Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia WSzP - 2023/24L 1400-2023/24L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
1402-OP-3L-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie przedstawionymi na tle zagadnień prawnych związanych z prawem ochrony zabytków i muzeów. Wskazanie czym jest prawo, celów i funkcji przepisów składających się na gałąź prawa ochrony zabytków. Omówienie organizacji ochrony zabytków w Polsce (również w ujęciu historycznym); organizacji muzeów, zakresu kompetencji organów i podstawowych instytucji. Wykład będzie ilustrowany przykładami związanymi z ochroną zabytków, zagadnieniami z teorii i praktyki konserwatorskiej, co pozwoli na bardziej przystępne przyswojenie i zrozumienie podstawowych zagadnień teorii prawa. Zapoznaniu studentów z podstawowymi pojęciami towarzyszyć będą zadania o charakterze konwersatoryjnym (rozumienie zapisów ustaw i rozwiązywanie kazusów) dzięki temu student pozna podstawowy warsztat urzędnika zajmującego się na co dzień ochroną zabytków, jak i zagadnienia prawe przydatne w pracy muzealnika.

Strona przedmiotu
1401-ASZ-4L-DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Aktualia Sztuki w sposób poglądowy i obrazowy zapoznaje studentów z dziełami sztuki bieżącej, eksponowanymi w ostatnich edycjach wybranych wystaw międzynarodowych – krajowych, zagranicznych oraz lokalnych, stanowiących przegląd aktualnej twórczości w zakresie grafiki, malarstwa i rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów. Źródłami materiału poglądowego wykładu są:

Documenta w Kassel, Esposizione Internazionale d’ Arte la Biennale di Venezia, Berlin Biennale, Prague Biennale, Berlin Art Forum, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu, Art Moves w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Światła Sky Way w Toruniu, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie, „Kolor w grafice” w Toruniu, Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu, Yach Film Festival w Gdańsku, Dzieło Roku ZPAP – Toruń w Toruniu.

Strona przedmiotu
1401-ANP-1L-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na podstawie obserwacji postaci:

-ugruntowanie wiedzy o budowie anatomicznej człowieka (kościec,mięśnie, funkcje)

-zdobywanie i pogłębianie umiejętności świadomej i ukierunkowanej interpretacji (anatomicznej) i kreacji bryły człowieka na płaszczyżnie

Strona przedmiotu
1401-AKO-2L-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Strona przedmiotu
1401-AKO-3l-DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Strona przedmiotu
1401-AKS-4L-DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu Antropologia kultury i sztuki jest uświadomienie studentom antropologicznego charakteru kultury i sztuki jako istotnego składnika świata kultury (kultury symbolicznej). Jednocześnie ukazane zostaną związki i zależności występujące pomiędzy dominującym w danym okresie kontekstem społeczno-kulturowym a aktualnym kształtem funkcjami kultury i sztuki rozumianych jako społeczny konstrukt.

Strona przedmiotu
1401-ASta-AW-1Z-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład na poziomie podstawowym wprowadza słuchaczy w problematykę arch. starożytnej obszaru śródziemnomorskiego, z uwzgl. starożytnych cywilizacji: Egiptu, Grecji i Rzymu. Omawiane są realizacje arch., ich zachowane lub rekonstruowane systemy dekoracji i wyposażenia, zarówno z kręgu reprezentacji władzy i codziennego obyczaju, jak i ze sfery sakralnej różnych systemów relig. Najważniejsze zjawiska przedstawiane są w układzie chronolog., na tle charakterystyki danej kultury i jej obyczaju, jak też w kontekście dynamiki rozwojowej danej cywilizacji, z uwzgl. przemian polit. i społ. Wykład charakteryzuje najważniejsze starożytne systemy urbanist., przykłady topografii sakralnej i organizacji przestrzennej sanktuariów wraz z ikonosferą, formy architekt. budowli i ich przemiany o charakterze artystycznym i funkcjonalnym, detal architekt. i ornamentykę, organizację przestrzeni wnętrz i ich wyposażenie. Niektóre zjawiska eksponowane są metodą case study.

Strona przedmiotu
1401-ANow-AW-2Z-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie historii architektury i wystroju wnętrz w Europie w okresie nowożytnym (1400-1800), zarówno świeckich, jak i sakralnych.

Tematyka omawiana jest w ujęciu chronologicznym, z uwzględnieniem rozwiązań stosowanych równolegle w różnych regionach i w ramach różnych tradycji artystycznych w Europie.

W toku wykładu uwzględniane są różnorodne czynniki wpływające na architekturę i wystrój wnętrz, od czysto artystycznych po kontekst kulturowy i społeczny, w tym szczególnie związek dyspozycji i dekoracji wnętrz ze strukturą architektoniczną i jej funkcją.

Omawiane są też różne systemy dekoracji wnętrz oraz techniki dekoracyjne oraz wyposażenie.

Strona przedmiotu
1402-AA-KA-2Z-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest wybranym zagadnieniom z zakresu sztuki awangardowej. Stąd szczególny nacisk został położony na szczegółowe przedstawienie awangardy oraz jej rozwoju i charakterystyki w szerszym kontekście sztuki europejskiej tego okresu. W ramach zajęć omawiany jest nie tylko dorobek plastyczny, teoretyczny i krytyczny, ale także zagadnienia związane m.in. z teatrem i tańcem awangardowym. Formuła zajęć, poszerza i porządkuje wiedzę na temat awangardy i metodologii jej badań. Udoskonala umiejętność analizy i interpretacji prac powstałych w kręgu awangardy, niezbędnych do przygotowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, czy też krytycznego omówienia dorobku wybranych artystów lub grup, a także aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Uczy określania priorytetów potrzebnych do realizacji zadań indywidualnych i zespołowych. Równocześnie wyrabia samoświadomość wiedzy dotyczącej awangardy i jej wartości dla dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
1402-BA-1L-K-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie i oswojenie studenta z celami, metodami i formą dokumentacji badań materialnej substancji architektury drewnianej oraz z ich miejscem zarówno w wieloaspektowych/ interdyscyplinarnych badaniach nad domem mieszkalnym (Hausforschung) jak i w procesach konserwatorskich.

Wskazane jest posiadanie umiejętności rysunku odręcznego i technicznego, dokumentacji pomiarowej zabytków architektury, historii i organizacji technik budownictwa, historii technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa.

Ćwiczenia są bezpośrednio związane z wykładami i ćwiczeniami z problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury drewnianej. Służą one poza tym jako podstawa do pracy magisterskiej o architekturze drewnianej.

Strona przedmiotu
1402-BAM-1L-K-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozszerzona wiedza o możliwościach badawczych materialnej struktury zabytku architektury (budownictwo murowane).

Pogłębiona wiedza o metodzie prowadzenia badań architektonicznych oraz opracowania wniosków z nich wynikających.

Strona przedmiotu
1402-BBT-5L-Sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402BBT-4L-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest praktyczna realizacja badań techniki wykonania i analiza sposobu wykonania wybranego obiektu zabytkowego oraz badań należących do diagnostyki stanu zachowania. Wszystkie działania zostają udokumentowane i przedstawione w formie ustalonej schematem dokumentacji konserwatorsko-technologicznej.

Strona przedmiotu
1401-CerII-1L-AW-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-CHE-1L-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Chemia w konserwacji zabytków" studenci zapoznają się z budową i właściwościami materiałów występujących w obiektach zabytkowych i/lub stosowanych podczas realizacji konserwatorskich. Uzyskują elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy z podstawowymi odczynnikami chemicznymi oraz badaniami dotyczącymi właściwości materii zabytkowej.

Strona przedmiotu
1401-CPO-1L-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem ćwiczeniowym realizowanym w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: realizację projektów z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych i druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów.

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• teoria obrazu cyfrowego (sprzęt, oprogramowanie, możliwości)

• grafika dwuwymiarowa rastrowa

• grafika dwuwymiarowa wektorowa

• grafika trójwymiarowa

• interpretacja problemu plastycznego za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

Strona przedmiotu
1401-CPO-2L-PG-Sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu w drugim semestrze ma na celu zaawansowane przygotowanie studentów do pracy z aplikacjami graficznymi obejmującymi pełny zakres cyfrowych środków formalnych jakimi posługuje się współczesny projektant. Poznanie i umiejętność stosowania określonych zaawansowanych narzędzi z wybranych aplikacji graficznych oraz wiedza techniczna studenta zostanie rozszerzona o umiejętności przygotowania projektu do realizacji w najważniejszych rodzajach aktualnych technik drukarskich i w formie interaktywnych publikacji cyfrowych.

Strona przedmiotu
1401-CPO-2L-Sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem ćwiczeniowym realizowanym w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: realizację projektów z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych i druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów.

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• teoria obrazu cyfrowego (sprzęt, oprogramowanie, możliwości)

• grafika dwuwymiarowa rastrowa

• grafika dwuwymiarowa wektorowa

• grafika trójwymiarowa

• interpretacja problemu plastycznego za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

Strona przedmiotu
1402-22-CINW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń inwentaryzacyjnych jest pogłębienie umiejętności warsztatowych w zakresie opisu, analizy i klasyfikacji dzieł sztuki pod względem tematycznym, typologicznym, chronologicznym, geograficznym, technologicznym oraz atrybucji z wykorzystaniem fachowego słownictwa i terminologii. Dzięki zajęciom prowadzonym w terenie i bezpośredniemu kontaktowi z substancją zabytkową student/-ka potrafi w praktyce zastosować różnorodne narzędzia analityczne z zakresu badań nad sztuką; zna także kryteria pozwalające określić czas powstania dzieł i ewentualnych zmian, jakie w nich nastąpiły.

Strona przedmiotu
1402-Ćsty-op-1l-s1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia, realizowane w terenie, obejmują:

1. wykłady wprowadzające (historia miejsca, wprowadzenie do najważniejszych grup typologicznych, dzieł sztuki, twórczości mistrzów itd.)

2. grupowe ćwiczenia z zakresu opisu architektury i zabytków ruchomych, z rozpoznania stylu / ornamentu / ikonografii / materiału etc.

3. realizację zadań pisemnych przez studentów w zakresie opisu sztuki dawnej: architektury, małej architektury, rzeźby i malarstwa (zadania i indywidualne i grupowe)

4. indywidualne ćwiczenia z rysunku odręcznego

5. wprowadzenie do ewidencji zabytków ruchomych

Strona przedmiotu
1402-ĆT-ODK2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć terenowych studenci pracując w grupie wykonują powierzone im przez Prowadzącego zadania. Studenci praktycznie wykorzystują umiejętności rysunku odręcznego do sporządzenia notat pomiarowych a także rysunku technicznego do sporządzenia poszczególnych elementów dokumentacji. Studenci wykorzystują zasady inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej poprzez wykonanie w odpowiednio dobranych skalach dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej dla wybranego zabytku. Podczas prac studenci uczą się praktycznego wykorzystania podstawowego sprzętu mierniczego. Wykonanie w terenie przez maksymalnie 14 dni dokumentacji pomiarowo-rysunkowej obiektu zabytkowego

Strona przedmiotu
1402-ĆT-M-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są poświęcone przede wszystkim badaniom, konserwacji i restauracji malarstwa ściennego w różnych technikach, zarówno na podłozu mineralnym jak na podłozu drewnianym oraz wnętrz zabytkowych jako zespołów złożonych z zabytków o różnej problematyce. Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z warunkami pracy w terenie oraz konfrontację wiedzy zdobytej na innych zajęciach (konserwacja i restauracja malarstwa ściennego; profilaktyka konserwatorska, projektowanie konserwatorskie, dokumentacja konserwatorska) z rzeczywistością autentycznych, złożonych obiektów zabytkowych w terenie. Ma też na celu utrwalenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur, poznanych na innych zajęciach.

Strona przedmiotu
1402-ĆT-RK-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń terenowych studenci, zależnie od zaplanowanej w danym roku realizacji, mają możliwość przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich lub założonego etapu w/w prac. Ćwiczenia dają okazję do zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabyć umiejętność działania w większym zespole ludzkim.

Strona przedmiotu
1402-ĆT-PiS-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po 2. roku studiów: ćwiczenia terenowe odbywają się w pracowaniach Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry. Tematem praktyki jest konserwacja-restauracja grafiki czarno-białej i kolorowej na podłożu papierowy. W przypadku realizacji innych umów terminowych zakres tematyczny obiektów jest rozszerzony.

Po 3. roku: ćwiczenia terenowe odbywają się w magazynach bibliotecznych lub archiwalnych- w miejscu przechowywania zabytkowych książek. Realizowany jest program konserwacji zachowawczej.

Strona przedmiotu
1402-HS-12-CT-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia w terenie mają na celu praktyczne sprawdzenie umiejętności nabytych w trakcie zajęć: Wstęp do historii sztuki. Podczas objazdu przygotowywane są opisy architektury (kościoła) oraz wybranego elementu wyposażenia.

Strona przedmiotu
1402-22-CT-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe w Krakowie polegają na zapoznaniu się in situ z najcenniejszymi obiektami, reprezentatywnymi dla różnych epok sztuki w Polsce. Wprowadzeniem do dyskusji przy konkretnych dziełach są referaty przygotowane przez studentki/-ów na podstawie literatury przedmiotu. Ćwiczenia, będące istotnym uzupełnieniem szeregu zajęć stacjonarnych, mają umożliwić studentkom/-om bezpośredni kontakt z licznymi, rozmaitymi i jedynymi w swoim rodzaju obiektami, zwłaszcza tymi trudno dostępnymi lub wyłączonymi z powszechnego eksponowania. Szczególną uwagę zwraca się na pogłębioną analizę problematyki historyczno-artystycznej dzieł, częstokroć dokonywaną przy wsparciu merytorycznym doświadczonych pracowników czołowych instytucji muzealnych i wystawienniczych w Polsce, m.in. z: Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu czy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Formuła zajęć sprzyja ugruntowaniu wiedzy studentów/-ek, jednocześnie rozwijając ich warsztat zawodowy.

Strona przedmiotu
1402-32-CT-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem podstawowym objazdu terenowego jest zapoznanie studentów III roku studiów I stopnia z najciekawszymi zabytkami wybranych regionów Polski – Pomorza i Warmii (3 dni) oraz północno-zachodniego Mazowsza (2 dni). Celem szerszym – zapoznanie ich z ukształtowaną w procesie historycznym specyfiką owych regionów, pozwalającą na zrozumienie, w jaki sposób wpłynęła ona na formy i treści tworzonych tu dzieł sztuki. Zajęcia mają sprzyjać doskonaleniu zdobytej w trakcie studiów wiedzy z historii sztuki, sprawności przeprowadzania kwerend badawczych (bibliograficznych, ikonograficznych), umiejętności krytycznej lektury naukowych tekstów oraz dokonywania analizy i interpretacji dzieł sztuki, sprawności w zakresie ich opisywania, a wreszcie konieczności skonfrontowania nabytej wiedzy teoretycznej, zaczerpniętej z opracowań, z konkretnym dziełem sztuki w bezpośrednim kontakcie.

Strona przedmiotu
1402-ZD-2Z-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi realizacjami i zjawiskami w obrębie sztuki użytkowej polskiej i powszechnej od przełomu XIX i XX wieku po czasy współczesne. Przybliżenie i zrozumienie specyfiki przedmiotu użytkowego, a także zakresu i znaczenia słowa design. Usystematyzowanie terminologii stosowanej w zakresie designu (architektury wnętrz, ceramiki, szkła, tkaniny, meblarstwa), a także przedstawienie najważniejszych ośrodków produkcji i przemian w procesach technologicznych.

Strona przedmiotu
1402-DHZ-1L-K-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter ćwiczeń, w ramach których student poznaje specyfikę źródeł archiwalnych - pisanych i ikonograficznych oraz uczy się wykorzystania tych źródeł na potrzeby konserwatorskie. W ramach zajęć student zapoznaje się także z metodami poszukiwań źródeł, zasadami ich gromadzenia i udostępniania. Na podstawie konkretnych materiałów źródłowych poznaje podstawową terminologię stosowaną w źródłach archiwalnych dotyczących zabytków architektury i urbanistyki.

Strona przedmiotu
1402-DPR-2L-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas semestru student indywidualnie wykonuje inwentaryzacje pomiarowo - rysunkową wybranego detalu architektonicznego - stolarki okiennej lub drzwiowej. Wybrany detal musi zostać zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia. Podczas trwania zajęć wszystkie rysunki są konsultowane z prowadzącym. Zaliczeniu podlega wykonana przez studenta dokumentacja pomiarowo - rysunkowa złożona w wersji papierowej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)