Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fundusze i programy pomocowe [2751-SM-S1-2-AP-FiPP] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Fundusze i programy pomocowe [2751-SM-S1-2-AP-FiPP]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 301
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Willa
Literatura:

Przykładowa literatura:

- Dudek Mieczysław (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej : teoria i praktyka, Zielona Góra 2007.

- Głąbicka Katarzyna, Grewiński Mirosław, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.

- Jakubowska Patrycja, Kukliński Antoni, Żuber Piotr (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa 2008.

- Kokocińska Katarzyna, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2009.

- Kukuła Artur J. (red.), Cohesion policy and development of the European Union's regions in the perspective of 2020, Lublin 2015.

- Pastuszka Sławomir, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Warszawa 2012.

- Szymańska Anna, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

- Tkaczyński Jan W., Świstak Marek, Sztorc Elżbieta, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011.

- strony internetowe Komisji Europejskiej oraz właściwych ministerstw.

- rozporządzenia unijne ustanawiające poszczególne fundusze i programy pomocowe.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjno-administracyjne

2. Polityka spójności UE - geneza, ewolucja, stan obecny

3. Zasady pomocy finansowej UE

4. Fundusze strukturalne

5. Fundusz Spójności

6. Fundusze rolne

7. Fundusze tematyczne Unii Europejskiej

8. Możliwości finansowania przez UE w ramach przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

9. Fundusze i programy dla państw trzecich

10. Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego

11. Programy finansowe UE (1)

12. Programy finansowe UE (2)

13. Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2014-2020 i 2021-2027

14. Programy Operacyjne w Polsce w latach 2014-2020 i 2021-2027

15. Test

Metody dydaktyczne:

- prezentacje multimedialne;

- dyskusja moderowana przez prowadzącego (ocena ciągła)

- test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składać będą się: 1) obecność na zajęciach, 2) przygotowanie i przedstawienie prezentacji, 3) aktywne uczestnictwo w zajęciach, a także 4) test końcowy.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności - konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 3-5). 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna.

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje i przedstawi prezentację dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez Prowadzącego. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po jej wysłuchaniu Prowadzący konwersatorium musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła o tym ciekawie opowiedzieć. Koniecznie mają to być wystąpienia, a nie odczyty!

Każda prezentacja musi zostać dostarczona (w wersji elektronicznej) do Prowadzącego do czasu zamknięcia systemu USOS.

Referaty wygłaszamy w wyznaczonym terminie - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z Prowadzącym. Gdy Student bez takiej konsultacji nie przyjdzie na zajęcia - konieczność wygłoszenia, w późniejszym terminie, drugiej prezentacji.

Uwaga: 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa podwyższona o 1 stopień (warunek: ocena pozytywna z testu).

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach.

Minimum 3 aktywności = dopuszczenie do pisania testu końcowego (0-2 aktywności = ndst)

Minimum 6 aktywności = ocena końcowa podwyższona o 1 stopień (warunek: ocena pozytywna z testu).

Minimum 11 aktywności = zwolnienie z testu końcowego z oceną bardzo dobrą

Uwaga: jedna osoba może uzyskać podwyższenie oceny zarówno za aktywność jak i prezentację (warunek: ocena pozytywna z testu).

4. Test

Po spełnieniu powyższych warunków Studenci dopuszczeni zostaną do testu końcowego. Przybierze on formę: testu pisemnego jednokrotnego wyboru, i odbędzie się na platformie Moodle w uzgodnionym z grupą terminie.

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 13 z 25 punktów. 1 pytanie = 1 punkt, bez punktów ujemnych.

Niepowodzenie na teście = ocena niedostateczna z zajęć (bez wyjątków!!!) i "warunek".

Jeżeli bez konsultacji z prowadzącym Student nie podejdzie do testu w wyznaczonym terminie = ocena niedostateczna i "warunek".

Uwagi:

Dr R. Willa - konw. gr 1 - SM (s1) - 2 - spec. AP w UE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)