Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy- Ochrona dóbr kultury (s1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy- Ochrona dóbr kultury (s1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2023/24Z
1402-DPR-3Z-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zespołowe wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej zabytku architektury pomierzonego w trakcie praktyki terenowej. Podstawą uczestnictwa na zajęciach jest odbycie wakacyjnych praktykach terenowych z inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej.

Strona przedmiotu
1402-HiT-3Z-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historyczne przykłady przedsięwzięć o charakterze konserwatorskim są ujmowane są ujmowane z perspektywy współczesnej wiedzy o funkcjach społecznych materialnych znaków pamięci i ich znaczeniu dla procesu kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Jednym z podstawowych celów jest ukazanie ewolucji poglądów i zasad towarzyszących restauracji dzieł sztuki, zabytków, dóbr kultury. Omówione są najważniejsze etapy rozwoju teorii konserwatorskich w XIX i XX w., a zwłaszcza przemiany postaw wynikające z poszerzenia zakresu rzeczowego i czasowego ochrony i opieki konserwatorskiej. W oparciu o przekazaną wiedzę kształtowane są podstawy teoretyczne konserwacji i restauracji artefaktów jako istotnej części dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
1402-HK-3Z-DZ brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy o kulturze artystycznej oraz jej uwarunkowań historycznych i cywilizacyjnych w aspekcie recepcji sztuki i kolekcjonerstwa jako odzwierciedlenia stosunku do rzeczywistości. Obejmują one powszechne dzieje kolekcjonerstwa i kolekcji oraz muzeów od XV w. - ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowoczesnej (XIX-XX) oraz współczesności.

Strona przedmiotu
1402-Kos-3Z-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z prezentacją multimedialną oraz pokazem drapowania strojów. porusza problem stroju dawnego jako świadectwa kultury materialnej i jako motywu w sztuce – z naciskiem na rolę kostiumologii jako nauki pomocniczej historii sztuki.

Blok I: dotyczy funkcji i symboliki stroju jako komunikatu wizualnego od prehistorii do współczesności; kostiumologii jako dyscypliny naukowej; semantycznej i artystycznej funkcji ubioru w sztuce.

Blok II: poświęcony jest roli i symbolice stroju w ceremoniale

Blok III prezentuje zagadnienia historii ubioru w kontekście znawczym, z naciskiem na poprawną interpretację ikonografii. Ma formę chronologicznego przeglądu form, dekoracji, techniki wykonania i modusu noszenia ubiorów w starożytności (cywilizacje wschodnie i śródziemnomorskie) oraz w kulturze Europy łacińskiej (z uwzgl. wpływów wschodnich) od wczesnego średniowiecza do końca epoki nowożytnej.

UWAGA: zajęcia są uzupełnione o E-learning.

Strona przedmiotu
1402-SHSz-3Z-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach seminarium uczestnicy skupiają się na napisaniu pracy z historii sztuki nowoczesnej lub współczesnej. Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności określenia problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania, prezentacji wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Strona przedmiotu
1402-SNTK-3z-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma pomóc w pełniejszym zrozumieniu nowoczesnego oraz współczesnego dzieła sztuki w jego aspektach warsztatowych i powiązań procesu twórczego oraz wykorzystanych materiałów i technik z ekspresją i estetyką dzieła. Analizie zostaną dzieła sztuki współczesnej o charakterze nietradycyjnym, z wykorzystaniem materiałów nieartystycznych, często efemeryczne, konceptualne, niejednokrotnie z założenia zmienne w czasie. Zarysowane zostaną zagadnienia związane z nową ontologią dzieła z naciskiem na intencję artysty i konceptualne aspekty obiektu oraz te uwarunkowane materią dzieła. Omówiona zostanie również inna filozofia konserwacji i dokumentacji oraz praktyki konserwatorskiej wynikająca z odmienności od typowych obiektów zabytkowych, wypracowana w oparciu o nowe rozumienia integralności i autentyczności takich dzieł.

Strona przedmiotu
1402-TF-3L-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń studenci zostają zapoznani w praktyce z nowoczesnymi metodami pomiarów zabytków architektury, w tym wykorzystywanym na te potrzeby tachimetrem i oprogramowaniem komputerowym. Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy.

Strona przedmiotu
1402-W3D-3Z-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z możliwościami programu komputerowego 3D Studio Max i wykorzystanie tych umiejętności w procesie wizualizacji zabytków w 3D.

Strona przedmiotu
1402-WZD-3Z-S1 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-PZK-3Z-S1 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-ZR-3Z-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-ZSzP-3Z-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe wiadomości o sztuce pozaeuropejskiej, związanej głównie z hinduizmem, buddyzmem i islamem.

Strona przedmiotu
1402-ZSzPr-3Z-S1 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują panoramę zjawisk artystycznych związanych ze sztuką protestancką Europy. Pokazana zostanie architektura i wyposażenie wnętrz kościołów luterańskich i kalwińskich oraz m.in. menonickich. Omówione zostaną (pod względem ikonograficznym) ołtarze, ambony, chrzcielnice, empory znajdujące się w kościołach ewangelickich oraz naczynia liturgiczne. Zaprezentowana zostanie europejska architektura kościołów ewangelickich oraz zagadnienia sztuki obrazowej na tle historii reformacji.

Strona przedmiotu
1402-ZSW-3L-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji sztuki polskiej po II wojnie światowej w ujęciu problemowo-historycznym, oraz problemowych. Przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej sztuce, z uwzględnieniem zmian w postrzeganiu formy plastycznej, nowoczesnych technik i środków wyrazu.

[dot. części wykładu poświęconej zagadnieniom architektonicznym]

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)