Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Studia stacjonarne II stopnia - przedmioty do wyboru (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia stacjonarne II stopnia - przedmioty do wyboru
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2023/24Z 2024/25Z
0600-S2-PP/ACh-AKS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów zapoznanie się studentów z analityką środowiskową, pobieranie i przygotowanie próbek, aparatura, techniki pracy, metody analityczne i instrumentalne, błędy pomiarowe, walidacja..

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChSO-AS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rentgenowską analizą strukturalną monokryształów, która umożliwia dokładne ustalenia struktury małocząsteczkowych związków chemicznych, jak również biomakromolekuł.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChSO-BWFM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Blok jest kontynuacją przedmiotu Chemia obliczeniowa lub Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ACh-Eko
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką zastosowania nowoczesnych metod separacyjnych w badaniach środowiskowych, z uwzględnieniem metod przygotowania próbki, technik chromatograficznych i elektromigracyjnych oraz możliwościami użycia różnych sposobów detekcji.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ACh-E brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie z wybranymi aspektami współczesnych technologii chemicznych, obejmującymi zasady racjonalnego wykorzystania surowców i energii oraz kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłowych w oparciu o wybrane procesy z zakresu technologii nieorganicznej. Zajęcia obejmują również tematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem, z wprowadzaniem zasad „zielonej chemii” do praktyki przemysłowej oraz z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. W ramach przedmiotu organizowane są wizyty studyjne w zakładach przemysłowych, których celem jest zapoznanie studentów z procesem technologicznym i wdrożonymi rozwiązaniami proekologicznymi.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChSO-FCh brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

I. Elementami Mechaniki Teoretycznej.

II. Elementami Termodynamiki Statystycznej.

III. Podstawy nierelatywistycznej i relatywistycznej mechaniki kwantowej.

IV. Podstawami teoretycznymi spektroskopii atomowej.

V. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChP-FPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminami dotyczącymi charakterystyki polimerów w roztworze tj. rozmiary łańcuchów polimerowych, graniczna liczba lepkościowa, lepkość pozorna, energia aktywacji lepkiego płynięcia, temperatury , parametr rozpuszczalności. Szczegółowo zostaną przedstawione metody oznaczenia parametrów molekularnych w roztworze. Omówiona zostanie teoria roztworów polimerów Flory’ego–Hugginsa.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChNM-KM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest kataliza molekularna w układach homo- i heterogenicznych.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChNM-Mn brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 50 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem kursu są mikro- i nanokompozyty otrzymywane na bazie różnych nośników takich, jak: nanoformy TiO2, sproszkowany TiO2, Al2O3 oraz nanorurki węglowe, wykorzystując związki koordynacyjne pierwiastków grupy 10 i 11.

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z omawianą tematyką w stopniu umożliwiającym dokładne zrozumienie i wyjaśnienie zagadnień poruszanych w czasie pracowni.

Realizacja części laboratoryjnej przedmiotu obejmować będzie:

1. przeprowadzenie syntezy związków kompleksowych pierwiastków grupy 10 i 11 oraz ich charakterystykę spektroskopową.

2. otrzymanie nośników np., nanoform TiO2

3. uzyskanie mikro- i nanokompozytów nośników ze związkami koordynacyjnymi za pomocą metod chemicznych i fizycznych

4. charakterystykę otrzymanych kompozytów za pomocą mikroskopii SEM/EDX, AFM, TEM oraz metod spektroskopowych IR (DRIFT i ATR) i Ramana.

5. badanie właściwości luminescencyjnych i fotokatalitycznych otrzymanych materiałów kompozytowych.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/NS-CB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Postęp w chemii nieorganicznej związany jest ściśle z rozwojem nie tylko chemii przemysłowej i materiałowej, z rozwojem nanochemii i nanotechnologii, ale również medycznej i bionieorganicznej. Widzimy również, że na przestrzeni ponad 100 lat chemia koordynacyjna, wywodząca się z chemii nieorganicznej, przekształciła się w obszerny i bardzo prężnie rozwijający się dział nauki. W ramach przedmiotu do wyboru zostaną omówione najbardziej aktualne tematy związane z rolą kompleksów metali w biologii oraz z ich zastosowaniem w medycynie.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/NS-NMSO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z metodami tworzenia wiązań węgiel-węgiel: za pomocą związków metaloorganicznych, reakcji sprzęgania, reakcji pericyklicznych, z udziałem organokatalizatorów. Omówienie zaawansowanych metod utleniania i redukcji oraz stosowania grup zabezpieczających oraz zapoznanie z nowoczesnymi technikami eksperymentalnymi w syntezie organicznej.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChSO-OChO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs „Organiczna Chemia Obliczeniowa” (OChO) stanowi rozszerzenie kursowego wykładu z chemii organicznej. Jego celem jest demonstracja reguł rządzących właściwościami i reaktywnością związków organicznych za pomocą prostych narzędzi chemii obliczeniowej, tak aby ułatwić opanowanie obszernego materiału z chemii organicznej. Po ukończeniu kursu student będzie posiadał wiadomości pozwalające na rozumienie i przewidywanie mechanizmów rządzących chemią organiczną oraz samodzielne rozwiązywanie prostych problemów wymagających zaangażowania technik obliczeniowych. Zajęcia wspomagane są przez zastosowanie trójwymiarowych modeli molekularnych, a omawiane zagadnienia dotyczą m.in. badania czynników wypływających na stabilność cząsteczek organicznych, przewidywania ich reaktywności i aromatyczności, wpływu obecności heteroatomu i efektu podstawnikowego na właściwości, równowag tautomerycznych oraz badania ścieżek reakcji organicznych na przykładzie reakcji pericyklicznych.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChNM-ONMM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 godz.

- laboratorium 45 godz.

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat otrzymywania i charakterystyki nanomateriałów otrzymywanych metodami mokrymi.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChP-PP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi metodami przetwórstwa materiałów polimerowych oraz badaniami właściwości mechanicznych i fizycznych polimerów.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChP-SChMP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapozna się z podstawowymi terminami dotyczącymi charakterystyki polimerów w roztworze tj. typy średnich ciężarów cząsteczkowych i ich znaczenie, stopień polidyspersji, rozmiary łańcuchów polimerowych, graniczna liczba lepkościowa. Właściwości fizykochemiczne polimerów zostaną przedstawione z uwzględnieniem podziału na polimery neutralne i polielektrolity. Badania reologicznych polimerów.

Ponadto nadrzędnym celem przedmiotu jest omówienie podstawowych metod syntezy polimerów (poliaddycji i polikondensacji) podstawowych grup polimerów takich jak poliestry, poliamidy, poliolefiny, poliuretany ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej popularnych przedstawicieli wymienionych grup. Podczas pracowni przeprowadzi reakcje syntezy polimerów z uwzględnieniem kinetyki procesów co pozwoli na poszerzenie wiedzy koniecznej w pracy technologa. Omówione na wykładzie zagadnienia będą następnie przedmiotem zajęć laboratoryjnych realizowanych w ramach tego przedmiotu.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChP-WMPN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych źródeł polimerów naturalnych, ich podział, ocena budowy, właściwości, modyfikacja właściwości oraz wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ACh-WEB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 h.

- laboratorium 45 h.

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ogólnie pojętej bromatologii. Ponadto w ramach laboratorium studenci samodzielnie wykonują ćwiczenia z analizy żywności

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)