Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium [2751-S1-2-PSEM] Semestr letni 2021/22
Proseminarium, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Proseminarium [2751-S1-2-PSEM]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22L] (zakończony)
Proseminarium [PSEM], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 18:30 - 20:00
sala 101
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jakub Kufel
Literatura:

Akty prawne:

- Uchwała nr 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z 19 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej na WPiSM, http://www.wpism.umk.pl/do_pobrania/uchwala_nr_4.pdf;

- Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z 18 kwietnia 2016 roku: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

- Zagadnienia do egzaminu kierunkowego na kierunku Stosunki Międzynarodowe / Politologia, http://www.wpism.umk.pl/do_pobrania/egzamin_lic/stos_miedz.pdf.

1. Literatura podstawowa:

- Bartkowiak Łukasz, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006

- Klamut Mirosława (red.), Integracja europejska, Wrocław 2008

- Kurczewska Urszula, Molęda-Zdziech Małgorzata, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002

- Parzymies Stanisław (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009

- Sitek Magdalena, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Józefów 2010

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008

2. Literatura uzupełniająca:

- Barcz Jan (red.), Unia Europejska: system prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny, Warszawa 2009

-Barcz Jan, Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Michałowska-Gorywoda Krystyna, Integracja europejska, Warszawa 2007

- Dynia Elżbieta, Integracja europejska, Warszawa 2006

-Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009

- Wawrzyńczak-Jędryka Beata (red.), Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze, Warszawa 2007

- Wiszowaty Marcin Michał, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008

- Woszczyk Barbara, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004

- Zajączkowski Jakub, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wymogi redakcyjne przy pisaniu prac dyplomowych na WNoPiB, kwerenda, metodologia

3. System instytucjonalny UE (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) Parlament Europejski: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

b) Rada Unii Europejskiej: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

c) Rada Europejska: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

d) Komisja Europejska: skład, struktura wewnętrzna, funkcje

4. Definicje, geneza i modele lobbingu (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) Pochodzenie terminu i ewolucja jego znaczenia

b) Językowe, naukowe i legalne definicje lobbingu

c) Początki zjawiska w Stanach Zjednoczonych

d) Początki zjawiska w Europie

e) Amerykański model lobbingu

f) Europejski model lobbingu

g) Porównanie amerykańskiego i europejskiego modelu lobbingu

5. Lobbing w Polsce (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) Postrzeganie lobbingu w Polsce

b) Podmioty uprawiające rzecznictwo interesów w Polsce

c) Główne postanowienia “Ustawy z 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa” [Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1414; zmieniona: Dz.U. 2009, nr 42, poz. 337] oraz aktów wykonawczych do niej [Dz.U. 2006, nr 30, poz. 207; Dz.U. 2006, nr 34, poz. 236; Dz.U. 2006, nr 34, poz. 240]

6. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) Podmiotowość prawnomiędzynarodowa UE

b) Rola UE na arenie międzynarodowej

c) WPZiB

d) WPBiO

e) Wspólna Polityka Handlowa

f) Inne możliwe działania UE w sferze międzynarodowej

7. Partnerstwo strategiczne jako element polityki zagranicznej UE (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) Próba zdefiniowania terminu

b) Partnerstwa z państwami Ameryki Północnej (Kanada, USA, Meksyk)

c) Partnerstwa z państwami Azji (Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa)

d) Partnerstwa w innych regionach świata (Brazylia, RPA, Rosja)

e) Przyszłość i potencjalne kierunki partnerstwa strategicznego UE

8. Problemy wewnętrzne UE (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) Kryzys w strefie euro

b) kryzys migracyjny

c) Kolejne rozszerzenia czy wyjścia z UE?

e) kryzys zaufania?

9. Geneza i przeobrażenia polityki regionalnej UE (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) Polityka regionalna w latach 1952-1985

b) Polityka regionalna w latach 1985-2006 i 2007-2013

c) Polityka regionalna w latach 2014-2020

d) Analiza porównawcza systemów zarządzania funduszami w różnych okresach programowania

10. Terroryzm i jego rodzaje (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) znaczenie terminu, geneza zjawiska, przyczyny eskalacji, perspektywy, rodzaje terroryzmu i formy działalności

b) broń masowego rażenia (chemiczna, biologiczna, radiologiczna) a terroryści: czy realne zagrożenie? Sposoby przeciwdziałania i reagowania

c) prawa człowieka w warunkach wojny z terroryzmem

11. Misje i operacje cywilne Unii Europejskiej (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) trwające

b) zakończone

c) rozłożenie geograficzne

d) ich znaczenie dla świata

12. ONZ jako platforma dialogu politycznego i stróż globalnego ładu (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) rola i znaczenie organizacji dla świata

b) współpraca ONZ z innymi organizacjami

c) działalność Błękitnych Hełmów

13. Czy NATO dziś ma jeszcze sens? (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) rola i znaczenie Sojuszu dla świata

b) polskie członkostwo i aktywność w Pakcie

c) współpraca czy rywalizacja z UE?

14. Miejsce i rola Polski w politykach bezpieczeństwa i obrony Europy (referat + "prasówka" + dyskusja problemowa)

a) udział polskich sił zbrojnych w misjach bojowych

b) udział polskich służb cywilnych w misjach zagranicznych

c) ochrona granicy zewnętrznej UE

15. Ocena artykułów naukowych z komentarzem, wystawianie ocen końcowych

Metody dydaktyczne:

- prezentacje multimedialne z notatkami,

- "prasówka",

- dyskusja problemowa,

- praca pisemna (artykuł naukowy).

Informacja w związku z pandemią:

spotkania on-line odbywać się będą na platformie Zoom, w wyznaczonym w planie przedziale czasowym. Zaproszenia do udziału w zajęciach będą wysyłane co tydzień na pocztę e-mail UMK, ze stosownym wyprzedzeniem.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składać będą się: 1) obecność na zajęciach, 2) przygotowanie prezentacji i notatek do wybranego tematu, 3) aktywne merytoryczne uczestnictwo w zajęciach (w części "prasówka" oraz dyskusja problemowa), a także 4) pisemna praca końcowa.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność ustnego zaliczenia na dyżurze tematów zajęć, na których nas nie było (3, 4 i 5 nieobecność). 6 nieobecności (i więcej) = automatycznie ocena niedostateczna.

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje prezentację (na 30 minut) dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez prowadzącego, wraz z notatkami. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po zapoznaniu się z nią prowadzący proseminarium musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła ciekawie zaprezentować temat.

Prezentacje dostarczyć należy do wszystkich uczestników grupy w wyznaczonym terminie (do godz. 15.00 dnia poprzedzającego termin spotkania on-line) - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z prowadzącym.

Prezentacje nie będą wygłaszane - będą natomiast poddawane szczegółowej ocenie Prowadzącego (w formie ustnej, na początku każdego spotkania). Służyć też będą do samokształcenia dla reszty grupy.

Uwaga: 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przez co należy rozumieć systematyczne i merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach. Może to później stanowić podstawę do podwyższenia oceny:

- 5 aktywności: o 0.5 stopnia

- 10 aktywności: o 1 stopień

Jedna osoba może uzyskać podwyższenie oceny zarówno za pkt 2, jak i pkt 3.

4. Pisemna praca końcowa (artykuł naukowy)

Studenci, na pierwszych zajęciach w czerwcu 2021 roku, dostarczą prowadzącemu pracę pisemną swojego autorstwa (12-18 stron). Ocenie podlegać będą następujące elementy: a) zawartość merytoryczna, b) styl wraz z ortografią i interpunkcją, c) zgodność ze standardami pisowni przyjętymi na WNoPiB. Praca pisemna będzie najważniejszym elementem oceny końcowej.

Autor/-ka najciekawszego artykułu otrzyma od Prowadzącego list polecający do redakcji czasopisma naukowego celem złożenia go do ewentualnego opublikowania.

Uwagi:

proseminarium Dr J. Kufel - 2 rok - WNoPiB - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)