Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - fakultety - psychologia (sj) + kognitywistyka (s1, s2) - 2022/23 2400-02-71-F-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z
2401-K-MF-AiKwP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-AF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia fizyczna - definicje; działy antropologii, historia antropologii; elementy prymatologii, ewolucja człowieka, determinacja i fizjologia płci, dymorfizm płciowy, dziedziczność, rozwój osobniczy człowieka i jego uwarunkowania, ekologia człowieka, autekologia i synekologia człowieka, auksologia, elementy biodemografii i epidemiologii oraz kliniki człowieka.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-S1/2-BIOE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej.

Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych.

Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-FP-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom najnowszej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiej pamięci, zwłaszcza tej, dotyczącej różnego rodzaju zniekształceń pamięci. Omówione zostaną typy zniekształceń pamięci, czynniki prowadzące do ich powstawania, wpływ fałszywych wspomnień na różne dziedziny naszego życia (np. pamięć naocznych świadków, psychoterapię, zachowania konsumenckie) oraz to, czy można zapobiegać lub redukować poziom zniekształceń pamięci.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-JDK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu wprowadzona zostania terminologia i przedstawione będą wiadomości niezbędne do zrozumienia matematycznych modeli komputera.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-MDP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-MPWUZP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zaproponowanego przedmiotu jest odpowiedź na pytanie, na czym polega wpływ tego co społeczno-kulturowe na umysł i poznanie? (Żuromski 2020a,b) Pytanie to będzie dotyczyć:

(i) natury relacji między tym, co społeczne i kulturowe a umysłem, zdolnościami poznawczymi i rozwojem poznawczym;

(ii) aspektów umysłu, zdolności poznawczych i rozwoju poznawczego, na które wpływ ma to co społeczne i kultura

(iii) procesów, w których to, co społeczne i kulturowe staje się częścią indywidualnego funkcjonowania poznawczego (Gauvain, Perez 2015).

Strona przedmiotu
2401-K-MF-MZCPN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie dotyczył metod modelowania chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych z użyciem modeli zwierzęcych

Strona przedmiotu
2404-P-MF-NEURO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-S2-PM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-MF-PS-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami i badaniami, zarówno klasycznymi, jak i najnowszymi, z dziedziny psychologii sprawiedliwości.

W toku zajęć studenci będą mogli zapoznać się najnowszymi wynikami, technikami badawczymi oraz metodami analiz, które są wykorzystywane w aktualnych badaniach psychologicznych.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-SZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest problematyce sztuki interaktywnej. Temat zostanie omówiony w perspektywie historycznej: "genezy" sztuki interaktywnej zakorzenionej w rewolucyjnych eksperymentach sztuki XXw., omówienie jej związków z technologią i szerzej kulturą medialną, aż do wybranych problemów określających naturę poszczególnych dzieł. Omówione zostaną kwestie społecznej funkcji sztuki interaktywnej, która jak wierzy Michał Ostrowicki "angażując różne ludzkie sfery, budzi emocje i namiętności" wskazując tym samym na niespotykane dotąd wartości i otwierając odbiorcę na zupełnie nowe doświadczenia. Dopuszczenie do głosu zmysłów innych niż wzrok a przede wszystkim konieczność zaangażowania w dzieło sprawiają, że interaktywność należy rozpatrywać w szerokim obszarze ramowanym przez takie dyscypliny jak socjologia, psychologia czy kognitywistyka.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-TSNZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem i genezą idei transhumanizmu, w ramach szerszej myśli filozoficznej.

Ukazanie korelacji i przejść na linii humanizm-transhumanizm-posthumanizm z jednoczesnym ukazaniem m. in. tego, czym jest antyhumanizm.

Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzą się badacze żywotnie zainteresowani dalszym rozwojem i propagowaniem idei transhumanizmu.

Omówienie przykładowych teorii społecznych i filozoficznych obecnych w dyskursie transhumanistycznym.

Prezentacja wiodących zasad, teorii i koncepcji transhumanistycznych a wreszcie ukazanie szans i zagrożeń które ten może/niesie za sobą (w tym, m. in. dylematów z zakresu bio/etyki, bio/prawa oraz bio/polityki, czy też np. bio/ekonomii).

Strona przedmiotu
2404-P-PS-MF-UP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jedna z umiejętności akademickich jest zaprezentowanie grupie słuchaczy wybranego materiału. Niezależnie od tego, czy chodzi o materiał własny (np. wyniki badań, czy opis planowanego eksperymentu ), czy cudzy (zreferowanie artykułu czy konkretnego zagadnienia na podstawie dostępnych prac) wymaga to pewnej wprawy i znajomości reguł, które pozwolą skupić i utrzymać uwagę słuchaczy i pozostawić ich z przekonaniem, że czegoś się dowiedzieli, zrozumieli i zapamiętali. Zajęcia mają na celu nauczyć studentów jak podejść do przygotowania prezentacji, na co zwrócić uwagę podczas opracowywania materiałów wizualnych i samej treści wystąpienia, wreszcie jak mówić, aby utrzymać uwagę słuchających.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-UJMP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcja umysłu predykcyjnego (tzw. przetwarzanie lub kodowanie predykcyjne) opiera się na tezie, że percepcja, procesy uwagowe oraz kontrola działania służą unikaniu zaskoczenia. „Zaskoczenie” jest technicznie definiowane jako redukcja błędu predykcyjnego, to jest rozbieżności pomiędzy sygnałem zmysłowym dochodzącym ze środowiska a wewnętrznie wygenerowanymi przez system poznawczy przewidywaniami. Teoria ta w ciągu kilku ostatnich lat przeobraziła krajobraz teoretyczny nauk o poznaniu. Przetwarzanie predykcyjne stanowi punkt wyjścia dla modeli wyjaśniających (w zamierzeniu) różne zjawiska poznawcze, m.in. świadomość, marzenia senne, urojenia i stany psychotyczne, percepcję czasu czy emocje. Celem kursu jest wprowadzenie studentów w koncepcję przetwarzania predykcyjnego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)