Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie [1402-SM12-S2] Semestr letni 2023/24
Seminarium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [1402-SM12-S2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 308
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-27 15:00 : 16:30 sala 308
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
2024-06-03 15:00 : 16:30 sala 308
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
2024-06-10 15:00 : 16:30 sala 308
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Błażejewska
Literatura:

Każdy uczestnik seminarium zobligowany jest do zaznajomienia się z pełną literaturą przedmiotu dotyczącą opracowywanego tematu pracy magisterskiej; Poza tą literaturą - także indywidualnie studenci dobierają (pod kierunkiem osoby prowadzącej) literaturę dotyczącą metody(metod) postępowania badawczego dobranej do opracowywanego tematu. Magistranci winni się także zapoznać z opracowaniami z zakresu metodyki pisania prac

dyplomowych:

Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy

dyplomowej: skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską?

Poradnik dla studentów, Kraków 2007.

Wójcik Krystyna, Piszę akademicką pracę

promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorancką,

Warszawa 2005.

Zenderowski Radosław, Praca magisterska: jak pisać

i obronić?: wskazówki metodologiczne, Warszawa

2005.

Żebrowski Waldemar, Technika pisania prac

licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane,

Olsztyn 2006.

Zakres tematów:

Uczestnik seminarium może zaproponować wybrany przez siebie temat pracy magisterskiej bądź wybrać temat spośród proponowanych przez osobę prowadzącą. Zakres tematyczny jest szeroki; preferowane są tematy z zakresu sztuki średniowiecznej polskiej, szczególnie sztuki dawnych Prus krzyżackich, mogą to być również tematy dotyczące sztuki pradziejowej, zwłaszcza późnoplemiennej z obszarów dzisiejszej Polski.

W toku zajęć seminaryjnych studenci skupiają się na:

1. przedyskutowaniu obszaru tematycznego i wyborze tematów prac

2. sukcesywnym opracowywaniem tematu:

a/ wizja lokalna, kwerenda np. w muzeum, rozpoznanie, opis obiektu (obiektów) będącym przedmiotem pracy,

b/ gromadzenie literatury przedmiotu, źródeł i ich opracowanie,

c/ krytyczna analiza literatury przedmiotu, opracowanie wniosków i wytyczenie dalszej drogi postępowania badawczego - przygotowanie konspektu.

d/ realizacja dalszych części pracy wg przyjętego konspektu

Wybór obszaru tematycznego/tematu pisemnej pracy magisterskiej dokonuje się w trakcie dyskusji z uczestnikami seminarium (korekty, modyfikacje samodzielnie wybranych tematów, propozycje tematyczne prowadzącego zajęcia itp.). Prowadzący uwzględnia przy wyborze tematu indywidualne zainteresowania studentów. Propozycje tematów podawane przez studentów są - przed ich akceptacją - konfrontowane z dotychczasową literaturą przedmiotu dotyczącą proponowanego tematu (na ile zaawansowane są badania nad tym zakresem tematycznym, na ile dostępna jest literatura przedmiotu - język, zasoby biblioteczne), z zasobami źródeł i dostępnością materiału ikonograficznego.

W trakcie pierwszego roku zajęć studenci wykonują czynności wstępne (zob. wyżej: a/- d/) - łącznie z przygotowaniem konspektu(wstępna problematyzacja materiału, sprecyzowanie tytułu, wypracowanie struktury rozprawy) i określeniem celu pracy.

Rok drugi - przewidziany jest na realizację poszczególnych części pracy przewidzianych w konspekcie, w tym przeprowadzenie analiz porównawczych, pogłębienie wiedzy metodologicznej w zakresie wybranego zagadnienia, dokonanie ewentualnych korekt w konstrukcji pracy i rozdziałów, wybór materiału ilustracyjnego i ostateczną redakcję tekstu rozprawy.

Poszczególne etapy są przez studenta prezentowane i omawiane na zajęciach seminaryjnych (dyskusja). Seminarzysta przedstawia bieżące wyniki badań w formie referatu i multimedialnej prezentacji.

Metody dydaktyczne:

Seminarium jest głównie oparte o systematyczne prezentacje przez uczestników zajęć opracowywanych tematów w formie roboczych referatów (z pokazem ilustracji) i dyskusję nad nimi obejmującą różne aspekty prezentowanych zagadnień: temat jako taki, zasadność postawionych tez, ich kompletność, dobór metod badawczych, dobór literatury przedmiotu, dobór argumentów. Wszystko to jest kontrolowane i stymulowane przez prowadzącą zajęcia.

W przypadku, gdy zarządzone zostanie nauczanie zdalne, zajęcia odbywają się synchronicznie, z wykorzystaniem platformy Ms Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy seminarium magisterskiego są zobligowani do systematycznego uczestniczenia w zajęciach oraz systematycznej pracy nad opracowywanym zagadnieniem (wywiązywaniem się z terminowego przygotowania poszczególnych etapów i zadań), aktywności w trakcie dyskusji seminaryjnych. Istotna jest też staranność w przygotowywaniu referatów i ich wygłaszaniu (czytelna koncepcja, kompletność tez, dobrze dobrany materiał ilustracyjny itp.), umiejętność przygotowania klarownej pisemnej wersji poszczególnych części rozprawy, jak i logicznej, spójnej pod względem konstrukcji i narracji jej ostatecznej wersji.

Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze nie może przekroczyć 2 jednostek zajęciowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)