Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne [1351-PK-2SJ] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo karne [1351-PK-2SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 102
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Berent
Strona domowa grupy: https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=51129300
Literatura:

I. Wykaz piśmiennictwa podstawowego

• Podręczniki akademickie:

- A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019.

- A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2021.

• Zbiory kazusów:

- J. Lachowski, M. Leciak, J. Wojciechowski, Prawo karne w kazusach, Toruń 2016.

• Komentarze:

- M. Filar [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

- V. Konarska-Wrzosek [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

II. Wykaz piśmiennictwa uzupełniającego

• Podręczniki akademickie:

- M. Bojarski [red.], Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020.

- T. Dukiet-Nagórska [red.], Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2020.

- L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019.

- M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2020.

- Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2018.

- J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2020.

• Komentarze:

- T. Bojarski [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116, Warszawa 2021.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2017.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2017.

- M. Mozgawa [red.], Kodeks karny. Komentarz, Kraków 2019.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz. 1), Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277, Warszawa 2016.

- W. Wróbel, A. Zoll [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 228-363, Warszawa 2016.

• Opracowania systemowe:

- A. Marek [red.], System Prawa Karnego. Tom I. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010.

• Zbiory orzeczeń sądowych:

M. Królikowski [red.], Prawo karne – część szczególna. Orzecznictwo, Warszawa 2011.

• Zbiory kazusów:

- K. Kurowski, I. Zgoliński, Prawo karne, Kazusy z rozwiązaniami, Warszawa 2013.

• Zbiory testów:

- T. Bojarski [red.], Prawo karne. Testy, Warszawa 2012.

• Artykułu naukowe:

- A. Marek, Istota nieudolnego usiłowania przestępstwa, RPEiS 1968, nr 1.

- M. Filar, Przestępstwa są niczym niewyczerpalne bogactwo naturale, [w:] P. Zieliński [red. mer.], Polityczność przestępstwa. Prawo karne jako instrument marketingu politycznego, Warszawa 2011.

• Księgi pamiątkowe (wybrane fragmenty):

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I., Toruń 2012.

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak [red.], Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II., Toruń 2012.

- L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska [red.], Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005.

- J. Giezek [red.], Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006.

- J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński [red.], Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008.

- V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz [red.], Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010.

• Piśmiennictwo o znaczeniu historycznym:

- I. Andrejew, Polskie prawo karne, Warszawa 2009.

- J. Bafia, Polskie prawo karne, Warszawa 1989.

- J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.

• Akty prawne

1. Akty podstawowe:

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm).

- ustawa z dn. 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

2. Akty posiłkowe:

- ustawa z dn. 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r., Nr 13, poz. 93 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

- ustawa z dn. 21 sierpnia 2001 r. – Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r., Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.).

Zakres tematów:

• PODSTAWOWE ZAGADNIENIA CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA KARNEGO

Systematyka ustawowych znamion (przedmiot ochrony, podmiot, strona podmiotowa, strona przedmiotowa).

• ZAGADNIENIA CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ PRAWA KARNEGO

BLOK I. Rozdział XIX Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

BLOK II. Rozdział XX Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

BLOK III. Rozdział XXI Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwo w komunikacji

BLOK IV. Rozdział XXIII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wolności

BLOK V. Rozdział XXIV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

BLOK VI. Rozdział XXV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

BLOK VII. Rozdział XXVI Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

BLOK VIII. Rozdział XXVII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

BLOK IX. Rozdział XXVIII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

BLOK X. Rozdział XXX Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

BLOK XI. Rozdział XXXI Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

BLOK XII. Rozdział XXXIII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

BLOK XIII. Rozdział XXXIV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

BLOK XIV. Rozdział XXXV Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko mieniu

BLOK XV. Wybrane typy czynów zabronionych (przestępstw) w zakresie nieumówionych w ramach bloków I-XIV.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o interakcję ze studentami w realizacji zakresu tematów z uwzględnieniem posiedzeń kazusowych (metoda case study oparta o interpretację regulacji prawnych przez pryzmat analizy konkretnych stanów faktycznych), samodzielnych wystąpień uczestników zajęć, swobodnych wypowiedzi w zakresie analizy wybranych przepisów części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji nad zagadnieniami spornymi. Ponadto – w ramach możliwości temporalnych – stosuje się metodę dydaktyczną opartą o spotkania warsztatowe z przedstawicielami zawodów prawniczych (w zakresie praktyki wymiaru sprawiedliwości) oraz Policji (w zakresie praktycznych problemów ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców). Możliwe zajęcia terenowe w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu oraz wybranego zakładu karnego/aresztu śledczego (dla zainteresowanych).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia z przedmiotu jest złożenie z oceną co najmniej dostateczną (3.0) kolokwium końcowego, opartego o formułę testu wielokrotnego wyboru. Kolokwium końcowe obejmuje zagadnienia części szczególnej i podstawy części ogólnej. Kolokwium końcowe obejmować może także kazusy weryfikujące praktyczne umiejętności aplikowania zdobytej wiedzy. Na finalną ocenę składa się ponadto ocena aktywności (możliwa modyfikacja oceny o pół stopnia w górę) oraz wiedzy podlegającej bieżącemu sprawdzeniu w oparciu o pytania indywidualne lub zbiorowe (tzw. wejściówka – zal./nzal., 3 x nzal. = 0,5 w dół). Możliwa jest jedna nierozliczona nieobecność w semestrze.

Uwagi:

Studenci II r. prawa stacjonarnego, ćw. gr. 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)