Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikacja i psychologia w biznesie, 1 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Komunikacja i psychologia w biznesie, 1 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1100-12-K11-KorBizn brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie z zasadami redagowania korespondencji biznesowej w przedsiębiorstwie oraz w relacjach z różnymi grupami interesariuszy;

Strona przedmiotu
1100-12-K11-Mikro brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu mikroekonomii oraz umiejętności jej wykorzystania w diagnozowaniu i analizowaniu ekonomicznych problemów podmiotów gospodarczych. Dostrzegają konieczność opierania decyzji biznesowych na dorobku ekonomii i nauk o zarządzaniu.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-NowTechU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje cykl uczenia się Kolba i różne style uczenia się, strategie czytania i techniki zaangażowanego notowania i twórczego myślenia oraz techniki zapamiętywania.

AACSB:

Cel: Wykorzystuje strategie czytania i zaangażowanego notowania i twórczego myślenia oraz techniki zapamiętywania w kontekście cyklu Kolba.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-OchWIn brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje spektrum zagadnień związanych z problematyką ochrony wiedzy, a także wytworów wiedzy zarówno z punktu widzenia współczesnego przedsiębiorstwa, jak i samych twórców. Wykład odwołuje się do regulacji prawnych obowiązujących w Polsce i w Europie, opiera się na licznych przykładach i różnorodnych ujęciach prezentowanej problematyki.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką własności intelektualnej, a w szczególności możliwości ochrony i egzekwowania praw ochronnych dotyczących przedmiotów własności intelektualnej – głównie praw własności przemysłowej i prawa autorskiego. W efekcie student powinien orientować się w podstawowych kategoriach własności intelektualnej, umieć je rozpoznawać i charakteryzować.

Podstawową formą przedstawiania treści wykładowych jest prezentacja multimedialna.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-PodKoSp brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie teoretyczne i praktyczne do wiedzy o procesach komunikacji społecznej, oraz przyswojenie i przypomnienie podstawowych technik komunikacyjnych. Wśród treści przedstawianych podczas wykładu, znajdą się, m.in.: definicja, cechy i funkcje komunikacji społecznej, procesy komunikowania się w grupie /specyfika, bariery/; etyka komunikacji; język jako narzędzie komunikacji; kwestie kulturowo-obyczajowe a komunikacja. Wśród treści przedstawianych podczas ćwiczeń znajdą się: kształcenie podstawowych umiejętności w kontaktach interpersonalnych, w tym współpracy przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu różnic indywidualnych, umiejętności związanych z zarządzaniem różnorodnością, umiejętności w zakresie zarządzania konfliktem oraz umiejętności wyrażania siebie oraz prowadzenia dyskusji przy zachowaniu szacunku dla poglądów i opinii innych osób.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-PodMar brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-PodPsy brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie dostarczyć wiedzę dotyczącą ogólnych prawidłowości psychicznego funkcjonowania jednostki oraz zapoznać z podstawowymi paradygmatami rozumienia człowieka. Ma jednocześnie przygotować studentów do tego, aby potrafili zastosować tę wiedzę w celu doskonalenia warunków swojego życia i przebiegu życia innych osób.

Do zaliczenia przedmiotu należy podczas egzaminu pisemnego uzyskać 51% sumy punktów. Pytania egzaminacyjne są otwarte - dotyczą treści z wykładu oraz wiedzy z trzech lektur:

1. Zimbardo, Psychologia i życie

2. Sapolsky, Dlaczego zebry nie mają wrzodów?

3. Ciccarelli, Psychologia

Strona przedmiotu
1100-12-K11-Podzarz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i podstawowymi elementami zarządzania w nowoczesnej organizacji biznesowej.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-PrZaw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk zawodowych jest weryfikacja zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej oraz dalsze kształcenie studentów przez umożliwianie im podejmowania aktywności administracyjno-biznesowej, pozwalającej na nabywanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie komunikowania się i psychologii.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-PsySpo brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z psychologii społecznej mają dostarczyć odpowiedzi na podstawowe pytanie, w jaki sposób bada się zachowania społeczne. Kolejnymi zagadnieniami będzie poznanie społeczne i zrozumienie siebie i innych, charakterystyka autoprezentacji, oddziaływania perswazyjne, wpływ społeczny taki jak konformizm, uległość i posłuszeństwo, zachowania prospołeczne, typy i cele tychże działań, różne rodzaje agresji, globalne uprzedzenia i przeciwdziałanie nim, antagonizmy międzygrupowe, funkcjonowanie człowieka w grupie oraz globalne dylematy społeczne. Podsumowując, celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z wybranych zagadnień psychologii społecznej, które powszechnie dostrzega się we współczesnym świecie, i z którymi student będzie stykał się w życiu zawodowym i prywatnym.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-PsPrPoD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom powszechnych praw i błędów w postrzeganiu prawdopodobieństwa, co za tym idzie - często ryzyka wystąpienia wielu zjawisk życia społecznego i trudności w podejmowaniu decyzji. Omówione zostaną mechanizmy psychologiczne wpływające na niedoszacowanie i przeszacowywanie ryzyka zjawisk. Dzięki przedmiotowi student będzie potrafił dostrzegać nie tylko pułapki w ocenianiu i oszacowywaniu prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych zjawisk, jak również ich różnorodnych skutków. Nauczy się również wybranych narzędzi pozwalających na podejmowanie bardziej trafnych i odpowiedzialnych (przemyślanych) decyzji.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-StBiPs brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje narzędzia i metody opisu statystycznego w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-SysKoWOr brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot charakteryzuje główne sposoby komunikacji między członkami organizacji. Celem przedmiotu jest:

- prezentacja głównych założeń, zasad oraz elementów systemów komunikacji wewnątrzorganizacyjnej,

- prezentacja narzędzi, którymi posługują się członkowie organizacji w procesie komunikacji (zarówno przełożeni jak i podwładni oraz współpracownicy);

Strona przedmiotu
1100-12-K11-TechIn brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w laboratorium komputerowym. Zakres obejmuje pracę w programach pakietu Microsoft Office (Word, Excel), w tym przygotowywanie prac naukowych w edytorze tekstów, stosowanie funkcji i wbudowanych mechanizmów arkusza kalkulacyjnego umożliwiających obliczenia, graficzną prezentację i analizę danych. Wliczając w to możliwości jakie daje korzystanie z usług przez Internet.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-ZachOrg brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota prezentowanych zagadnień związana jest z ogólnie pojętymi zjawiskami społecznymi zachodzącymi w organizacji. Wiedza przekazywana słuchaczom pochodzi z pogranicza nauk o zarządzaniu, socjologii i psychologii organizacji i dotyczy mechanizmów i zjawisk związanych z zachowaniami ludzi, występujących w roli uczestników życia organizacyjnego. Głównym celem zajęć jest umożliwienie słuchaczom prawidłowego opisu, interpretacji i przewidywania zjawisk społecznych w organizacji.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-ZaFiBi brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwie oraz zarządzania finansami. W ramach przedmiotu studenci zostaną zaznajomieni z problematyką sprawozdawczości finansowej, organizacji funkcji finansowej, zarządzania aktywami i pasywami, a także podejmowania decyzji w zakresie pozyskania oraz inwestowania kapitału w przedsiębiorstwie.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-ZarzJak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania jakością oraz wykształcenie/doskonalenie umiejętności praktycznych związanych w wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce biznesowej.

Strona przedmiotu
1100-12-K11-ZZL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych procesów zarządzania ludźmi w organizacjach, metod i technik z obszaru HR oraz uwarunkowań ich zastosowania.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)