Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
1402-OP-3L-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie przedstawionymi na tle zagadnień prawnych związanych z prawem ochrony zabytków i muzeów. Wskazanie czym jest prawo, celów i funkcji przepisów składających się na gałąź prawa ochrony zabytków. Omówienie organizacji ochrony zabytków w Polsce (również w ujęciu historycznym); organizacji muzeów, zakresu kompetencji organów i podstawowych instytucji. Wykład będzie ilustrowany przykładami związanymi z ochroną zabytków, zagadnieniami z teorii i praktyki konserwatorskiej, co pozwoli na bardziej przystępne przyswojenie i zrozumienie podstawowych zagadnień teorii prawa. Zapoznaniu studentów z podstawowymi pojęciami towarzyszyć będą zadania o charakterze konwersatoryjnym (rozumienie zapisów ustaw i rozwiązywanie kazusów) dzięki temu student pozna podstawowy warsztat urzędnika zajmującego się na co dzień ochroną zabytków, jak i zagadnienia prawe przydatne w pracy muzealnika.

Strona przedmiotu
1402-AT-1L-KA-S2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy szczegółowych zagadnień współczesnej angielskojęzycznej krytyki artystycznej (głównie amerykańskiej) – jej metodologii, warsztatu literackiego i podejmowanej problematyki.

Przedmiot może być prowadzony w trybie tradycyjnym oraz w trybie zdalnym za pomocą platformy do nauki zdalnej, np. MS Teams.

Strona przedmiotu
1401-ABiz-AW-1L-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu wprowadzenie studentów w problematykę architektury, wystrojów architekt. i malarskich oraz podstawowego wyposażenia wnętrz epoki średniowiecza w Europie Zachodniej oraz w Cesarstwie Bizantyńskim do XV stulecia. Omawia w układzie chronolog. najważniejsze zjawiska, osadzając je na tle zmiennych uwarunkowań historycznych, społecznych i kulturowych oraz podkreślając czynniki ideowe i funkcjonalne, decydujące o wyborze form architekt., technik budowlanych i zdobniczych, programów wizualnych. Uwzględnione są budowle o różnych funkcjach (municypalne, warowne, pałacowe i mieszkalne), przy czym szczególny nacisk położony jest na wiodąca w omawianej epoce architekturę sakralną: na formę zewnętrzną z jej kontekstami artystycznymi i ideowymi oraz na przestrzeń liturgiczną i jej zmieniająca się ikonosferę.

Niektóre zjawiska eksponowane są metodą case study – wykład skupia się na szczegółowym, kompleksowym omówieniu wybranych realizacji (studium przypadku).

Strona przedmiotu
1402-BA-1L-K-S2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie i oswojenie studenta z celami, metodami i formą dokumentacji badań materialnej substancji architektury drewnianej oraz z ich miejscem zarówno w wieloaspektowych/ interdyscyplinarnych badaniach nad domem mieszkalnym (Hausforschung) jak i w procesach konserwatorskich.

Wskazane jest posiadanie umiejętności rysunku odręcznego i technicznego, dokumentacji pomiarowej zabytków architektury, historii i organizacji technik budownictwa, historii technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa.

Ćwiczenia są bezpośrednio związane z wykładami i ćwiczeniami z problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury drewnianej. Służą one poza tym jako podstawa do pracy magisterskiej o architekturze drewnianej.

Strona przedmiotu
1402-BAM-1L-K-S2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozszerzona wiedza o możliwościach badawczych materialnej struktury zabytku architektury (budownictwo murowane).

Pogłębiona wiedza o metodzie prowadzenia badań architektonicznych oraz opracowania wniosków z nich wynikających.

Strona przedmiotu
1402-BBT-5Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest praktyczna realizacja badań techniki wykonania i analiza sposobu wykonania wybranego obiektu zabytkowego oraz badań należących do diagnostyki stanu zachowania. Wszystkie działania zostają udokumentowane i przedstawione w formie ustalonej schematem dokumentacji konserwatorsko-technologicznej.

Strona przedmiotu
1402BBT-4L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest praktyczna realizacja badań techniki wykonania i analiza sposobu wykonania wybranego obiektu zabytkowego oraz badań należących do diagnostyki stanu zachowania. Wszystkie działania zostają udokumentowane i przedstawione w formie ustalonej schematem dokumentacji konserwatorsko-technologicznej.

Strona przedmiotu
1402-CHE-1L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Chemia w konserwacji zabytków" studenci zapoznają się z budową i właściwościami materiałów występujących w obiektach zabytkowych i/lub stosowanych podczas realizacji konserwatorskich. Uzyskują elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy z podstawowymi odczynnikami chemicznymi oraz badaniami dotyczącymi właściwości materii zabytkowej.

Strona przedmiotu
1402-CHE-1Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Chemia w konserwacji zabytków" studenci zapoznają się z budową i właściwościami substancji nieorganicznych.

Strona przedmiotu
1402-Ćsty-op-1l-s1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia, realizowane w terenie, obejmują:

1. wykłady wprowadzające (historia miejsca, wprowadzenie do najważniejszych grup typologicznych, dzieł sztuki, twórczości mistrzów itd.)

2. grupowe ćwiczenia z zakresu opisu architektury i zabytków ruchomych, z rozpoznania stylu / ornamentu / ikonografii / materiału etc.

3. realizację zadań pisemnych przez studentów w zakresie opisu sztuki dawnej: architektury, małej architektury, rzeźby i malarstwa (zadania i indywidualne i grupowe)

4. indywidualne ćwiczenia z rysunku odręcznego

5. wprowadzenie do ewidencji zabytków ruchomych

Strona przedmiotu
1402-ĆT-ODK2-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć terenowych studenci pracując w grupie wykonują powierzone im przez Prowadzącego zadania. Studenci praktycznie wykorzystują umiejętności rysunku odręcznego do sporządzenia notat pomiarowych a także rysunku technicznego do sporządzenia poszczególnych elementów dokumentacji. Studenci wykorzystują zasady inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej poprzez wykonanie w odpowiednio dobranych skalach dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej dla wybranego zabytku. Podczas prac studenci uczą się praktycznego wykorzystania podstawowego sprzętu mierniczego. Wykonanie w terenie przez maksymalnie 14 dni dokumentacji pomiarowo-rysunkowej obiektu zabytkowego

Strona przedmiotu
1402-ĆT-M-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są poświęcone przede wszystkim badaniom, konserwacji i restauracji malarstwa ściennego w różnych technikach, zarówno na podłozu mineralnym jak na podłozu drewnianym oraz wnętrz zabytkowych jako zespołów złożonych z zabytków o różnej problematyce. Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z warunkami pracy w terenie oraz konfrontację wiedzy zdobytej na innych zajęciach (konserwacja i restauracja malarstwa ściennego; profilaktyka konserwatorska, projektowanie konserwatorskie, dokumentacja konserwatorska) z rzeczywistością autentycznych, złożonych obiektów zabytkowych w terenie. Ma też na celu utrwalenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur, poznanych na innych zajęciach.

Strona przedmiotu
1402-ĆT-RK-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń terenowych studenci, zależnie od zaplanowanej w danym roku realizacji, mają możliwość przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich lub założonego etapu w/w prac. Ćwiczenia dają okazję do zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabyć umiejętność działania w większym zespole ludzkim.

Strona przedmiotu
1402-ĆT-PiS-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po 2. roku studiów: ćwiczenia terenowe odbywają się w pracowaniach Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry. Tematem praktyki jest konserwacja-restauracja grafiki czarno-białej i kolorowej na podłożu papierowy. W przypadku realizacji innych umów terminowych zakres tematyczny obiektów jest rozszerzony.

Po 3. roku: ćwiczenia terenowe odbywają się w magazynach bibliotecznych lub archiwalnych- w miejscu przechowywania zabytkowych książek. Realizowany jest program konserwacji zachowawczej.

Strona przedmiotu
1402-CT-ODK-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia fakultatywne, w terenie, obejmują realizację zadań inwentaryzacyjno-opisowych w zakresie zabytków sztuki dawnej.

Strona przedmiotu
1402-HS-12-CT-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia w terenie mają na celu praktyczne sprawdzenie umiejętności nabytych w trakcie zajęć: Wstęp do historii sztuki. Podczas objazdu przygotowywane są opisy architektury (kościoła) oraz wybranego elementu wyposażenia.

Strona przedmiotu
1402-ZD-2Z-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi realizacjami i zjawiskami w obrębie sztuki użytkowej polskiej i powszechnej od przełomu XIX i XX wieku po czasy współczesne. Przybliżenie i zrozumienie specyfiki przedmiotu użytkowego, a także zakresu i znaczenia słowa design. Usystematyzowanie terminologii stosowanej w zakresie designu (architektury wnętrz, ceramiki, szkła, tkaniny, meblarstwa), a także przedstawienie najważniejszych ośrodków produkcji i przemian w procesach technologicznych.

Strona przedmiotu
1402-DBA-2Z-S2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów do opracowania wyników z badan architektonicznych realizowanych podczas praktyki terenowej.

Strona przedmiotu
1402-DHZ-1L-K-S2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter ćwiczeń, w ramach których student poznaje specyfikę źródeł archiwalnych - pisanych i ikonograficznych oraz uczy się wykorzystania tych źródeł na potrzeby konserwatorskie. W ramach zajęć student zapoznaje się także z metodami poszukiwań źródeł, zasadami ich gromadzenia i udostępniania. Na podstawie konkretnych materiałów źródłowych poznaje podstawową terminologię stosowaną w źródłach archiwalnych dotyczących zabytków architektury i urbanistyki.

Strona przedmiotu
1402-DHZ-2Z-K-S2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-DPR-2L-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas semestru student indywidualnie wykonuje inwentaryzacje pomiarowo - rysunkową wybranego detalu architektonicznego - stolarki okiennej lub drzwiowej. Wybrany detal musi zostać zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia. Podczas trwania zajęć wszystkie rysunki są konsultowane z prowadzącym. Zaliczeniu podlega wykonana przez studenta dokumentacja pomiarowo - rysunkowa złożona w wersji papierowej.

Strona przedmiotu
1402-DPR-3Z-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zespołowe wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej zabytku architektury pomierzonego w trakcie praktyki terenowej. Podstawą uczestnictwa na zajęciach jest odbycie wakacyjnych praktykach terenowych z inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej.

Strona przedmiotu
1402-DSW-1L-KA-S2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest problematyce dokumentacji sztuki. W obrębie zajęć poruszana jest problematyka i metody dokumentowania działalności artystów, krytyków sztuki oraz instytucji zajmujących się sztuką nowoczesna i współczesną. Tematyka zajęć ma na celu zapoznanie uczestników zajęć z różnorodnymi zasadami dokumentacji, wykorzystującymi metody tradycyjne oraz nowoczesne technologie. Ponadto w sposób praktyczny uczy zasad samodzielnego sporządzania prac o charakterze dokumentacyjnym, obejmujących mim. dorobek artystów i krytyków sztuki, bieżących wydarzeń artystycznych, a także dotyczących działalności instytucji artystycznych.

Strona przedmiotu
1402-DW-1Z-KA-S2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Dokumentacja wizualna w warsztacie krytyka" służy wykształceniu umiejętności dokumentowania i promowania sztuki. Obejmuje ćwiczenia z zakresu fotografii i projektowania wizualnego. Studenci zdobywają wiedzę na temat sposobów docierania do odbiorcy w przestrzeni publicznej i mediach.

Strona przedmiotu
1402-DPKM-4L-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student dokonuje weryfikacji i uzupełnień projektu konserwatorskiego stworzonego w ramach seminarium , wykonuje badania konserwatorskie obiektu, we współpracy z prowadzącym typuje miejsca pobrania próbek do badań budowy istotne z punktu widzenia problematyki konserwatorskiej, uzupełnia badania konserwatorskie i realizuje kolejne etapy prac konserwatorskich oraz opracowuje ich dokumentację.

Strona przedmiotu
1402-DPKM-5L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student dokonuje weryfikacji i uzupełnień projektu konserwatorskiego stworzonego w ramach seminarium, wykonuje prace konserwatorsko-restauratorskie na wybranym obiekcie dyplomowym zgodnie z opracowanym programem konsultowanym na bieżąco z prowadzącym.

Strona przedmiotu
1402-DPKM-5Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student dokonuje weryfikacji i uzupełnień projektu konserwatorskiego stworzonego w ramach seminarium. Realizuje kolejne etapy prac konserwatorskich oraz opracowuje ich dokumentację.

Strona przedmiotu
1402-DPKM-6Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student dokonuje weryfikacji i uzupełnień projektu konserwatorskiego stworzonego w ramach seminarium, wykonuje prace konserwatorsko-restauratorskie na wybranym obiekcie dyplomowym zgodnie z opracowanym programem konsultowanym na bieżąco z prowadzącym.

Strona przedmiotu
1402-DPT-3L-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest przybliżenie studentom obszaru dziedzictwa, do którego przynależą zabytki techniki – w ujęciu teoretycznym i na przykładach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Kurs obejmuje wyjaśnienie, czym jest dziedzictwo techniki (z uwzględnieniem różnych koncepcji i metod badawczych), przekazanie wiedzy na temat wybranych elementów tego typu dziedzictwa (ich genezy, cech architektonicznych, układów przestrzennych) oraz zaznajomienie ze specjalistyczną terminologią pomagającą w prawidłowej identyfikacji i opisie podstawowych składników dziedzictwa techniki jako szczególnie wartościowych elementów kultury materialnej naszego regionu.

Strona przedmiotu
1402-DSPr-L-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)