Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodologia badań porównawczych [2591-s1KOMP2Z-MBP] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań porównawczych [2591-s1KOMP2Z-MBP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 213
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Bohuszewicz
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5ODVam3uH2vVGyk2PeADblZffIs3myHSFoO2QdHek8E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c99e98ae-de00-488e-844f-ed4ba46d2588&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Literatura:

- P. Bohuszewicz, „Po co literaturze dawnej współczesna teoria?”, „Litteraria Copernicana” 2008, nr 2

- D. Chakrabarty, „Planetarne przebłyski” „Teksty Drugie” 2021, nr 2.

- D. Damrosh, "Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej", tłum. A. Tenczyńska, w: "Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia", red. T. Bilczewski, Kraków 2010.

- E. Domańska, „Historiografia insurekcyjna”, „Literatura na Świecie” 2008, nr 1-2.

- A. Hejmej Andrzej, Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ”, nr 1/2007, s. 35-53.

- A. Kubiak, „Rzeczy mniejsze. Dysformia i fiasko: semi-peryferyjne formy kultury”, Rzeszów 2015

- J. F. Lyotard, Poróżnienie, przeł. B. Banasiak, Kraków 2010

- J. Madejski, „Konstruktywistyczna komparatystyka Stevena Tötösy de Zepetneka, w: „Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia”, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków 2006.

- Tomasz Szymon Markiewka, Bruno Latour i "koniec" postmodernizmu, „Diametros” nr 33, 2012.

- F. Moretti, „Literatura – zmierzona”, przeł. M. Maryl, „Teksty Drugie” 2017, nr 1.

- F. Moretti, „Przypuszczenia na temat literatury światowej”, przeł. P. Czapliński, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

- A MIhailovic, „Bachtinowska koncepcja słowa”, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, w: „Ja – Inny. Wokół Bachtina”, t. 2, Kraków 2009.

- A. Nowicka-Jeżowa, "Komparatystyka i filologia. Uwagi o studiach porównawczych literatur epok dawnych", [w:] "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja", red. Małgorzata Czermińska i in., tom II, Kraków: Universitas, 2005, s. 348-361.

- R. Rorty, „Kosmopolityzm bez emancypacji. Odpowiedź Jean-François Lyotardowi”, [w:] idem, „Obiektywność, relatywizm i prawda”, przeł. J. Margański, Warszawa 1999.

- E. W. Said, „Orientalizm”, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jun., Warszawa: PIW 1991.

- S. Tötösy de Zepetnek, „Nowa Literatura Porównawcza jako teoria i metoda”, w: „Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia”, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków 2006.

- K. Ziemba, „Projekt komparatystyki wewnętrznej”, „Teksty Drugie” 2005, 1-2.

Zakres tematów:

[1] Zajęcia wprowadzające, zasady współpracy, narzędzie on-line wykorzystywane na zajęciach, informacje zawarte w sylabusie w USOS-ie, warunki uczestnictwa i zaliczenia zajęć

[2] Komparatystyka literacka wieków dawnych.

[3] Filozofia dialogu Michaiła Bachtina

[4] Lyotardowska koncepcja niewspółmierności.

[5] Kwiryny Ziemby projekt komparatystyki wewnętrznej.

[6] Planetarność Gayatri Chakravorty Spivak

[7] David Damrosch i World Literature reaktywacja: czy tylko Global English?

[8] Franco Morettiego nauka „dalekiego czytania” jako metoda badań porównawczych.

[9] „The Novel” pod redakcją Franco Morettiego oraz działalność Stanford Literary Lab.

[10] Literaturo- i kulturoznawstwo insurekcyjne: feminizmy i postkolonializm

[11] Nowa literatura porównawcza Stevena Tötösy de Zepetneka: konstruktywizm

[12] Komparatystyka, interdyscyplinarność, intermedialność

[13] Orientalizm i orientalizm zagnieżdżony

[14] Rzut oka na polskie podwórko

[15] Podsumowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia będą: uczestnictwo i aktywność na zajęciach oraz – niezbędne do tego – przeczytane lektury. Efekty z zakresu wiedzy będą sprawdzane przez weryfikację przygotowanych prezentacji i przeczytanej ze zrozumieniem zadanej lektury na poszczególne zajęcia. Pod uwagę będą brane tutaj i oceniane umiejętności studentów z zakresu wskazanego w efektach uczenia się, w tym przede wszystkim dotyczące umiejętności i kompetencji społecznych. Te będą poddawane ciągłej ocenie w trakcie trwania zajęć stosownie do używanych metod dydaktycznych (np. praca z tekstem, w grupie, dyskusja, umiejętność korzystania z elementów wykładu w trakcie zajęć, itd.). Kompetencje społeczne będą sprawdzane również przez zastosowanie różnego rodzaju narzędzi dydaktycznych, w trakcie zajęcia o charakterze dyskusyjnym, panelowym. Wszystkie one mają dać zatem studentom nie tylko wiedzę w danym zakresie, a co więcej umiejętności dyskutowania o kwestiach komparatystycznych. Waga uczestnictwa w ocenie końcowej: 50%.

Nieobecności powyżej dwóch zajęć wymagają zaliczenia stosownego materiału, po uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot w trakcie konsultacji. Nieobecność na poziomie 50% zajęć uniemożliwia ich zaliczenie. Wyjątkiem są następujące sytuacje: w przypadku uzasadnionej niemożności uczestniczenia w zajęciach studenci posiadający indywidualną organizację lub tok studiów, a także przebywających w ramach wymiany międzynarodowej zagranicą, zobowiązani są do ustalenia formy zaliczenia zajęć przed ich rozpoczęciem lub w pierwszym okresie ich trwania.

Zaliczenie na ocenę: Rozmowa zaliczeniowa z zakresu objętego programem zajęć, sprawdzająca przede wszystkim zdobytą wiedzę, lecz również posiadane umiejętności i kompetencje społeczne. Waga zaliczenia w ocenie końcowej: 50%. Lista zagadnień obowiązujących studentów na rozmowie zaliczeniowej jest przygotowana i archiwizowana przez egzaminatora.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest pozytywne zaliczenie obu komponentów (uczestnictwa i końcowej rozmowy zaliczeniowej).

W razie konieczności przejścia nauczania w tryb wirtualny, wykład będzie odbywał się w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams.

Uwagi:

II rok, komparatystyka literacko-kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)