Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesna technologia w biurze i archiwum bieżącym 1202-A-NT21-S1
Semestr zimowy 2021/22
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Nowoczesna technologia w biurze i archiwum bieżącym 1202-A-NT21-S1
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22Z) (w trakcie)
Laboratorium (LAB), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala AB 2.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-18 16:45 : 18:15 sala AB 2.16
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Smoczyński
Literatura:

Źródła publikowane:

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 r. poz. 670).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz. U. 2006, nr 147, poz. 1064).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2006, nr 206, poz. 1517).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postepowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. 2006, nr 206, poz. 1518).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu informatycznych nośników danych na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. 2006 nr 206, poz. 1519).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007–2010 (Dz. U. 2010, nr 61, poz. 415).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, nr 14 poz. 67).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017, poz. 2247).

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia w sprawie Planu Informatyzacja Państwa na lata 2011–2015, www.kwrist.mswia.gov.pl/download.php?s=60&id=5396 [dostęp: 03.10.2021].

Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej – ePolska na lata 2004–2006, https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/files/pozytek/e_Polska_2004_06.pdf, [dostęp 03.10.2021].

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, https://dane.gov.pl/pl/dataset/699,wpyw-cyfryzacji-na-dziaanie-urzedow-administracji-publicznej-w-polsce, [dostęp: 03.10.2021].

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014–2022, https://mc.bip.gov.pl/programy-realizowane-w-mc/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa-realizacja-na-lata-2014-2022.html [dostęp: 12.04.2021]

Opracowania:

Abgarowicz G, Perłakowska E., Prasal A., Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, Warszawa 2018.

Drzewiecka D., Mapa topograficzna systemów EZD w Polsce, https://www.researchgate.net/publication/350995527_Mapa_topograficzna_systemow_EZD_w_Polsce [dostęp: 03.10.2021].

Janowski J., Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa 2009.

Konstankiewicz M., Podstawy prawne funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją w instytucjach naukowych i kulturalnych, [w:] Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Z doświadczeń archiwów, szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, red. A. Barciak, D. Drzewiecka, K. Pepłowska, Katowice 2018.

Robótka H., Zarządzanie dokumentacją w dobie informatyzacji, [w:] Biblioteka Zarządcy dokumentacji, t. 9, Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia, red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2020.

Drzewiecka D., Karaś T., Wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji w Urzędzie Miasta Krakowa – wybrane problemy, [w:] Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, red. A. Barciak, D. Drzewiecka, K. Pepłowska, Katowice 2018.

Inne:

Strony internetowe producentów narzędzi informatycznych wykorzystywanych w administracji i biznesie.

Zakres tematów:

Podczas zajęć podejmowane są następujące zagadnienia:

1. Nowoczesna technologia, biuro, archiwum bieżące - wprowadzenie w tematykę.

2. Informatyzacja biurowości - historia, teraźniejszość, perspektywy.

3. Normy prawne regulujące wykorzystywanie narzędzi informatycznych i systemów teleinformatycznych w administracji publicznej.

4. System EZD PUW.

5. Systemy teleinformatyczne i informatyczne wykorzystywane w podmiotach publicznych i prywatnych do zarządzania dokumentacją (ćwiczenia praktyczne) - ArchiveIT, Mega Korespondencja, MDB Sekretariat, DMS Dokumenty i inne. Lista wykorzystanego oprogramowania pozostanie płynna i będzie zmieniać się w miarę możliwości natury logistycznej i formalnej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- laboratoryjna

- projektu

Metody i kryteria oceniania:

Całkowity nakład pracy studenta i studentki:

1 punkt ECTS (30 godzin) - uczestnictwo w zajęciach

1 punkt ECTS (30 godzin) - przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego

1 punkt ECTS (30 godzin) - bieżące przygotowanie do zajęć

Wpływ na ocenę końcową będą miały:

Wpływ na ocenę końcową mają:

- bieżące przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- wynik sprawdzianu zaliczeniowego z umiejętności posługiwania się systemami teleinformatycznymi i narzędziami informatycznymi poznanymi na zajęciach.

Uwagi:

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.