Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia - specjalizacja - Psychologia Kliniczna (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia - specjalizacja - Psychologia Kliniczna
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2404-P-5-PK-DTCSRP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy przygotowaniu studentów do rozumienia choroby somatycznej z perspektywy psychologicznej oraz ma dać podstawy do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z chorymi somatycznie.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PK-DPPK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta specjalności klinicznej w wiedzę z zakresu stosowania metod diagnostycznych (swobodnych i standardowych) w praktyce klinicznej: 1) formułowanie celu diagnozy, 2) zaplanowania i przeprowadzenia wywiadu klinicznego, 3) zasady prowadzenia obserwacji klinicznej, 4) adekwatny dobór standaryzowanych narzędzi diagnostycznych, 5) kontrolowanie procesu diagnostycznego i czynników mogących zakłócać jego prawidłowy przebieg, 6) zasady interpretacji wyników testowych i integrowania ich z informacjami pozatestowymi, 7) etyczne aspekty procesu diagnostycznego w praktyce klinicznej. Przedmiot kładzie nacisk na komplementarność diagnoz: nozologicznej oraz funkcjonalnej oraz na użyteczność wywiadów: swobodnego, częściowo ustrukturalizowanego oraz ustrukturalizowanego.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-IK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z pacjentem w kryzysie o charakterze normatywnym sytuacyjnym, egzystencjalnym i środowiskowym. Po zajęciach student powinien trafnie oceniać i klasyfikować sytuację kryzysową, prawidłowo nawiązywać kontakt z pacjentem i adekwatnie planować pomoc psychologiczną.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PK/NP-PND brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi diagnostyki różnicowej w neuropsychologii. Uwagę poświęcimy przede wszystkim różnicowaniu otępień o odmiennej etiologii na różnych etapach rozwoju choroby oraz określeniu czy prezentowany zestaw objawów u poszczególnych pacjentów ma pochodzenie organiczne czy czynnościowe.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-PPPK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom wejścia w role psychologa oraz klienta i poradzenia sobie z zadaniem udzielania pomocy psychologicznej w sytuacji symulującej rozmowę prowadzoną w gabinecie psychologicznym, w standardowym wymiarze czasowym sesji (mniej więcej 50 minut).

Strona przedmiotu
2404-P-4-PK-PKDM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawowe wiadomości dotyczące obszarów teoretycznych i praktycznych z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą następujących zagadnień, w tym: 1) rozwój dyscypliny, 2)specyfika pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą 3) aktualne metody diagnozy zaburzeń wśród dzieci i młodzieży 4) przedstawienie problemów klinicznych z uwzględnieniem okresów rozwoju, 5) terapia i aspekty etyczne.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-PZPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta specjalności klinicznej w umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii zdrowia w praktyce klinicznej: 1) wprowadzenie pojęć i modeli psychologii zdrowia, 2) rozwijanie umiejętności diagnozy wybranych aspektów psychologicznych istotnych (czynniki ryzyka, zasoby, strategie radzenia sobie) w sytuacji zdrowia i choroby, 3) rozwijanie umiejętności tworzenia i ewaluacji programów profilaktycznych w wybranych obszarach psychologii zdrowia, 4) wybrane aspekty etyczne psychologii zdrowia.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PK-PD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta specjalności klinicznej w umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu psychopatologii w praktyce klinicznej: 1) utrwalenie wiedzy z zakresu psychopatologii, 2)rozwijanie umiejętności korzystania z obowiązujących klasyfikacji zaburzeń psychicznych, 3) utrwalenie wiedzy z zakresu etiologii zaburzeń psychicznych i rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych, 4) planowanie pomocy psychologicznej, 6) wybrane aspekty etyczne relacji pacjent- klinicysta.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PK-PDM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć dla studentów III/IV roku psychologii jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami norm zdrowia psychicznego, objawów zaburzeń psychiatrycznych i psychologicznych i klasyfikowania chorób według klasyfikacji ICD 10, ICD 11 i DSM -5. Dotyczą one okresu niemowlęcego i adolescencji. Przedstawione zostaną również podstawy ustalania diagnozy w chorobach psychicznych i zasady doboru adekwatnej terapii. Omówione zostaną koncepcje powstawania chorób: biologiczna, poznawcza, psychoanalityczna i uczenia się w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-PS-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść kursu obejmuje podstawowe wiadomości z anatomii układu nerwowego, funkcjonowania głównych systemów odpowiedzialnych za powstawanie zaburzeń psychosomatycznych. Przedstawiono wszystkie najważniejsze teorie tłumaczące powstawanie zaburzeń funkcjonalnych. Omówiono również główne klasyfikacje opisujące choroby czynnościowe. Do omawianych systemów należy ICD-10. DSM-5, RdOC. Wymieniano inne podziały stosowane w praktyce klinicznej. Kurs zawiera analizę głównych zaburzeń psychosomatycznych, wstępne oceny diagnostyczne i wprowadzenie do szerokiego spectrum strategii terapeutycznych. Omówiono również najważniejsze teorie w etiologii tych chorób tłumaczące powstawanie niespecyficznych objawów takich jak pierwotne bóle kręgosłupa, mięśni, głowy, zmęczenie, poczucie wyczerpania. Zaprezentowane główne obszary terapii i stosowane przez pacjentów metody alternatywne i niekonwencjonalne. Prezentacja różnorodnych form oddziaływania na osoby dysfunkcyjne.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-PT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta specjalności klinicznej w wiedzę z zakresu: 1) podstawowe założenia i pojęcia psychoterapii psychodynamicznej, 2) podstawy psychoterapii poznawczo- behawioralnej- podstawowe założenia teoretyczne, 2) podstawowe założenia i pojęcia terapii schematu i terapii uważności, 3)podstawowe założenia i pojęcia podejścia integracyjnego, 4) wybrane techniki psychoterapii humanistycznej i systemowej, 5) sposoby prowadzenia terapii oraz obszary zastosowania psychoterapii humanistycznej i systemowej 6) czynniki wspólne leczące w psychoterapii, 7) dane empiryczne na temat skuteczności różnych form psychoterapii.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-UIPK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie podstawowych umiejętności ważnych w procesie pomagania, niezbędnych do budowania relacji. Student ma możliwość pogłębionej praktyki bycia w roli osoby wspierającej podczas udzielania wsparcia osobie wspierającej.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-ZO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wyróżnianymi współcześnie zaburzeniami osobowości - ich genezą, kryteriami diagnostycznymi oraz zasadami terapii. Szczególnie akcentowane będą: specyfika funkcjonowania osób z zaburzeniami osobowości oraz strategie i kierunki pomocy psychologicznej, za także rozwijanie kompetencji „odnalezienia się” młodego magistra psychologii w specyficznym kontakcie z osobami z zaburzeniami osobowości.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PK-ZMT-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie trwania kursu studenci zapoznają się z wybranymi narzędziami służącymi do oceny funkcji poznawczych, przygotowują prezentacje na ich temat, przeprowadzają pomiar z użyciem części testów, i podchodzą do sprawdzianu końcowego. W ramach kursu zostaną omówione narzędzia do oceny następujących domen poznawczych: pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze, zdolności wzrokowo- przestrzenne, funkcje językowe.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PK-ZMT-2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie trwania kursu studenci zapoznają się z wybranymi narzędziami służącymi do oceny funkcji poznawczych, przygotowują prezentacje na ich temat, przeprowadzają pomiar z użyciem części testów, i podchodzą do sprawdzianu końcowego. W ramach kursu zostaną omówione narzędzia do oceny następujących domen poznawczych: pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze, zdolności wzrokowo- przestrzenne, funkcje językowe.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)