Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy informacyjno-wyszukiwawcze [2401-AI-SIW-11-s1] Semestr zimowy 2023/24
Laboratorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Systemy informacyjno-wyszukiwawcze [2401-AI-SIW-11-s1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 18:30 - 20:00
sala AB 1.12
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=137
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Babik W., Słowa kluczowe, Warszawa 2010.

2. Biblioteki wobec nowych zadań, praca zbiorowa pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

3. Bielicka L. A., Ścibor E., Języki informacyjne. Rodzaje i stosowanie w działalności informacyjnej, Warszawa 1982.

4. Bielicka L. A., Ścibor E., Wprowadzenie do teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 1981.

5. Bojar B., Językoznawstwo, dla studentów informacji naukowej, Warszawa 2005.

6. Czerny A., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981.

7. Firlej Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003, nr 1, s. 23–37.

8. Gmiterek G., Biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

9. Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

10. Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa 2016.

11. Nowak P., Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Poznań 2008 .

12. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.

13. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2, s. 165–187.

14. Szewczyk A., Google dla praktyków, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Chmielarz W., Szumski O., Zborowski H., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Warszawa 2011.

2. Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.

3. Dobrogowska-Schlebusch E., Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla bibliotek. „Biuletyn EBIB” 2007, nr 84.

4. Gustawski W., E-społeczność: jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach e-marketingowych, Gliwice 2007.

5. Jarosz B., Kryteria oceny szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w edukacji [online]. Tryb dostępu: http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2005/jarosz.pdf.

6. Jaskowska B., Ukryty internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1, s. 79–87.

7. Kunikowski J., Google Book Search, „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 3, s. 39–46.

8. Malak P., Indeksowanie treści, Warszawa 2012.

9. Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

10. Materska K., Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny” 1994 nr 3/4.

11. Najserek P., Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć?, Biuletyn Biuletyn EBIB 2006, nr 3.

12. Nielsen J., Tahir M., Funkcjonalność stron WWW: 50 witryn bez sekretów, Gliwice 2006.

13. Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.

14. Sadowska J., Turowska T., Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe, Warszawa 1990.

15. Sapa R., Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich, Kraków 2005.

16. Sapa R., W poszukiwaniu kryteriów oceny serwisów WWW bibliotek akademickich, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2004, nr 3–4, s. 28–38.

17. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym. [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455–463.

18. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”2005, nr 3, s. 321–340.

19. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, współpr. W. Babik i in., Warszawa 2002.

20. Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

21. Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu [online]. Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.

22. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 165–187.

23. Świt społeczeństwa sieciowego, [w:] E. Bendyk, Antymatrix, Warszawa 2004.

24. Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

25. Weryho M., Stań na ramionach gigantów, czyli Google Scholar [online]. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/weryho.php.

26. Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014.

Zakres tematów:

1. Terminologia teorii wyszukiwania informacji (4 godz.)

2. Narzędzia wyszukiwania informacji (4 godz. – w tym 2 godz. w ramach zdalnego nauczania)

3. Ukryty Internet (2 godz.)

4. Języki informacyjno-wyszukiwawcze (4 godz.)

5. Tezaurus (4 godz. – w tym 2 godz. w ramach zdalnego nauczania)

6. Bazy danych (10 godz. – w tym 4 godz. w ramach zdalnego nauczania)

7. Końcowe zaliczenie pisemne (2 godz.)

Harmonogram kursu realizowany jest zgodnie z planem zajęć umieszczonym w systemie USOS. Materiały zdalne (asynchroniczne, dostępne na platformie Moodle) publikowane są w terminach wynikających bezpośrednio z kolejności realizacji zakresu tematycznego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

– wykład konwersatoryjny,

– opis,

– opowiadanie.

Metody dydaktyczne poszukujące:

– ćwiczeniowa,

– projektu,

– referatu,

– studium przypadku.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – K01, K02, K03.

2. Indywidualne zadania praktyczne (kwerendy informacyjne) – U01, U02, U03.

3. Prezentacja indywidualnie przygotowanego referatu – W01, W02, W03, K01, K02, K03.

4. Zaliczenie pisemne (kwestionariusz zawierający pytania otwarte i zamknięte) – W01, W02, W03, U01, U02, U03, K01, K02, K03.

Kryteria oceniania:

1) udział min. w 50% zajęć dydaktycznych (również w przypadku IOS),

2) aktywność studenta:

• 10% aktywność na zajęciach ,

• 40% średniej ocen ze wszystkich wykonanych zadań – w tym zadań potwierdzających realizację treści wynikających z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość,

• 20% oceny z referatu,

• 30% oceny z testu końcowego.

Ostateczna ocena z zajęć:

ocena bdb. – 90% i więcej

ocena db.+ – 80% do 89%

ocena db. – 70% do 79%

ocena dst.+ – 60% do 69%

ocena dst. – 50% do 59%

ocena ndst. – 49% i poniżej

Uwagi:

Architektura informacji, I rok s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)