Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - 2021/22 0000-OG-2021/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L
0800-OG-BEZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest przedstawienie i analiza podstawowych zasad i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa danych elektronicznych, informacji i systemów komputerowych w życiu codziennym, jak i w działalności organizacji. Przedstawione zostanie znaczenie informacji oraz danych w dzisiejszym świecie. Bezpieczeństwo potraktowane zostanie bardzo szeroko a równocześnie w sposób podstawowy. Omówione zostaną różne zagrożenia danych i systemów komputerowych od zagrożeń fizycznych, sprzętowych i programowych, poprzez zagrożenia w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji, czy prywatności i ochrony danych osobowych. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą zarówno danych prywatnych użytkowników, jak i instytucji i biznesu. Każdy słuchacz znajdzie tu coś dla siebie, gdyż wszyscy skazani jesteśmy na korzystanie z systemów komputerowych, od komputerów osobistych, telefonów komórkowych, poprzez usługi oferowane przez Internet, w tym e-bankowość, e-biznes, e-administracja.

Strona przedmiotu
1000-OG-DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Duże zbiory danych pojawiają się aktualnie w każdym obszarze, w którym gromadzone są informacje. Oznacza to konieczność wykształcenia powszechniej sprawności w pracy z takimi danymi. Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć z najważniejszymi algorytmami data-miningu oraz wykształcenie umiejętności analizy danych z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO (IBM SPSS Statistics).

Strona przedmiotu
1500-OG-DKM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mężczyźni są dominującymi postaciami w większości opowiadań biblijnych. Ale tylko nieliczni są bohaterami historii, składającej się z tylu epizodów, aby mogły utworzyć jakiś zarys biografii. Taką osobą jest Dawid, którego losy można śledzić w opowieściach zawartych w 1 Sm 16-1 Krl 2. W ich trakcie musi on jako mężczyzna sprostać różnym wyzwaniom wynikającym ze zmian społecznych, religijnych i politycznych, zachodzących w jego narodzie.

Strona przedmiotu
1500-OG-DEK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje najpierw zagadnienia wstępne związane z zagadnieniem Dekalogu. Następnie prezentowane są kwestie moralne związane z poszczególnymi przykazaniami z uwzględnieniem ich ważnej roli w realizacji wolności.

Strona przedmiotu
0600-OG-DŻOCh brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zaleceniami zdrowej diety, jak również energetyczną i odżywczą wartością pożywienia. Ważnym elementem zajęć jest budowanie świadomości, że odpowiednio zbilansowana dieta, zapewniona przez odpowiedniej jakości pożywienie, jest obok wysiłku fizycznego podstawowym elementem prewencji chorób cywilizacyjnych.

Wykład obejmuje także praktyczną ocenę samej żywności, również tej modyfikowanej na różne sposoby.

Strona przedmiotu
1300-OG-DP-PK-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzić studenta do problematyki idei państwa ograniczonego tj. takiego którego funkcjonowanie jest zdeterminowane ochroną praw podmiotowych i ograniczone prawnie treścią norm konstytucyjnych. Problematyka przedmiotu przedstawiana jest z perspektywy filozofii politycznej, filozofii prawa z wykorzystaniem socjologicznych aspektów relacji grupa społeczna-jednostka. Wykład ma charakter interdyscyplinarny z przewagą metodologii nauk humanistycznych ale wykorzystujący również swoiste metody prawne.

Strona przedmiotu
1400-OG-DF-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia pozwolą na zapoznanie się studentów z zasadami wykonywania dokumentacji fotograficznej badań naukowych, zarówno laboratoryjnych jak i terenowych.

Strona przedmiotu
1500-OG-DML brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Troska o rozwój duchowy młodzieży jest aktualnym wymogiem w procesie wychowania młodego pokolenia. Od początków istnienia Kościoła młodzi ludzie zawsze zajmowali istotne miejsce w zakresie troski rozwój duchowy, co w naturalny sposób równało się z ich formacją i posłaniem do apostolstwa. Dlatego z nadzieją na duchowość młodzieży patrzy także papież Franciszek

Strona przedmiotu
2500-OG-DWC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady mają ukształtować u studentów świadomość: z jednej strony istnienia ścisłego związku między podstawowymi dla danej duchowości treściami a cechami tekstów powstałych w nurcie tej duchowości, w ich warstwie gramatycznej i leksykalnej; z drugiej strony istnienia możliwości badania i ustalania (na potrzeby naukowego badania, ale także na potrzeby prywatnego rozeznania przynależności odbieranych tekstów) obiektywnej treści tego związku. Możliwość ta zostanie ukazana na podstawie praktycznie ukierunkowanego modelu wieloaspektowej (semantycznej, pragmatycznej i formalnej) analizy. Analiza tekstów różnych duchowości przeprowadzona na podstawie wspólnego modelu pozwala na porównywanie i obiektywne stwierdzanie różnic i podobieństw między nimi. Wykład składa się z części teoretycznej zawierającej przedstawienie modelu analizy i metod jej przeprowadzania, i z części stosowanej ukazującej możliwości aplikacji modelu na materiale tekstów różnych duchowości.

Strona przedmiotu
2500-OG-DIJO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką dwujęzyczności, zarówno w jej wymiarze strukturalnym (zjawiska językowe, jak np. zapożyczenia, kalki), jak i społecznym (znaczenie bilingwizmu dla jednostki i grupy w życiu codziennym).

Strona przedmiotu
1202-OG-K-DCwSB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pokazuje najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne, z zakresu dziejów społeczeństwa, kultury i gospodarki w krajach nadbałtyckich na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
2403-OG-DEK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą dziejów edukacji kobiet w Polsce od średniowiecza do początków wieku XX. Problematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: przemiany roli i funkcji kobiety w społeczeństwie w poszczególnych okresach historycznych oraz ewolucja form wychowania i kształcenia kobiet.

Strona przedmiotu
2403-OG-DWwR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą dziejów wychowania w rodzinie od okresu starożytności do początków wieku XX. Problematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia jak przemiany roli i funkcji rodziny w poszczególnych okresach historycznych oraz ewolucja ról członków rodziny – ojca, matki, dzieci, dziadków i najbliższych krewnych.

Strona przedmiotu
2800-OG-EZKP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie mechanizmów formowania się ekstremalnych zdarzeń przyrodniczych obszarów oraz częstości ich występowania. Straty spowodowane wystąpieniem ekstremalnych zdarzeń i katastrof przyrodniczych. Zapobieganie, prognozowanie i ograniczanie skutków wystąpienia ekstremalnych zdarzeń i katastrof przyrodniczych.

Strona przedmiotu
2402-OG-ESPZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium z zakresu etyki poświęcone sytuacyjnym aspektom zła moralnego, przeznaczone dla studentów różnych kierunków

Strona przedmiotu
2400-OG-FTIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi wprowadzenie w problematykę feminizmu, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu współczesnego. Jego celem jest oswojenie z najważniejszymi nurtami feminizmu (pierwszej fali, drugiej fali oraz tak zwanego post-feminizmu), podziałem teorii feministycznych (na liberalny, radykalny, socjalistyczny, psychoanalityczny, kulturowy, postmodernistyczny, wielokulturowy itd.), podstawowymi pojęciami feminizmu (dotyczącymi podmiotu, klasy, seksualności, języka itd.) oraz celami, jakie stawiają sobie poszczególni badacze i badaczki. Podkreślając filozoficzną ważność omawianej problematyki w kontekście realnych i aktualnych problemów społecznych i politycznych, proponuję krytycznie przyglądać się omawianym rozwiązaniom biorąc pod uwagę ich przydatność na gruncie polskim. Stąd na wykładzie przeanalizowane zostaną także wybrane przekazy medialne (filmy, reklamy, strony internetowe) pod kątem omawianej problematyki.

Strona przedmiotu
2400-OG-FSAM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem wykładu jest ukazanie i uświadomienie studentom filozoficznego znaczenia fenomenu samotności jako jednego z podstawowych określników ludzkiej egzystencji. Uczestniczący w wykładzie studenci mają szansę zapoznać się i poddać dyskusji historyczne i najnowsze odkrycia filozofii samotności. Dodatkowym atutem wykładu jest oryginalność i nowatorstwo przyjmowanej w nim perspektywy badawczej, która stanowi efekt i rekapitulację samodzielnych, wieloletnich badań filozoficznych prowadzącego, a także impuls i zachętę dla studentów do kontynuowania ich we własnym zakresie. Wykład ma charakter konwencjonalny, aczkolwiek otwarty na interwencje studentów w postaci pytań, wątpliwości, komentarzy i uzupełnień. Odbywa się on przy wsparciu metody prezentacji multimedialnej.

Strona przedmiotu
2400-OG-FILZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ogólnouniwersytecki przedstawiający w sposób przeglądowy filozoficzne ujęcie problemu zła, adresowany także do osób bez przygotowania filozoficznego. Jego celem jest zaznajomienie studentów z możliwościami uprawiania pogłębionej i uogólnionej refleksji na temat zła. Ukazuje zarówno pierwszoplanowe, jak i mniej znane koncepcje, będące rezultatem wysiłku zrozumienia znaczenia i genezy zła oraz sensu ludzkiego cierpienia.

Strona przedmiotu
2400-OG-FRntZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja najważniejszych stanowisk w dyskusji na temat zwierząt pozaludzkich zarówno w historii filozofii, jak i współcześnie, a także ich odniesień do innych dziedzin wiedzy oraz praktyki.

Strona przedmiotu
1300-OG-FPPP-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców” obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski z zakresu pomocy publicznej. W szczególności analizowane są pojęcie pomocy, formy i rodzaje pomocy, procedury udzielania pomocy oraz procedury związane z odzyskiwaniem nienależnej pomocy lub dotyczące pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Strona przedmiotu
1400-OG-FDO-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne ćwiczenia dotyczące fotografii w ujęciu dokumentalnym różnych obiektów zabytkowych.

Wskazane jest posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego i prostych programów graficznych oraz znajomość podstawowych praw optyki.

Celem nauczania tego przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu foto optyki i wykorzystywanie jej w tworzeniu fotografii specjalistycznej, dokumentującej dzieło sztuki.

Strona przedmiotu
2600-OG-FEZT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjami ekologicznymi toksyn i jadów produkowanych przez zwierzęta (głównie kręgowe) oraz ich znaczeniem w życiu człowieka.

Treści wykładów:

Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące jadowitości i toksyczności zwierząt

Różnice pomiędzy jadowitością i toksycznością

Źródła toksyczności/jadowitości u zwierząt

Różnice w składzie i toksyczności jadów, ich przyczyny oraz konsekwencje

Funkcje ekologiczne jadów i toksyn zwierzęcych

Przegląd jadowitych i toksycznych zwierząt kręgowych

Koszty produkcji jadów/toksyn – podłoże i konsekwencje

Znaczenie jadów i toksyn pochodzenia zwierzęcego dla człowieka

Strona przedmiotu
2751-OG-GBE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie „Bałkanów Eurazji” i problemy definicyjne. Zróżnicowanie Bałkanów Eurazji (aspekt etniczno-językowy oraz wyznaniowy) oraz rola dziedzictwa historii: tradycje państwowe, obecność i ciążenie obcej dominacji. Bałkany Zachodnie; trzy państwa „podwyższonego politycznego ryzyka” pozostające poza strukturami euroatlantyckimi (UE i NATO): Serbia, Kosowo, Bośnia i Hercegowina. Turcja i jej otoczenie geopolityczne; polityka zagraniczna Turcji prez. Erdogana. Kwestia kurdyjska. Poradzieckie Zakaukazie: Gruzja, Armenia i problem Górskiego Karabachu oraz Azerbejdżan. Iran; podstawy irańskiej mocarstwowości regionalnej. Afganistan; cechy szczególne państwa i jego geopolitycznej pozycji. Poradziecka Azja Środkowa: zróżnicowanie wewnętrzne regionu, ewolucja społeczno-gospodarcza i polityczna poszczególnych państw oraz miejsce w porządku międzynarodowym.

Strona przedmiotu
2400-OG-GHW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejszym tematem wykładu jest globalna historia świata w perspektywie neoweberowskiej teorii władzy. Podczas zajęć słuchacze dowiedzą się o podstawach historii porównawczej, socjologicznej teorii władzy oraz kluczowych przykładach empirycznych działania władzy tj. pierwsze społeczeństwa rolnicze, starożytne imperia, czy rewolucja przemysłowa.

Strona przedmiotu
2403-OG-HCDM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje historię czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce i obejmuje zarówno początki kształtowania się prasy dziecięcej i młodzieżowej, lata największego rozwoju tego rodzaju prasy, jak również ukazuje najważniejsze tendencje występujące po 1980 roku.

Strona przedmiotu
2500-OG-K-HDIT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu od starożytności po wiek XVII.

Strona przedmiotu
1202-OG-HKP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy historii kuchni polskiej jako wiedzy żywieniowej, mód i stylów kulinarnych.

Strona przedmiotu
1202-OG-HNMa brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaprezentowanie głównych wymiarów mobilności społecznej i kulturowej w czasach wczesnej nowożytności (XV-XVIII w.) w perspektywie historycznej. Obejmuje refleksję nad przyczynami oraz przebiegiem procesu przemieszczania się ludności i podróżowania jednostek i grup społecznych, w Polsce i Europie oraz jego globalnego wymiaru. W toku wykładu zostanie nakreślony wszechstronny kontekst tych procesów: ekonomiczny (wyprawy odkrywcze), kulturalny (podróże edukacyjne i naukowe), religijny (pielgrzymki, misje), zdrowotny (podróże kuracyjne), polityczny (emigracja, wypędzenia). Wskazanie zostaną przyczyny oraz długofalowe społeczno-kulturowe konsekwencje powyższych procesów. W kontekście podróży po Europie zostaną wyszczególnione ich typy, warunki oraz specyficzne piśmiennictwo powstające w trakcie ich trwania.

Strona przedmiotu
1202-OG-K-HRB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia związane głownie z historią trzech państw skandynawskich: Danii, Norwegii i Szwecji. Prezentuje problematykę związaną z polityką, gospodarką, kulturą i religią w tych trzech krajach od średniowiecza aż po XX w.

Strona przedmiotu
1710-OG-IZND
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje:

- omówienie zagadnień związanych z rosnącym problemem fałszowania produktów leczniczych oraz produktów spożywczych w tym także suplementów diety,

- omówienie metod instrumentalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów typu „chemiczny odcisk palca”, wykorzystywanych do wykrywania i oznaczania zafałszowań produktów (głównie leków i suplementów diety);

- analizę szeregu przykładów zafałszowań; problemów związanych z odpowiednim przygotowaniem próbki i doborem właściwej metody.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)