Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie [1100-12-Z21-0-SemMgr] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [1100-12-Z21-0-SemMgr]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:00 - 14:30
sala 29A
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Monika Maksim
Literatura:

M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, PWE, Warszawa 2014.

J. Szaban, Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej, Difin, Warszawa 2011.

H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2008.

A. Pocztowski,Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.

M. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.

S. Borkowska, Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, UŁ, Łódź 2013.

E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.

J. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013.

Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, WUP, UMK, Toruń 2010.

M. Maksim, Z. Wiśniewski (red.), Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, CRZL, Warszawa 2012.

M. Maksim, Z. Wiśniewski, M. Wojdyło, Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia, UMK, Toruń 2018.

Maksim M., Ze szkoły na rynek pracy. Modele, koncepcje i instrumenty wsparcia, TNOiK, Toruń 2021.

Z. Wiśniewski, C. Sadowska-Snarska (red.), Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0

Zakres tematów:

I Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Polityka personalna w wybranej organizacji (firmie, instytucji)

2. Polityka personalna organizacji w warunkach różnorodności kulturowej

3. System zarządzania kompetencjami jako narzędzie wspomagające realizację procesów kadrowych w organizacji

4. Wartościowanie pracy na przykładzie wybranej organizacji

5. Wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy

6. Rekrutacja i selekcja pracowników. Rekrutacja wspierająca (Candidate Experience) E-rekrutacja. Headhunting

7. Onboarding (adaptacja społeczno-zawodowa) na przykładzie wybranej organizacji

8. Derekrutacja pracowników, zwolnienia pracowników spowodowane pandemią Covid-19

9. Wykorzystanie outplacementu w procesie derekrutacji

10. Oceny okresowe pracowników. Kompetencyjny system oceniania pracowników. Ocena 360 stopni. System oceniania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

11. Rozwój kompetencji pracowników. Polityka szkoleniowa na przykładzie wybranej organizacji. Plany rozwojowe pracowników

12. Zarządzanie talentami na przykładzie wybranej organizacji

13. Coaching i mentoring jako instrumenty wspomagające rozwój kariery zawodowej

14. Zarządzanie karierą zawodową

15. System motywowania w wybranej organizacji i jego skuteczność

16. Motywowanie płacowe i pozapłacowe, motywowanie niematerialne

17. Motywowanie wybranych grup zawodowych: menedżerów, specjalistów ds. sprzedaży, pracowników produkcji

18. Motywowanie poprzez zaangażowanie

19. Badanie satysfakcji pracowników wybranej organizacji

20. System wynagrodzeń na przykładzie wybranej organizacji. Wynagradzanie różnych grup zawodowych.

21. Zarządzanie różnorodnością jako koncepcja zarządzania personelem

22. Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym, wykorzystanie programów work life balance

23. Wellbeing w miejscu pracy

23. Zarządzanie wiekiem w wybranej organizacji, różnorodnością pokoleniową

24. Zarządzanie inkluzywne

25. Patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Programy antymobbingowe w wybranej organizacji

26. Wypalenie zawodowe i jego profilaktyka

27. Praca w warunkach gospodarki 4.0

28. Green HR, zielone zarządzanie zasobami ludzkimi

II Rynek pracy

1. Bezrobocie i jego przyczyny na lokalnym rynku pracy

2. Bezrobocie długookresowe, bezrobocie młodzieży, absolwentów, kobiet na wybranym rynku pracy, osób 50+ ( w skali kraju, województwa, powiatu)

3. Zatrudnienie, elastyczne formy zatrudnienia, underemployment

4. Szczególne cechy rynku pracy (rynek pracy w skali wybranego regionu, miasta lub powiatu)

5. Grupy problemowe na rynku pracy i ich aktywizacja (bezrobotni o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni, młodzież, kobiety, niepełnosprawni, osoby starsze, mamy)

6. Aktywne polityki rynku pracy i ich skuteczność (pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, zatrudnienie subsydiowane, samozatrudnienie)

7. Pasywne polityki rynku pracy

8. Publiczne służby zatrudnienia – funkcje, organizacja, warunki funkcjonowania, ocena jakości i skuteczności oferowanych usług

9. Agencje zatrudnienia

10. Dyskryminacja na ryku pracy

11. Zatrudnienie cudzoziemców/imigrantów

12. Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy

13. Doradztwo zawodowe dla młodzieży

14. Nowoczesne metody poszukiwania pracy

15. Generacja NEET na rynku pracy

16. Losy zawodowe absolwentów

17. Nierówności płacowe na rynku pracy

18. Pokolenie x,y,z na rynku pracy

Poza określoną wyżej problematyką mogą być realizowane prace o innej tematyce zaproponowanej przez Państwa i uzgodnionej z promotorem.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja grupowa, prezentacje konspektów pracy na forum grupy, konsultacje indywidualne.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć seminarium magisterskie należy opracować konspekt pracy magisterskiej i napisać I rozdział pracy w terminie do 20 września 2023.

Uwagi:

grupa - dr M. Maksim

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)