Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacje zewnętrzne UE 2751-SM-S2-1-RZUE
Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Relacje zewnętrzne UE 2751-SM-S2-1-RZUE
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (jeszcze nie rozpoczęty)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Willa
Literatura:

Przykładowa literatura:

- Borkowski Paweł, Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

- Bryła Jolanta (red.), Unia Europejska we współczesnym świecie, Poznań 2009.

- Ciupiński Andrzej, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza – Rozwój – Funkcjonowanie, Warszawa 2013.

- Fiszer Józef M., Olszewski Paweł (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Warszawa 2013.

- Jorgensen Knud E., Aarstad Asne K., Drieskens Edith, Laatikainen Katie, Tonta Ben, The SAGE Handbook of European Foreign Policy, 2015.

- Lubik-Reczek Natasza, Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, Toruń 2011.

- Mazur Grzegorz, Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i perspektywy, Warszawa 2013.

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

- Popławski Dariusz, Starzyk-Sulejewska Joanna, Outsiderzy integracji europejskiej. Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska, Warszawa 2012.

- Rewizorski Marek (red.), Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2011.

- Willa Rafał, Unia Europejska na arenie międzynarodowej – wybrane relacje bilateralne, Toruń 2013.

- Winand Pascaline, Benvenuti Andrea, Guderzo Max, The External Relations of the European Union, Peter Lang AG 2014.

- Wojna Beata, Unia Europejska wobec południowych sąsiadów: nowe wyzwania dla europejskiej polityki sąsiedztwa, Warszawa 2011.

- Zając Justyna, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

- Zdanowicz Mieczysława, Dubowski Tomasz, Piekutowska Agnieszka (red.), Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, Warszawa 2010.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł naukowych, tak drukowanych, jak i elektronicznych.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

- przedstawienie wymogów dotyczących zaliczenia przedmiotu, przydzielenie prezentacji

2. WPZiB i WPBiO Unii Europejskiej

- Geneza WPZiB

- Geneza WPBiO

- Obecny kształt WPZiB oraz WPBiO

3. Relacje UE-USA i NATO

- Stosunki polityczne UE-USA

- Stosunki gospodarcze UE-USA

- UE-NATO – współpraca czy rywalizacja?

4. Relacje UE-Rosja

- Stosunki polityczne UE-Rosja

- Stosunki gospodarcze UE-Rosja

- Relacje UE-Rosja w kwestiach bezpieczeństwa i obrony

5. Relacje UE-Chiny i Indie

- Stosunki polityczne i gospodarcze UE-Chiny

- Stosunki polityczne i gospodarcze UE-Indie

- Relacje UE-Chiny i UE-Indie w kwestiach bezpieczeństwa i obrony

6. Relacje UE-Bliski Wschód

- Stosunki UE-Izrael

- Stosunki UE-państwa arabskie w regionie

- UE a kwestia palestyńska

7. Relacje UE-Turcja

- Historia wzajemnych relacji

- Tureckie starania o członkostwo w UE

- Argumenty za i przeciw akcesji Turcji do UE

8. Relacje UE-Basen Morza Śródziemnego

- Relacje z krajami Maghrebu

- “Arabska wiosna”

- Proces barceloński

9. Relacje UE-Bałkany

- Stosunki UE-Serbia

- UE wobec Kosowa

- Stosunki UE z innymi państwami regionu

10. Relacje UE-republiki postradzieckie

- Stosunki UE-Ukraina

- Stosunki UE-Białoruś

- Stosunki UE-Mołdawia

- Stosunki UE-państwa Azji Środkowej (Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan)

- Stosunki UE z Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem

11. Relacje UE-Ameryka Łacińska

- Stosunki polityczne UE z regionem

- Stosunki gospodarcze UE z regionem

- Stosunki UE z organizacjami regionu (Mercosur, Wspólnota Andyjska)

12. Relacje UE-Afryka, Karaiby i wyspy Pacyfiku (AKP)

- Geneza i historia współpracy UE-AKP

- Pomoc UE dla AKP

13. Relacje UE-EFTA i ONZ

- Relacje łączące UE z EFTA i jej państwami członkowskimi

- EOG – geneza, członkowie, struktura, cele

- UE a działalność ONZ

14. Relacje UE- WTO, ASEAN i Daleki Wschód

- UE a ASEAN i jego państwa członkowskie

- UE a WTO

- UE a Japonia

- UE a Korea Południowa

- kwestia Korei Północnej w polityce zagranicznej UE

15. Relacje UE-Rada Europy, OBWE i OECD

- Zarys relacji łączących UE i RE

- Zarys relacji łączących UE i OBWE

- Zarys relacji łączących UE i OECD

Test

Metody dydaktyczne:

W związku z pandemią:

- prezentacje multimedialne z notatkami,

- elementy dyskusji

- praca pisemna

- komentarz prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

W związku z pandemią na ocenę końcową składać będą się: 1) "obecności" na zajęciach, 2) przygotowanie prezentacji i notatek do wybranego tematu, 3) aktywne uczestnictwo w zajęciach (przesyłanie uwag do prezentacji wykonanych przez pozostałych członków grupy oraz przesyłanie odpowiedzi na pytania prowadzącego).

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność dostarczenia wymaganych materiałów - po wcześniejszym uzgodnieniu - w późniejszym terminie (3, 4 i 5 nieobecność). 6 nieobecności (i więcej) = automatycznie ocena niedostateczna.

Przez obecność należy rozumieć: a) albo przesłanie prezentacji z notatkami (gdy wypada dany temat), albo b) uwag do cudzych prezentacji i odpowiedzi na pytania prowadzącego.

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje prezentację (max 15 minut) dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez prowadzącego, wraz z notatkami. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po zapoznaniu się z nią prowadzący musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła ciekawie temat zaprezentować. Będzie to także materiał, który poddany potem zostanie krytycznej analizie dokonanej przez grupę i prowadzącego (uwagi).

Prezentacje dostarczyć należy do wszystkich uczestników grupy w wyznaczonym terminie - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z prowadzącym. Jej dostarczenie wraz z notatkami jest równoznaczne z aktywną obecnością na zajęciach.

Uwaga: 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przez co należy rozumieć systematyczne przesyłanie, w wyznaczonym do tego czasie, plików z uwagami do cudzych prezentacji/notatek, a także plików z odpowiedziami na pytania, uprzednio przygotowane przez prowadzącego. Rzeczone odpowiedzi każdorazowo poddawane będą ocenie dokonywanej przez prowadzącego (skala: 2-5).

Ocena końcowa z przedmiotu będzie wynikiem uzyskanych ocen cząstkowych (średnia) i ewentualnie bonusu za prezentację.

Uwagi:

Dr R.Willa - gr 1 - SM - 1 rok - st. II - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.