Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego: Nauczanie zintegrowane [2513-s1ROM1Z-PNJFNZ] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka francuskiego: Nauczanie zintegrowane [2513-s1ROM1Z-PNJFNZ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każda środa, 8:00 - 9:30
sala AB 3.11
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Chłanda
Literatura:

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Wybrana literatura przedmiotu:

Literatura podstawowa:

1. Berthet A., Hugot C., Kizirian V, Daill E., Waendendries M., Alter ego+ 1. Méthode de français A1, Hachette, Paris, 2012.

2. Berthet A., Hugot C., Kizirian V., Waendendris M., Alter ego+ 1. Cahier d’activités. Méthode de français A 1, Hachette, Paris, 2012

3. Bescherelle 1. La Conjugaison. Dictionnaire de douze mille verbes, Hatier, Paris, 1990

Literatura uzupełniająca:

1. Mauger G., Grammaire pratique du français d’aujourd’hui. Langue parlée, langue écrite, Hachette, Paris, 1968.

2. Monnerie Anne, Le français au présent. Grammaire, Didier/Hatier, Paris, 1987.

3. Abry D., Chalaron M.-L., La grammaire des premiers temps, vol. 1, coll. FLE, PUG, 2004.

4 . Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Les exercices de grammaire A1 avec corrigés, Hachette, 2005.

5. Grégoire M., Grammaire progressive du français. Niveau débutant, CLE International, 1997.

6. Miquel C., Grammaire en dialogues. Niveau débutant, CLE International, 2005.

7. Miquel C. Vocabulaire progressif du français. Niveau débutant, CLE International,Paris 1999

8. Miquel C. Communication progressive du français. Niveau débutant, CLE International, Paris 2004

9. Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Exercices de grammaire en contexte,. Niveau débutant, Hachette, Paris 2000.

10. Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Exercices de grammaire en contexte,. Niveau intermédiaire, Hachette, Paris 2000.

11. Miquel C. Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire, CLE International,Paris 1999.

Zakres tematów:

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Tematy spośród:

1. Découverte

Zagadnienia komunikacyjne:

- przedstawianie się, podstawowe pytania, przedstawianie kogoś,

- liczenie,

- komunikowanie się w klasie;

Materiał językowy :

- rodzaj żeński i męski przymiotników: narodowości,

- czasowniki être, s’appeler ,

- słownictwo związane z przedstawianiem się ,

- nazwy narodowości,

- liczebniki od 0 do 69,

- alfabet,

- akcent na ostatnią sylabę;

2. Les uns, les autres

Zagadnienia komunikacyjne:

- witanie i żegnanie się,

- przedstawianie się, mówienie o sobie;

Materiał językowy :

- odmiana czasownika avoir,

- przeczenie ne…pas,

- rodzajnik określony,

- zaimki dzierżawcze mon, ma, mes, votre, vos ,

- formuły powitania i pożegnania,

- dni tygodnia,

- kilka zwrotów służących do mówienia o sobie, o tym co robię,

- intonacja zdania francuskiego,

- odróżnianie dźwięków [y],[u];

Zagadnienia komunikacyjne:

- proszenie o informację,

- zadawanie pytań dotyczących danych osobowych,

- rozumienie i podawanie numeru telefonu;

Materiał językowy:

- rodzajnik nieokreślony rzeczownika,

- zaimek pytający quel, quelle …,

- nazwy miesięcy,

- liczebniki 0d 70 do 1000,

- słownictwo dotyczące danych osobowych,

- wymowa liczb,

- łączenia międzywyrazowe w liczebnikach;

Zagadnienia komunikacyjne:

- podawanie informacji na swój temat,

- mówienie o swoich pasjach i marzeniach;

Materiał językowy :

- przyimki + nazwy państw,

- odmiana czasowników I grupy zakończonych na -er,

- użycie czasowników être, avoir ,

- kilka zwrotów dotyczących pasji, marzeń,

- różnica w wymowie dźwięków [s],[z],

- łączenie międzywyrazowe z dźwiękiem [z];

3. Ici, ailleurs

Zagadnienia komunikacyjne:

- podawanie informacji na temat swojej dzielnicy/ swojego miasta,

- pytanie, proszenie o wyjaśnienie czegoś / udzielanie wyjaśnień;

Materiał językowy :

- użycie rodzajników określonych i nieokreślonych,

- przyimki określające miejsce w przestrzeni dans, sur…,

- rodzajniki ściągnięte ,

- nazwy miejsc w mieście,

- zwroty wyrażające lokalizację w przestrzeni,

- kilka przymiotników do scharakteryzowania jakiegoś miejsca,

- wymowa rodzajników nieokreślonych w połączeniu z rzeczownikiem ;

Zagadnienia komunikacyjne:

- zdobywanie informacji na temat zakwaterowania,

- rezerwowanie pokoju w hotelu,

- wskazywanie kierunku;

Materiał językowy :

- zadawanie pytań- intonacja, est-ce que, inwersja,

- odmiana czasowników prendre, descendre,

- słownictwo związane z rezerwacją pokoju,

- kilka zwrotów do wskazania kierunku,

- kilka zwrotów grzecznościowych,

- intonowanie zdań pytających;

Zagadnienia komunikacyjne:

- pisanie kartki pocztowej,

- wskazywanie miejsca pochodzenia oraz przeznaczenia przesyłki pocztowej;

Materiał językowy :

- zaimki przymiotne wskazujące ce, cette, ces,

- zaimki + nazwy państw,

- zwroty związane z korespondencją,

- formuły rozpoczęcia i zakończenia kartki pocztowej,

- liczebniki porządkowe,

- kilka zwrotów do opisania wrażeń związanych z jakimś miejscem,

- sylabizowanie, akcent na ostatnią sylabę;

4. Dis moi qui tu es

Zagadnienia komunikacyjne:

- mówienie o swoich ulubionych zajęciach, preferencjach,

- podawanie swojego lub czyjegoś zawodu,

- mówienie o swoich ulubionych zwierzętach,

- mówienie o sporcie;

Materiał językowy:

- odmiana czasownika faire,

- rodzajnik ściągnięty(2),

- rodzaj męski i żeński zawodów,

- nazwy zawodów,

- słownictwo do wyrażenia swoich upodobań,

- nazwy dyscyplin sportowych,

- rozróżnianie rodzaju męskiego i żeńskiego w nazwach zawodów;

Zagadnienia komunikacyjne:

- opowiadanie o sobie,

- charakteryzowanie jakiejś osoby,

- opowiadanie o swoich preferencjach, upodobaniach;

Materiał językowy:

- przymiotnik: rodzaj żeński, męski; liczba mnoga,

- zaimki osobowe akcentowane,

- cechy charakteru i wyglądu,

- słownictwo do opowiadania o swoich upodobaniach,

- wymowa rodzaju żeńskiego i męskiego przymiotników;

Zagadnienia komunikacyjne:

- proponowanie wspólnego wyjścia,

- formułowanie i odpowiadanie na zaproszenie;

Materiał językowy:

- odmiana czasowników vouloir, pouvoir, devoir,

- zaimek osobowy on=nous ,

- tryb rozkazujący,

- zwroty służące do zaproponowania wspólnego wyjścia,

- zwroty służące do sformułowania zaproszenia,

- mowa potoczna ,

- odróżnianie i wymowa dźwięków [ɔ̃], [ø], [œ];

5.À chacun son rythme

Zagadnienia komunikacyjne:

- pytanie i podawanie godziny,

- mówić o swoich przyzwyczajeniach;

Materiał językowy:

- czasowniki zwrotne,

- określenie godziny,

- słownictwo związane z telewizją,

- czynności dnia codziennego,

- łączenie międzywyrazowe w wymowie godziny,

- dźwięk [ə] w czasownikach zwrotnych;

Zagadnienia komunikacyjne:

- mówienie o czynnościach dnia codziennego,

- mówienie o przeszłości;

Materiał językowy:

- określenia do czasu teraźniejszego i przeszłego,

- le passé composé – tworzenie i użycie,

- czynności dnia codziennego,

- słownictwo do określenia czasu (regularność i częstotliwość),

- wymowa i odróżnianie dźwięków [ø] /[e];

Zagadnienia komunikacyjne:

- rozumienie oraz redagowanie ankiety na jakiś temat,

- mówienie o swoich najbliższych planach;

Materiał językowy :

- struktura różnego rodzaju pytań,

- odmiana czasownika dire,

- czas futur proche,

- chez + zaimek osobowy akcentowany,

- nazwy świąt i uroczystości,

- zwroty związane ze świętami,

- intonacje, wymowa zdania pytającego;

Uwaga:

Poszczególne tematy/ treści mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach, a kolejność ich omawiania może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne:

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Metody dydaktyczne:

Eksponująca, podająca, programowana i poszukująco- aktywizująca, m.in.

pogadanka,

objaśnienie,

prezentacja,

ćwiczenia klasyczne,

gry,

dyskusja,

kwestionariusz,

koszyk zadań,

burza mózgów,

odgrywanie ról,

testy;

Metody i kryteria oceniania:

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie rozumie zarówno tekstów pisanych jak i z odsłuchu.

Student nie potrafi powtórzyć ani użyć sam nowo poznanych sformułowań, wyrażeń.

Student nie potrafi napisać najprostszego tekstu jak kartki pocztowej czy listu.

Na ocenę 3

Student rozumie tylko niektóre aspekty tekstu mówionego czy pisanego.

Student potrafi użyć wyrażeń w stopniu ograniczonym. Jego wypowiedź nie zawsze jest jasna i klarowna.

Student pisząc teksty nadal popełnia błędy gramatyczne, a jego leksyka jest uboga.

Na ocenę 4

Student rozumie większość tekstów mówionych czy pisanych.

Student potrafi omówić poprawnie temat, bierze udział w dyskusji.

Student potrafi w sposób poprawny gramatycznie i składniowo pisać teksty.

Na ocenę 5

Student doskonale rozumie teksty pisane czy mówione.

Student swobodnie i ze swadą potrafi brać udział w dyskusji. Używa bogatego słownictwa i potrafi dostosować się do nowej sytuacji komunikacyjnej.

Sposoby oceny (F- ocena formująca, P – podsumowująca)

F 1. Ocena aktywności studenta po każdych zajęciach .

F 2. Ocena jakości tej aktywności czyli poprawności językowej.

F 3. Ocena testu kontrolnego, pisanego po omówieniu określonej partii materiału (rozumienie ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne, rozumienie tekstu pisanego, napisanie własnego tekstu na zadany temat).

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- Obecność na zajęciach ( w przypadku zajęć stacjonarnych dozwolona 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze, w przypadku zajęć zdalnych prowadzonych w czasie rzeczywistym- obecność obowiązkowa na 80% zajęć. w skład 20% nieobecności nieusprawiedliwionych wchodzą nie).

UWAGA: Na 20% możliwych nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach zdalnych prowadzonych w trybie synchronicznym składają się nieobecności wynikające z przyczyn technicznych oraz z tzw. powodów osobistych. W przypadku powtarzających się problemów technicznych student ma obowiązek zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej osobie prowadzącej zajęcia oraz skontaktować się z Uniwersyteckim Centrum Informatycznym (uci.umk.pl ) celem rozwiązania problemu.

- Przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, poprawność językowa

- Oceny pozytywne z zadań realizowanych w trakcie zajęć stacjonarnych oraz w ramach zajęć zdalnych ( niezapowiedziane krótkie testy kontrolne, prace pisemne oraz wypowiedzi ustne na zadany temat, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne )

UWAGA: Krótkie testy kontrolne w formie pisemnej przeprowadzane są w trakcie zajęć stacjonarnych. Testy kontrolne nie są poprawiane. W przypadku nieobecności studenta, wykładowca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu w innym, niezapowiedzianym terminie w trakcie zajęć stacjonarnych.

- Oceny pozytywne z kolokwiów przeprowadzanych w trakcie zajęć stacjonarnych, podsumowujących wiedzę i zdobyte umiejętności na ćwiczeniach w trakcie semestru (rozumienie ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne, rozumienie tekstu pisanego, napisanie własnego tekstu na zadany temat).

UWAGA: W przypadku nieobecności na kolokwium student jest zobowiązany przedłożyć dokument uzasadniający jego nieobecność i przystąpić do kolokwium najpóźniej w kolejnym tygodniu nauki. W przeciwnym wypadku student otrzymuje ocenę niedostateczną.

Kolokwia nie są poprawiane. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z trzech kolokwiów student ma obowiązek ponownego zaliczania materiału, który obejmowały kolokwia.

Kolokwia są zaliczane tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Kryteria oceny testów/ kolokwiów:

od 60% - dostateczna

od 75% - dobra

od 90% - bardzo dobra;

Uwagi:

I rok, filologia romańska s1, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)