Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fonetyka języka francuskiego [2513-s1ROM1L-FON] Semestr letni 2023/24
Laboratorium, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Fonetyka języka francuskiego [2513-s1ROM1L-FON]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Laboratorium [LAB], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala AB 1.13
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 09:45 : 11:15 sala AB 1.13
Collegium Humanisticum
2024-05-08 09:45 : 11:15 sala AB 1.13
Collegium Humanisticum
2024-05-15 09:45 : 11:15 sala AB 1.13
Collegium Humanisticum
2024-05-22 09:45 : 11:15 sala AB 1.13
Collegium Humanisticum
2024-05-29 09:45 : 11:15 sala AB 1.13
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Renata Jarzębowska-Sadkowska
Literatura:

ABRY, D., CHALARON, M-L., Les 500 exercices de phonétique B1/B2, Hachette, Paris. (CD audio MP3).

CHARLIAC, L., Phonétique progressive, Niveau Débutant, Clé International, Paris, 2003.

MARTINI, B., WACHS, S., Phonétique en dialogues, Niveau Débutant, Clé International, Paris, 2007.(+ CD)

CHARLIAC, L., Phonétique progressive, Niveau intermédiaire, Clé International, Paris, 2003.

CHARLIAC, L., Phonétique progressive, Niveau avancé, Clé International, Paris, 2007.

CHOLLET, I., ROBERT, J.-M., Orthographe progressive du français , Clé International, Paris, 2004.

MABILAT J. et C. MARTINS, «Sons et intonation», Didier, 2004 (+ 3 CD).

WARNANT, L., Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle, Duculot, Paris-Gembloux, 1987.

Le Petit Robert, version numérique 2013.

TAULELLE, D., Le Robert Oral-Ecrit. L’orthographe par la phonétique, Paris, 1989.

Inne pozycje bibliograficzne (zwłaszcza źródła internetowe) są sukcesywnie podawane w trakcie semestru.

Zakres tematów:

Treści programowe zawierają się w następujących modułach (ćwiczenia z poszczególnych modułów mogą się powtarzać w zależności od potrzeb i rzeczywistej progresji studentów):

1. Zwięzła prezentacja podstawowych cech podsystemu spółgłoskowego języka francuskiego. Typy asymilacji i uproszczeń grup spółgłoskowych (wprowadzane w ćwiczeniach i tekstach przy poszczególnych grupach głosek).

2. Francuskie [R] i inne spółgłoski w ujęciu funkcjonalnym; rozpoznawanie i wymowa ciągów zawierających opozycje fonologiczne.

3. Rozpoznawanie i artykulacja spółgłosek w kontekstach ułatwiających wymowę i zrozumienie funkcjonowania w koartykulacji (pozycje: nagłos, śródgłos, wygłos, sąsiedztwo samogłosek).

4. Łamańce językowe i trudne sekwencje spółgłosek (dla poszczególnych grup głosek).

5. Ćwiczenia kształtujące płynność wypowiedzi oraz różnicowanie jej tempa.

6. Doskonalenie umiejętności wymowy dostosowane do indywidualnych potrzeb studentów; ćwiczenia korekcyjne w odniesieniu do najczęściej popełnianych błędów (praca indywidualna i konsultacje).

7. Wdrażanie studentów do stosowania autokorekty wymowy z wykorzystaniem modułu laboratoryjnego.

8. Lektura i interpretacja nagranego tekstu z uwzględnieniem odpowiedniej emisji głosu i ekspresji, akcentowania oraz intonacji.

9. Zapisywanie i przekształcanie (ustne oraz pisemne) usłyszanych sekwencji z identyfikacją elementów homofonicznych, paronimicznych etc.

10. Korelacja wymowy z ortografią i ćwiczenie dykcji: lektura, poprawa błędów ortograficznych i rejestrowanie tekstów z uwzględnieniem znajomości reguł dotyczących h, e niemego i niestałego, geminat spółgłoskowych, łączenia wyrazowego (obowiązkowego, fakultatywnego i niedozwolonego).

11. Doskonalenie znajomości zapisu ortograficznego i fonetycznego (API) wyrazów w łańcuchu mowy, wybrane aspekty reformy ortografii.

12. Dyktando częściowe i całkowite; teksty literackie i inne typy tekstów kultury.

13. Elementy fonostylistyki – rozpoznawanie podstawowych cech fonostyli (języka standardowego, potocznego i literackiego).

Metody dydaktyczne:

Kształcenie w formie zdalnej odbywa się̨ z wykorzystaniem MS TEAMS.

Metody i kryteria oceniania:

Ewaluacja końcowa przedmiotu obejmuje następujące elementy:

- aktywny udział w proponowanych zadaniach;

- pozytywne wyniki ze wszystkich typów aktywności/zadań w semestrze (np.: transkrypcja API, ćwiczenia na: rozpoznawanie głosek i ciągów wyrazów, transformacje różnego rodzaju, podział tekstu na sylaby, dyktando, głośne czytanie rejestrowane i wysyłane do oceny przez nauczyciela, etc.).

Zaliczenie otrzymują studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę przewidzianą dla każdego zadania oraz pozytywną ocenę za pracę własną i egzamin końcowy.

Zadania oraz egzamin końcowy a także globalna ocena za aktywność weryfikują wszystkie efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

W trakcie semestru (ewaluacja formująca) i na egzaminie (ewaluacja podsumowująca) oceniane są:

- umiejętność poprawnej lektury odzwierciedlająca znajomość korelacji między ortografią i wymową oraz odpowiednie stosowanie poznanych reguł artykulacji i prozodii;

- umiejętność poprawnego zapisu ortograficznego usłyszanego dyktanda;

- znajomość zapisu łańcucha mowy w API z uwzględnieniem reguł łączenia międzywyrazowego (obowiązkowych i fakultatywnych), podziału na sylaby, grupy rytmiczne etc.;

- znajomość terminologii i reguł fonetycznych oraz fonologicznych;

- umiejętność autokorekty wymowy.

W trakcie semestru oceniany jest również aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach i terminowe rozliczanie się z zadań/lektur.

Stosowane formy i typy ćwiczeń sprawdzających wiedzę i umiejętności:

- dyktando całkowite i/lub z lukami sprawdzające słuch fonematyczny (rozpoznawanie głosek i sekwencji łańcucha mowy w różnych kontekstach)

- ćwiczenia polegające na: rozpoznawaniu elementów segmentalnych (głosek) i suprasegmentalnych (prozodii); powtarzaniu według modelu; przekształcaniu struktur, interpretacji i dopasowywaniu sekwencji do modelu;

- lektura: poprawne odczytanie i interpretacja zapisanego tekstu i jego nagranie; zaznaczanie w tekście lektury wskazanych zjawisk np.: łączeń, e niestałego i niemego;

- podawanie przykładów do wskazanych zjawisk i reguł fonetycznych;

- transkrypcja API/ zapis ortograficzny tekstu podanego w API;

- rozpoznawanie i uzupełnianie schematów artykulacyjnych głosek,

- definiowanie/dopasowywanie terminu do definicji.

Kryteria:

Zadania domowe i/lub testy oraz aktywność/terminowość pracy:

Zadania domowe ( ćwiczenia/zadania/lektury do wykonania na platformie MOODLE) : pozytywna ocena za zdobycie powyżej 50% punktów przewidzianych za każde zadanie (oceniane są: wykonanie zadania zgodnie z poleceniem, poprawność merytoryczna i językowa, terminowe wykonanie zadania)

Egzamin na koniec semestru obejmuje:

-dyktando

-nagranie lektury tekstu w języku francuskim

-weryfikację umiejętności odczytania i przekształcenia na zapis ortograficzny tekstu w API oraz/lub zapisania w API tekstu podanego w języku francuskim

-zestaw ćwiczeń sprawdzających opanowanie poznanych reguł fonetycznych/fonologicznych i zasad poprawnej wymowy/lektury

-test sprawdzający stopień opanowania poznanej terminologii (z obydwu semestrów).

Ocena końcowa potwierdza stopień osiągnięcia wszystkich zakładanych dla przedmiotu efektów kształcenia.

Kryteria ewaluacji końcowej:

Standardowa skala ocen (5-2):

na ocenę bardzo dobrą 5 – przewiduje się osiągnięcie przez studenta efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) w stopniu wyróżniającym się względem przeciętnej = wynik 91-100% przewidzianej liczby punktów)

na ocenę dobrą plus 4.5 – przewiduje się osiągnięcie przez studenta efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) w pełni, ale nie w sposób wyróżniający = wynik 80- 90% procent przewidzianej liczby punktów)

na ocenę dobrą 4.0 – przewiduje się osiągnięcie przez studenta efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) w znacznym stopniu = wynik 71- 80% procent przewidzianej liczby punktów)

na ocenę dostateczną plus 3.5 – przewiduje się osiągnięcie przez studenta efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) w stopniu zadowalającym = wynik 62 - 70% procent przewidzianej liczby punktów)

na ocenę dostateczną 3.0 – przewiduje się częściowe osiągnięcie przez studenta efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych= wynik 51- 61% procent przewidzianej liczby punktów)

na ocenę niedostateczną 2.0 – przewiduje się niedostateczne osiągnięcie przez studenta efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych = wynik 0-50% procent przewidzianej liczby punktów)

Uwagi:

I rok, filologia romańska s1, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)