Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Drugi język romański (j. włoski) [2513-s2ROM1L-DJRW] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Drugi język romański (j. włoski) [2513-s2ROM1L-DJRW]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala C 3.51
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala C 3.51
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 13:15 : 14:45 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2024-04-25 13:15 : 14:45 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2024-05-08 13:15 : 14:45 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2024-05-09 13:15 : 14:45 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2024-05-15 13:15 : 14:45 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Głodowska
Literatura:

Podręcznik dla gr. początkującej:

Marin T., Nuovissimo progetto italiano 1. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2. Libro dello studente, Edilingua, Roma 2019

Ruggieri L., Magnelli S., Marin T., Nuovissimo progetto italiano. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2,. Quaderno degli esercizi, Edilingua, Roma 2019

Podręcznik dla gr. zaawansowanej:

Marin T., Nuovissimo progetto italiano. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello B1-B2. Libro dello studente, Edilingua, Roma 2020

Ruggieri L., Magnelli S., Marin T., Nuovissimo progetto italiano 2. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello B1-2. Quaderno degli esercizi, Edilingua, Roma 2020

Gramatyki:

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Pederzani L., Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Guerra Edizioni, Perugia 2007;

Simula S., Conoscere l'italiano. Praktyczna gramatyka włoska z ćwiczeniami, Warszawa 2002

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

La Grassa M., L'italiano all'universit', corso di lingua per studenti stranieri (A1 - A2), Roma 2011

Marin T., La Prova Orale 1. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 2000

Marin T., La Prova Orale 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 1999

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Zakres tematów:

Grupa początkująca:

Gramatyka:

- alfabet i zasady wymowy w języku włoskim

- rodzajnik określony i nieokreślony - formy i zastosowanie

- rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej

- czasowniki koniugacji I-III w czasie teraźniejszym (presente) i przeszłym dokonanym (passato prossimo)

- wybrane czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym i przeszłym dokonanym

- liczebniki główne 1-2000

- liczebniki porządkowe 1-100

- preposizioni semplici e articolate (przyimki proste i złożone z rodzajnikami)

leksyka:

- opis dnia, osoby i pomieszczenia

- w barze i kawiarni

- określanie czasu: wiek, data, godzina, pora roku

- środki transportu

- wyrażanie prośby, propozycji, podziękowania

kultura Włoch:

- położenie i podział administracyjny Włoch

- piazza i bar - miejsca towarzyskich spotkań Włochów

Gr. zaawansowana:

Zagadnienia gramatyczne:

- i pronomi combinati (zaimki łączone) w czasach prostych i złożonych

- i pronomi relativi - zaimki względne

- forma impersonale (forma nieosobowa)

- wybrane czasowniki nieregularne, np. farcela i andarsene

- condizionale semplice e composto

- tryb rozkazujący

Pisanie:

- ogłoszenie, curriculum vitae, list prywatny i oficjalny, opowiadanie, opis

Leksyka:

Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej cywilizacji:

- zakupy w sklepie, formalności w banku, na poczcie itp.

- podróżowanie (środki transportu, rezerwacja w hotelu itp.)

- formy spędzania czasu wolnego: kino, koncert, tv, sport

- mieszkanie w mieście i dom na wsi

Kultura Włoch - wybrane zagadnienia:

- Il made in Italy, czyli słynne włoskie marki i produkty

- media we Włoszech

- muzyka włoska

- system edukacji we Włoszech

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne metody eksponujące:

przygotowanie i przedstawienie przez studentów krótkich scenek na tematy zaczerpnięte z życia codziennego współczesnych Włochów

metody podające: pogadanka ze studentami na wybrane tematy z zakresu kultury włoskiej, opis (pisemny i/lub ustny postaci, przedmiotu, zdarzenia, ilustracji lub fotografii; opowiadanie (w formie ćwiczenia pisemnego lub ustnego) o wydarzeniu z przeszłości - relacja lub przyszłości.

metody poszukujące: ćwiczeniowa- ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, ze słuchu, na rozumienie tekstu pisanego i referatu lub prezentacji na tematy wybrane z zakresu kultury włoskiej.

Metody i kryteria oceniania:

I semestr nauki języka włoskiego kończy się zaliczeniem na ocenę. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich zaliczeń cząstkowych (prace pisemne, odpowiedzi ustne, sprawdziany pisemne i ustne) odbywających się w ciągu danego semestru oraz pomyślne zaliczenie prac domowych [K_W01; K_W02; K_U02; K_K11; K_U15; K_K01].

Przewidziany jest jeden termin poprawy w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z kolokwium. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z poprawy, obniżeniu ulegnie ocena odpowiednio semestralna lub roczna. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie zaliczenia, student zalicza sprawdzian w terminie poprawkowym, w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną.

Warunkiem zaliczenia semestru jest również aktywne uczestnictwo w zajęciach odbywających się stacjonarnie lub online (dozwolone są cztery absencje).

Sprawdziany cząstkowe pisemne - mają na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie podstawowych kompetencji językowych: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego, ćwiczenia gramatyczne, leksykalne i tłumaczeniowe, napisanie krótkiego (notatka, ogłoszenie) lub dłuższego tekstu (opowiadanie, opis, list) w języku włoskim [K_W01; K_W02; K_U02; K_U15;]. Sprawdziany ustne obejmują wypowiedź dłuższą (opis, relacja) i krótszą (odpowiedź na pytania, sformułowanie pytania, prośby, rozkazu, udział w dialogu o tematyce zaczerpniętej z życia codziennego) [K_W02; K_U11; K_U15; K_K01]

Na sprawdzianach pisemnych brana jest pod uwagę skala procentowa: 60% - ocena dst, 70% - ocena dst plus, 80% - ocena db, 85% - ocena db plus i 90% i powyżej ocena bdb.

Natomiast na sprawdzianach ustnych brane są pod uwagę: płynność i poprawność wypowiedzi oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych

Uwagi:

I rok, filologia romańska s2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)