Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodologia badań w turystyce, sporcie i rekreacji [2800-MBTSR-TIR-1-S2] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań w turystyce, sporcie i rekreacji [2800-MBTSR-TIR-1-S2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 10:00 - 11:30
sala 205
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:30 - 15:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Dariusz Sokołowski, Walerij Żukow
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków.

2. Matczak A., 2002, Metodyka badań ruchu turystycznego na obszarach chronionych, [w:] Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.

3. Matczak A., 1992, Model badań ruchu turystycznego, Studium metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

4. Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.

5. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

6. Grabowski H. Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji. Impuls. Kraków. 2013.

Podstawowa:

1. Nowak S. Metodologia badań społecznych. PWN. Warszawa. 2012.

2. Pilch T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

3. Siwiński W. Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie rekreacji i turystyki. Wyd. WSHIG - PSNARIT, Poznań 2010.

4. Siwiński W., Tauber R.D. Metodologia badań naukowych. Wyd. WSHiG, Poznań 2006.

5. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską? Impuls. Kraków. 2004.

Uzupełniająca:

1. Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych. Wyd. PWN, Warszawa 2003.

2. Frankfort-Nachmias C, Nachmias D. Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2001.

3. Czarnecki K.M. Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów wyższych szkół zawodowych, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2005.

Zakres tematów:

Wykłady:

1) Definiowanie i rozumienie podstawowych pojęć związanych z metodologią pracy naukowej

2) Przedstawienie podstawowych typów badań naukowych

3) Omówienie istoty przeprowadzenia badań naukowych

4) Omówienie specyfiki pisania pracy badawczej

5) Opisanie teoretycznych podstaw pracy badawczej

6) Przedstawienie etapów organizacji i prowadzenia badań

7) Omówienie wyników badań oraz przedstawienie wniosków

8) Omówienie struktury pracy badawczej

Zadania przygotowania Prezentacji pptx Projektu 21 słajd na Egzamin części Metodologia badań w sporcie. Tę same zagadnienia są jednosześnie zagadnieniami na Egzamin części Metodologia badań w sporcie.

Rozdział 1

System biblioteczno-informacyjny UMK w Toruniu

Rozdział 2

Klasyfikacja nauk i metody badawcze

Rozdział 3

Typy prac naukowych i ich struktura

Rozdział 4

Kolejność pisania pracy

Rozdział 5

Techniki i narzędzia badawcze

Rozdział 5.1

Metody badań w sporcie wyczynowym na przykładzie sportów walki

Rozdział 5.2

Badanie aktywności bioelektrycznej mięśni i siły reakcji podłoża

Rozdział 5.3

Niektóre wymagania edytorskie i metodologiczne prac magisterskich realizowanych na seminariach

Rozdział 5.4

Narzędzia pomiaru stosowane w dydaktyce sportu

Rozdział 5.5

Rodzaje pytań w badaniach ankietowych i zasady ich formułowania. Przykłady ankiet

Rozdział 5.6

Badanie i ocena postawy ciała

Rozdział 5.7

Ultradźwiękowy system Zebris do badania postawy ciała i globalnej ruchomości kręgosłupa

Rozdział 5.8

Ocena sprawności fizycznej

Rozdział 5.9

Badanie stóp

Rozdział 5.10

Wybrane metody i techniki badań aktywności fizycznej

Rozdział 5.11

Badanie cech morfologicznych, ocena bólu i testy funkcjonalne

Rozdział 6

Statystyka - wybrane zagadnienia

Rozdział 7

Wykresy, ryciny i inne formy graficzne prezentacji w pracy

Rozdział 8

Zalecana problematyka badawcza w zakresie nauk kultury fizycznej i promocji zdrowia

Literatura.

1. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

2. Grabowski H. Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji. Impuls. Kraków. 2013.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna

- ćwiczeniowa

- referatu

- seminaryjna

Metody i kryteria oceniania:

O końcowej ocenie z przedmiotu decyduje średnia arytmetyczna ocena ze sprawdzianów (kolokwiumów), uzyskanych w czasie semestru, zaliczenie ustne z oceną, Egzamin.

Zadania przygotowania Prezentacji pptx Projektu 21 słajd na Egzamin części Metodologia badań w sporcie. Tę same zagadnienia są jednosześnie zagadnieniami na Egzamin części Metodologia badań w sporcie.

Rozdział 1

System biblioteczno-informacyjny UMK w Toruniu

Rozdział 2

Klasyfikacja nauk i metody badawcze

Rozdział 3

Typy prac naukowych i ich struktura

Rozdział 4

Kolejność pisania pracy

Rozdział 5

Techniki i narzędzia badawcze

Rozdział 5.1

Metody badań w sporcie wyczynowym na przykładzie sportów walki

Rozdział 5.2

Badanie aktywności bioelektrycznej mięśni i siły reakcji podłoża

Rozdział 5.3

Niektóre wymagania edytorskie i metodologiczne prac magisterskich realizowanych na seminariach

Rozdział 5.4

Narzędzia pomiaru stosowane w dydaktyce sportu

Rozdział 5.5

Rodzaje pytań w badaniach ankietowych i zasady ich formułowania. Przykłady ankiet

Rozdział 5.6

Badanie i ocena postawy ciała

Rozdział 5.7

Ultradźwiękowy system Zebris do badania postawy ciała i globalnej ruchomości kręgosłupa

Rozdział 5.8

Ocena sprawności fizycznej

Rozdział 5.9

Badanie stóp

Rozdział 5.10

Wybrane metody i techniki badań aktywności fizycznej

Rozdział 5.11

Badanie cech morfologicznych, ocena bólu i testy funkcjonalne

Rozdział 6

Statystyka - wybrane zagadnienia

Rozdział 7

Wykresy, ryciny i inne formy graficzne prezentacji w pracy

Rozdział 8

Zalecana problematyka badawcza w zakresie nauk kultury fizycznej i promocji zdrowia

Literatura.

1. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

2. Grabowski H. Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji. Impuls. Kraków. 2013.

Co odpowiada

Wykład

Egzamin ustny z oceną z trzech losowanych zagadnień.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ćwiczenia

Zaliczenie ustne z oceną z trzech losowanych zagadnień, 2 kolokwiumy poprzedzające z dwóch zagadnień, sprawdzające wiedzę z zakresu realizowanych efektów kształcenia.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego lub testu w Moodle.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Uwagi:

st. stacjonarne 2 stopnia, turystyka i rekreacja, I rok, wykład

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)