Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)

Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019) Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L
2200-AT-KD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Zajęcia praktyczne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty mają na celu kształcenie umiejętności praktycznych związanych z adiustacją tekstów. Uczestnicy doskonalą umiejętności w zakresie redakcji językowej i typograficznego opracowania wybranych rodzajów tekstów.

Strona przedmiotu
2200-ANDTIR-2-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Andragogika jest subdyscypliną pedagogiki zajmującą się procesami kształcenia, wychowania, samokształcenia i samowychowania ludzi dorosłych. Celem zajęć jest przybliżenie studentom przedmiotu badań andragogicznych. Prezentacja teorii i koncepcji uczenia się dorosłych, jak również celów, form, systemów, treści czy metodyki edukacji dorosłych oraz uwarunkowań (społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi, biologicznymi) tegoż procesu. Konstruowanie wiedzy i umiejętności, które sprzyjają planowaniu własnego rozwoju, wyznaczaniu indywidualnej ścieżki całożyciowej edukacji.

Strona przedmiotu
2200-BUTTIR-2-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy wiedzy o oddziaływaniu warunków pogodowych i klimatu na organizm człowieka. Zapoznanie się z konsekwencjami zmian klimatu i bioklimatu na stan zdrowia człowieka. Przyczyny zróżnicowania przestrzennego warunków bioklimatycznych w Polsce i na kuli ziemskiej.

Strona przedmiotu
2200-CZSWP-G-2-S2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-CTRT-TIR-1-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą realizowane w terenie podczas sześciodniowego wyjazdu, na obszarze północno-wschodniej części Polski oraz w rejonie Trok i Wilna (lub w rejonie Grodna). Prezentowane będą wybrane regiony turystyczne oraz ich pojedyncze elementy.Omówione zostaną m.in: położenie i główne elementy środowiska geograficznego, najważniejsze wydarzenia z historii, zagadnienia społeczno – gospodarcze. Podkreślona będzie rola walorów turystycznych poszczególnych regionów o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym szczególnie z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Omówione zostaną główne elementy ruchu turystycznego, zagospodarowania turystycznego oraz zainwestowania w wybranych regionach turystycznych Litwy (lub alternatywnie Białorusi).

Strona przedmiotu
2200-CTG-G-1-S2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Zajęcia terenowe - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas wyjazdu terenowego studenci oceniają współczesny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru wytypowanego do badania w kontekście kształtowania polityki lokalnej/regionalnej przez samorządy.

Strona przedmiotu
2200-DKaTMK-KD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Zajęcia praktyczne - 8 godzin
 • Zajęcia terenowe - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena wad i zalet wielokulturowości w kontekście turystyki na przykładzie Lizbony.

Strona przedmiotu
2200-EUTTIR-2-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu obejmują:

1) wykształcenie umiejętności analizy ekonomicznej usług turystycznych;

2) przekazanie wiedzy na temat kształtowania produktów turystycznych;

3) nabycie przez studentów umiejętności projektowania usług turystycznych;

4) dostarczenie studentom wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa świadczącego usługi turystyczne;

5) rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości.

Strona przedmiotu
2200-EG-KD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Zajęcia praktyczne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozwalają uczestnikom warsztatów zapoznać z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi związanymi z emisją głosu, a także z ćwiczeniami stanowiącymi element kształtowania prawidłowej emisji, co ma na celu podniesienie ich kompetencji poznawczych i interpersonalnych w zakresie odmiany mówionej języka, zarówno ojczystego, jak i obcego.

Szczegółowe i całościowe ćwiczenia fonacyjne, wdechowe, wydechowe, rezonansowe, artykulacyjne i dykcyjne oraz wiedza na temat zasad właściwej higieny aparatu głosowego mają na celu wykształcenie prawidłowej czynności fonacyjnej, prawidłowego toru oddechowego, właściwego używania rezonatorów, poprawnej interpretacji głosowej tekstu; służą także eliminowaniu złych nawyków emisyjnych.

Strona przedmiotu
2200-EJ-KD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Zajęcia praktyczne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest podnoszenie kompetencji językowych i komunikacyjnych studentów w zakresie językowej etykiety. Studenci zostaną zapoznani z funkcją wypowiedzi grzecznościowych w komunikacji werbalnej w aspekcie skuteczności komunikacyjnej. Podczas zajęć zostaną porównane zasady grzeczności biznesowej z grzecznością towarzyską.

Strona przedmiotu
2200-FUE-SM-3-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu odbywa się w formie wykładów oraz ćwiczeń związanych z poznaniem podstawowych zasad (kryteriów) wypełniania wniosków o dofinansowane z programów unijnych (na wybranych przykładach).

W trakcie realizacji zajęć student nabywa podstawowe informacje w zakresie absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: założenia i cele przyświecające funduszom, funkcjonowanie i pozyskiwanie funduszy pomocowych UE, zapoznanie z podstawowymi dokumentami w oparciu o które wdrażane są fundusze unijne, wiedza o budżecie unijnym i jego konstrukcji, struktura realizowanych w Polsce programów operacyjnych wraz z wdrażanymi w ich ramach działaniami. Ponadto student zapozna się z dotychczasowymi efektami wdrażania funduszy unijnych oraz kierunkami alokacji środków UE.

Strona przedmiotu
2200-GGP-GI-1-S2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu studenci zapoznają się z charakterystyką pokrywy glebowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem wpływu poszczególnych elementów środowiska geograficznego na jej zróżnicowanie.

Strona przedmiotu
2200-GO-G-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z głównymi problemami badawczymi oraz przyswojenie wiedzy z zakresu geografii osadnictwa; poczynając od analizy czynników kształtujących osadnictwo (rozwój społeczny, gospodarczy i cywilizacyjny, rola i znaczenie środowiska przyrodniczego), poprzez zagadnienia związane z osadnictwem wiejskim i miejskim, kończąc na formach i strukturach wielkich miast i zintegrowanych systemach osadniczych.

Strona przedmiotu
2200-GP-G-3-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie szczegółowych wiadomości o środowisku geograficznym Polski (jego poszczególnych składowych fizycznogeograficznych i społecznoekonomicznych), jego ewolucji/ rozwoju i stanie współczesnym, w ujęciu całościowym i regionalnym.

Strona przedmiotu
1100-12-M21-TS-GeoP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-OG-EN-GHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-GFPM-SMX-3-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze znaczeniem i możliwościami wykorzystania geoinformacji w analizach funkcjonalno-przestrzennych obszarów miejskich

Strona przedmiotu
2200-GPU-SMX-3-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z procesem opracowywania projektu urbanistycznego z wykorzystaniem narzędzi z zakresu geoinformacji.

Strona przedmiotu
2200-GwPP-KD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Zajęcia praktyczne - 8 godzin
 • Zajęcia terenowe - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z tematyką projektowania przestrzeni. Omówienie podstawowych założeń i reguł sporządzania koncepcji i projektów zagospodarowania przestrzeni w oparciu o narzędzia geoinformacyjne.

Strona przedmiotu
2200-GIGP-GI-1-S2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstaw wiedzy dotyczącej budowy geologicznej oraz genezy i rozwoju rzeźby terenu Polski na tle Europy wraz z rekonstrukcją warunków paleogeograficznych.

Strona przedmiotu
1100-12-M21-TS-GeTP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-GZ-2-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagrożenia życia, zdrowia i mienia osób zamieszkujących lub czasowo przebywających w obszarach sejsmicznych, wulkanicznych, wybrzeżach oceanicznych i morskich oraz na terenach objętych zapadliskami i powierzchniowymi ruchami masowymi w połaczeniu z ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi.

Podstawowa wiedza na temat zagrożeń mieszkańców i turystów na obszarach sejsmicznych, w tym fal tsunami, wulkanicznych, krasowych, dawnych obszarów górniczych. Umiejętności rozpoznawania i oceny zagrożeń lawinowych, w tym lawin błotnych i osuwisk i pogrązów.

Strona przedmiotu
2200-GTR-TIR-2-S2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu zostaną omówione geozagrożenia wywoływane są przez naturalnie występujące procesy atmosferyczne, hydrologiczne i geologiczne, zarówno pod wpływem czynników egzogenicznych, jak i endogenicznych. Podana zostanie ich geneza, przebieg i zagrożenia jakie powodują dla gospodarki człowieka, a zwłaszcza dla turystyki i rekreacji. Omówiony zostanie system monitorowania tych zjawisk oraz sposoby minimalizowania ich skutków. Omówiona zostanie skala geozagrożeń w regionach turystycznych kuli ziemskiej.

Strona przedmiotu
2200-GZGD-GI-1-S2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagrożenia życia, zdrowia i mienia osób zamieszkujących lub czasowo przebywających w obszarach sejsmicznych, wulkanicznych, wybrzeżach oceanicznych i morskich oraz na terenach objętych zapadliskami i powierzchniowymi ruchami masowymi w połaczeniu z ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi.

Strona przedmiotu
2200-GITR-GI-2-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zastosowaniami technik GIS w organizacji turystyki, planowaniu przestrzennym obiektów rekreacyjnych i zarządzaniu obszarem turystycznym.

Strona przedmiotu
2200-OG-GSZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student otrzyma podstawową wiedzę na temat: składu, właściwości i funkcjonowania gleb; biologii gleb; współzależności między glebą, rośliną i krajobrazem oraz nabędzie świadomość konieczności ochrony gleb i przyrody.

Strona przedmiotu
1100-12-M21-TS-GIoT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-GN-SM-3-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zdefiniowanie podstawowych pojęć i praw do nieruchomości oraz przedstawienie zasad: racjonalnej gospodarki nieruchomościami, rejestrowania, przechowywania i przetwarzania informacji o terenie w zakresie katastralnym oraz w zakresie gospodarowania nieruchomościami wszystkich rodzajów przez organy administracji publicznej.

Strona przedmiotu
2200-GOW-SM-3-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie teorii i strategii rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji międzynarodowej konkurencji gospodarczej.

Strona przedmiotu
2200-GPR-G-3-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie głównych mechanizmów przemian funkcjonalno-przestrzennych, oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia analiz przestrzennych zachodzących zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, jak również uwarunkowań i skutków zagospodarowania przestrzennego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)