.

- J. Giezek [red.], Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006.

- J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński [red.], Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008.

• Piśmiennictwo o znaczeniu historycznym:

- I. Andrejew, Polskie prawo karne, Warszawa 2009.

- J. Bafia, Polskie prawo karne, Warszawa 1989.

- J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.

• Akty prawne

1. Akty podstawowe:

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm).

- ustawa z dn. 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

2. Akty posiłkowe:

- ustawa z dn. 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r., Nr 13, poz. 93 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 21 sierpnia 2001 r. – Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r., Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.)

Zakres tematów:

• Prawo karne i prawo wykroczeń – charakterystyka, funkcje, podziały, źródła i zasady stosowania:

1. Prawo karne i prawo wykroczeń – ogólna charakterystyka i pełnione funkcje

2. Prawo karne i jego podział

3. Źródła prawa karnego i prawa wykroczeń

4. Budowa Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń oraz struktura ich przepisów

5. Wykładnia przepisów prawno-karnych – jej rodzaje i metody dokonywania

W zakresie części ogólnej - nauka o przestępstwie, a to:

I. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia:

1. Definicja przestępstwa i wykroczenia oraz jej elementy

2. Pojęcie czynu w prawie karnym

3. Ogólne cechy podmiotu przestępstwa lub wykroczenia

4. Zagadnienie odpowiedzialności osób prawnych i innych podmiotów zbiorowych

5. Przedmiot przestępstwa lub wykroczenia oraz ustawowe znamiona czynu zabronionego. Problematyka związku przyczynowego

6. Zasada winy jako podmiotowa podstawa odpowiedzialności za przestępstwo i za wykroczenie. Teorie i definicje winy

7. Różne podziały przestępstw i wykroczeń

8. Czas popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i jego znaczenie dla ponoszenia odpowiedzialności karnej

9. Kwestia ponoszenia odpowiedzialności karnej w przypadku zmiany ustawodawstwa

10. Miejsce popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i jego znaczenie dla sprawowania jurysdykcji przez polskie sądy

11. Odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenia popełnione za granicą ( w zarysie)

II. Formy popełniania przestępstwa (wykroczenia):

1. Formy stadialne

2. Postacie zjawiskowe

III. Okoliczności uchylające odpowiedzialność:

1. Obrona konieczna

2. Stan wyższej konieczności

3. Usprawiedliwione ryzyko

4. Działanie w granicach posiadanych uprawnień

5. Zgoda dysponenta dobra

6. Zabieg leczniczy i legalna aborcja

7. Błąd co do znamion czynu zabronionego lub okoliczności uchylających odpowiedzialność karną

8. Nieświadomość bezprawności czynu

9. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

10. Działanie w warunkach rozkazu

W zakresie części szczególnej:

IV. Prawno-karna ochrona życia i zdrowia ludzkiego

V. Przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności

VI. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu

VII. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

VIII. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu

IX. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

X. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko działalności instytucji publicznych

XI. Pozostałe wybrany typy przestępstw i wykroczeń

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o interakcję ze studentami w realizacji zakresu tematów z uwzględnieniem posiedzeń kazusowych (metoda case study) oraz samodzielnych wystąpień uczestników zajęć, a ponadto – w ramach możliwości temporalnych – spotkań warsztatowych z przedstawicielami zawodów prawniczych (w zakresie praktyki wymiaru sprawiedliwości) oraz Policji (w zakresie praktycznych problemów ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców). Możliwe zajęcia terenowe w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu (dla zainteresowanych).

Uwagi:

Studenci I r. administracji stacjonarnej 1 stop., gr.ćw.3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)