Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, administracja (s2) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s2)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
1300-AWPC-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest uświadomienie istoty, miejsca i roli praw człowieka w prawie, społeczeństwie i państwie, a zwłaszcza w działalności administracji publicznej; zaprezentowanie implikacji praw człowieka dla poszczególnych dziedzin porządku prawnego i mechanizmów działania państwa, zwłaszcza dla policji, administracji, wymiaru sprawiedliwości; uświadomienie podwójnego miejsca pracownika administracji, zarówno jako podmiotu zobowiązanego jak też podmiotu uprawnionego z tytułu międzynarodowych standardów praw człowieka; nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu praw człowieka dla dochodzenia roszczeń w skali krajowej i międzynarodowej, w szczególności jednak dla swego miejsca pracy w administracji.

Strona przedmiotu
1300-FS-SF-UE-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z działalnością funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Polska jest największym beneficjentem pomocy finansowej pochodzącej z funduszy unijnych. Z tego też względu wiedza na temat działalności tychże funduszy, a także umiejętność prawidłowego tworzenia projektów, aplikowania o środki finansowe z funduszy oraz zgodnej z prawem realizacji projektów jest jak najbardziej pożądana na rynku pracy.

Strona przedmiotu
1300-HNM-SE-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje poglądy dotyczące idei kształtujących państwo i jego ustrój.

Wykład służy prezentacji i wyjaśnieniu podstawowych założeń współczesnych koncepcji politycznych, wraz ze wskazaniem ich roli w kształtowaniu rzeczywistości politycznej społeczeństw Europy.

Ponadto ukazuje współczesną myśl społeczną, tj. koncepcje wyjaśniające naturę, budowę, funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa jako swoistej struktury, wraz ze wskazaniem obiektywnych praw determinujących powyższe aspekty. Służy wyjaśnieniu związków zachodzących między określonym wyobrażeniem społeczeństwa a preferowaną koncepcją polityczną, modelem ustrojowym i rolą prawa.

Strona przedmiotu
1300-KON_SYS-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników wykładu ze strukturą i funkcjonowaniem organów państwowych a także obowiązującym w RP systemem konstytucyjnym oraz orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powstałym na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. a także przyswojenie terminologii prawnokonstytucyjnej i podniesienie poziomu kultury politycznej. Przedmiot obejmuje prezentację i analizę treści Konstytucji RP oraz innych aktów z zakresu prawa konstytucyjnego. Polskie rozwiązania z zakresu prawa konstytucyjnego ukazywane są na tle prawnoporównawczym. Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać przygotowanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Naukę przedmiotu ułatwi jednoczesne opanowywanie przez studenta siatki pojęciowej z obszaru prawoznawstwa.

Strona przedmiotu
1300-OCHR_INF-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem informacji, jej cechami, klasyfikacjami i oceną wiarygodności. W części zajęć dotyczącej dostępu do informacji student uzyskuje wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z zakresu problematyki jawności działania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dysponowania informacjami pozyskanymi przez podmioty administracji publicznej. Celem części dotyczącej ochrony informacji niejawnych jest zapoznanie studentów z pojęciem informacji niejawnej, wskazanie sposobów klasyfikacji informacji niejawnych oraz podmiotów zobowiązanych do ochrony tych informacji.

Strona przedmiotu
1300-POST-CYW-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest problematyce postępowania cywilnego, czyli postępowania prowadzonego w sprawach cywilnych przez sądy powszechne, Sąd Najwyższy oraz inne właściwe organy. Główny akcent tego wykładu położony jest na przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, zasad i instytucji postępowania cywilnego. Dla właściwego zrozumienia tego przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez studentów wiedzy z zakresu prawoznawstwa oraz logiki, a także części ogólnej prawa cywilnego. Przy omawianiu przez wykładowcę zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym, jak np. wpływu postępowania cywilnego na postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne czy też wpływu postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego na postępowanie cywilne, czy też zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej pomocnym będzie posiadanie przez studentów wiedzy na temat postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, a także postępowania egzekucyjnego w administracji.

Strona przedmiotu
1300-POS-AD-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych ogólnego postępowania administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązkami regulującymi w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej procedury administracyjnej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-POST_SA-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Postępowanie sądowoadministracyjne" obejmuje problematykę postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tej procedury, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań w sprawach sądowadministracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PR_ADM-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami ustrojowego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat form aktywności administracji publicznej państwa, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz ich promulgacji. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej administracji publicznej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PBIGP-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z instytucjami i procedurami prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Zajęcia odbywają się w formie wykładu ukierunkowanego na objaśnienie zagadnień teoretycznych, oraz ćwiczeń o charakterze praktycznym (wnioski, decyzje, kazusy itp.)

Strona przedmiotu
1300-PIPKK-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dla studentów studiów dziennych na kierunku administracja - studia magisterskie (II stopnia). Wykład obejmuje problematykę materialnoprawną prawa karnego skarbowego oraz postępowanie karne skarbowe.

Liczba godzin: 30.

Strona przedmiotu
1300-PUS-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ubezpieczenia społecznego i poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń, to jest ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym, rentowym i emerytalnym.

Strona przedmiotu
1300-PRAW-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie dla studentów absolwentów studiów I stop. kierunków: europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, historia, finanse i rachunkowość, socjologia, oraz zarządzanie - do podstawowych zagadnień prawoznawstwa, zaznajomienie studentów z nomenklaturą języka prawniczego, pojęciem państwa prawa,systemu prawa, normy prawnej, zagadnieniami tworzenia i stosowania prawa. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów pierwszego roku do dalszej nauki w zakresie dyscypliny dogmatycznych, ukazania funkcji prawa we współczesnym państwie wraz z elementami wykładni i interpretacji prawniczej.

Strona przedmiotu
1300-PR-STOS-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest prowadzony w sposób mający na celu połączyć praktyczne implikacje wykonywania funkcji związanych ze stosowaniem prawa z obszerną wiedzą teoretycznoprawną z zakresu egzegezy prawa. Materia wykładu ma ułatwić przeprowadzenie procesu argumentacyjnego w ramach rozważań prawnych podejmowanych w związku z wydawaniem decyzji stosowania prawa i umiejętność uzewnętrznienia tego procesu w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji.

Strona przedmiotu
1300-PP-UE-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem niniejszego konwersatorium jest zapoznanie studentów z procesem przygotowania projektów współfinansowanych z instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Konwersatorium koncentruje się na projektach współfinansowanych przez instrumenty finansowe polityki spójności, tj. funduszach strukturalnych - Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskim Funduszu Społecznym - a także Funduszu Spójności. W razie możliwości omawiane są także aspekty aplikowania o środki w ramach innych polityk gospodarczych (np. Wspólnej Polityki Rolnej), czy też instrumentów wsparcia rewolwingowego (np. pożyczki z EBI).

Strona przedmiotu
1300-PUBL_KONK-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są zagadnienia ochrony konkurencji i konsumentów w aspekcie publicznoprawnym oraz zasady regulujące przyznawanie pomocy publicznej. Powyższe regulowane są normami prawa antymonopolowego, prawa publicznoprawnej ochrony konsumentów oraz prawa subwencyjnego. W toku wykładu analizie zostaną poddane zagadnienia regulowane przez przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz ustaw dotyczących przyznawania pomocy publicznej, a także niektóre regulacje prawa europejskiego związane z przedmiotem wykładu.

Strona przedmiotu
1300-SEM-1S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią

nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy w toku

przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem

finalnym przedmiotu.

Strona przedmiotu
1300-SEM.MGR-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy w toku przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem finalnym przedmiotu.

Strona przedmiotu
1300-SOA-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą problemów związanych z życiem społecznym w ramach instytucji administracyjnych. Oznacza to przedstawienie administracji i jej instytucji w perspektywie socjologicznej. Wykład obejmuje zagadnienia związane z wewnętrznym funkcjonowaniem instytucji administracyjnych, z uwzględnieniem patologii i dysfunkcji w jej ramach; relacje pomiędzy pracownikami tych instytucji i obywatelami; społeczne postrzeganie funkcjonowania tych instytucji.

Strona przedmiotu
1300-SYST_OCHR-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest problematyce ochrony, gwarantowanych prawem Unii Europejskiej, praw jednostek w porządku prawnym Unii Europejskiej oraz Polski. Studenci uzyskają wiedzę o unijnych standardach materialnych i proceduralnych. Szczególna uwaga poświęcona jest kwestii praktycznej możliwości wykorzystania prawa Unii Europejskiej do ochrony polskich podmiotów. Wykład eksponuje zarówno rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i organów krajowych państw członkowskich w zapewnieniu skuteczności prawa Unii. Ze względu na różnice programowe na wcześniejszych etapach kształcenia, konieczne jest solidne, kilkugodzinne ogólne wprowadzenie do tematyki.

Strona przedmiotu
1300-WSW-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom systemu wyborczego w znaczeniu szerokim oraz wąskim. Prezentowane one będą w oparciu o analizę obowiązujących regulacji krajowych oraz wskazanie wybranych przykładów regulacji państw europejskich, zwłaszcza w odniesieniu do systemy wyborczego sensu stricto. Przed rozpoczęciem nauki student powinien potrafić wymienić zasady prawa konstytucyjnego oraz opisać je ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości, demokratycznego państwa prawa, reprezentacji politycznej i pluralizmu politycznego, a także wymienić i definiować podstawowe zasady prawa wyborczego. Naukę przedmiotu ułatwi wcześniejsza realizacja kurs prawoznawstwa oraz konstytucyjnego systemu organów państwa.

Strona przedmiotu
1300-WPWA-PA-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie na tle podstawowych i typowych instytucji prawa administracyjnego, zjawisk występujących we współczesnych regulacjach prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania administracji publicznej. W ramach wykładu następuje usystematyzowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego i jej istotne poszerzenie w oparciu o omawiane zmiany w zakresie regulacji prawnej, jak i praktyki funkcjonowania administracji publicznej. Wykład prezentuje występujące we współczesnej administracji nietypowe rozwiązania, a także wskazuje na tendencje i kierunki zmian zachodzących w prawie administracyjnym, tj. administracyjnym prawie ustrojowym, materialnym i procesowym. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego funkcjonowania współczesnej administracji publicznej, w tym zwłaszcza orzecznictwa sądów administracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-ZAS_USTR-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu „Zasady politycznego ustroju państwa” jest omówienie i dyskusja najbardziej podstawowych zasad, które kształtują tożsamość ustrojów państw współczesnej demokracji konstytucyjnej. Zasady ustroju politycznego konstytuują sens oraz kierunek interpretacji poszczególnych norm i przepisów konstytucji. Zbiór takich zasad jest w pewnej części wspólny dla współczesnych państw demokratycznych, natomiast różnią się w ich interpretacji i implementacji. Wykład ma charakter abstrakcyjny i problemowy, aczkolwiek omawiane zasady odnajdujemy w Konstytucji RP.

Strona przedmiotu
1300-ZBIOR_ST-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zbiorowego prawa pracy i uwrażliwienie ich na jego główne problemy.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)