Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - fakultety 4 i 5 rok, psychologia (sj) - 2022/23 24510102-F45-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2404-P-5-SPZ-AZZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest podsumowaniem umiejętności nabytych podczas edukacji na zajęciach specjalizacyjnych. Ma za zadanie wyuczyć studentów praktycznych umiejętności praktycznej analizy zachowania.

Strona przedmiotu
2404-P-4-NP-AM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje podstawową wiedzę na temat anatomii a także elementów histologii układu nerwowego u człowieka ze szczególnym uwzględnieniem mózgu, obwodowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PPSS-BM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-DTCSRP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy przygotowaniu studentów do rozumienia choroby somatycznej z perspektywy psychologicznej oraz ma dać podstawy do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z chorymi somatycznie.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PK-DPPK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta specjalności klinicznej w wiedzę z zakresu stosowania metod diagnostycznych (swobodnych i standardowych) w praktyce klinicznej: 1) formułowanie celu diagnozy, 2) zaplanowania i przeprowadzenia wywiadu klinicznego, 3) zasady prowadzenia obserwacji klinicznej, 4) adekwatny dobór standaryzowanych narzędzi diagnostycznych, 5) kontrolowanie procesu diagnostycznego i czynników mogących zakłócać jego prawidłowy przebieg, 6) zasady interpretacji wyników testowych i integrowania ich z informacjami pozatestowymi, 7) etyczne aspekty procesu diagnostycznego w praktyce klinicznej.

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-EP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do programu specjalizacyjnego. Ma za zadanie zapoznać studentów ze współczesną wiedzą dotyczącą funkcji umysłu, ewolucji umysłu oraz metod badawczych stosowanych w etologii poznawczej.

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-EZU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do programu specjalizacyjnego. Ma za zadanie zapoznać studentów ze współczesną wiedzą dotyczącą zachowania się zwierząt, jego interpretacji oraz z pojęciem dobrostanu zwierząt jako czynnika istotnie kształtującego zachowania.

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-EiZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Większość ludzi jest zgodnych co do tego, że mamy moralne zobowiązania wobec innych zwierząt, ale istnieje wyraźna różnica zdań co do zakresu tych obowiązków. Wśród bardziej kontrowersyjnych pytań znajduje się status moralny zwierząt (np. czy mają prawa) i wykorzystywanie zwierząt w celach konsumpcyjnych, badawczych czy rozrywkowych. Podczas tego kursu przyjrzymy się tym i podobnym kwestiom, starając się lepiej zrozumieć nasze relacje z innymi gatunkami.

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-EZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są teorii ewolucji i historii ewolucyjnej różnego typu zachowań zwierząt (w tym ludzi).

Ukazują znaczenie adaptacyjnych funkcji zachowań, strategii ewolucyjnie stabilnych, koncepcji zachowania.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-GSM-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka procesów urbanizacyjnych,, forma miasta i jej anatomia; przestrzeń społeczno-ekonomiczna miasta, modele struktury przestrzennej miast; preferencje i zachowania przestrzenne; postawy społeczne; percepcja i wyobrażenia przestrzeni miejskiej; waloryzacja przestrzeni; kształtowanie i postrzeganie ładu przestrzennego w miastach; jednostki sąsiedzkie, getta i gettoizacja, warunki i jakość życia; patologie społeczne i patologie miasta; świadomość i tożsamość lokalna, terytorialna; zbiorowości-społeczności miejskie; integracja społeczna; społeczności lokalne oraz formy integracji w miastach; aspekty formowania się społeczności lokalnej; miejskie społeczności oparte na różnorodności – potencjały i wyzwania; konflikty w miastach jako wyraz/przejaw zróżnicowania: politycznego, statusu społecznego i ekonomicznego, narodowościowego, etnicznego itp.; miasto/miasta- w kontekście współczesnych wyzwań

Wszystkie wykłady wzbogacone są prezentacją konkretnych przykładów.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-IK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z pacjentem w kryzysie o charakterze normatywnym sytuacyjnym, egzystencjalnym i środowiskowym. Po zajęciach student powinien trafnie oceniać i klasyfikować sytuację kryzysową, prawidłowo nawiązywać kontakt z pacjentem i adekwatnie planować pomoc psychologiczną.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-KZMMPI-Sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza w zagadnienia konstrukcji i stosowania jednej z najbardziej rozbudowanych metod badania osobowości zaburzonej- Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości. Obejmuje wprowadzenie specyfiki psychometrycznej konstrukcji MMPI, treść poszczególnych skal i zasady interpretacji. Oprócz części wykładowej kurs obejmuje pracę w grupach nad analizą przypadków i formułowanie diagnozy klinicznej.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-KS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie jego uczestnikom konsultacji społecznych jako jednej z form partycypacji społecznej. Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami i pojęciami teoretycznymi, w tym również normami prawnymi dotyczącymi partycypacji i konsultacji społecznych. Ponadto, celem zajęć będzie przedstawienie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji oraz aktywnego włączania mieszkańców w ten proces. Studenci zapoznają się również z rolą psychologa oraz psychologii społecznej i środowiskowej w partycypacji i konsultacjach społecznych. Podczas zajęć studenci zaplanują proces konsultacji społecznych, którego zwieńczeniem będzie raport pisemny lub prezentacja.

Strona przedmiotu
2404-P-4-NP-ZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Świadomość, problem psychofizyczny, filozoficzny problem świadomości, neurobiologiczne teorie świadomości, neuronalny korelat świadomości, neuropsychologia poznawcza, związek mózg-zachowanie, organizacja funkcjonalna mózgu, mózgowa organizacja procesów psychicznych

Strona przedmiotu
2404-P-5-NP-NPF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Leki antypsychotyczne (neuroleptyki)

Leki antydepresyjne

Leki antylękowe

Leki normotymiczne

Leki prokognitywne

Leki stosowane w zaburzeniach snu

Leki stosowane w leczeniu uzależnień

Leki anty-epileptyczne

Leki i środki psychoaktywne

Inne leki psychotropowe

Strona przedmiotu
2404-P-5-NP-NEUR-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci będą samodzielnie (pod nadzorem prowadzącego zajęcia) pracować z osobami starszymi/pacjentami neurologicznymi. Będą mieli możliwość nabycia umiejętności samodzielnego doboru narzędzi diagnostycznych i metod terapii neurorehabilitacji, stosowania tych technik oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PPSS-NTBSS1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest prezentacji jednego z programów Geograficznych Systemów Informacyjnych - QGIS - oraz pokazaniu jego użyteczności w analizie i prezentacji danych środowiskowych .

Kurs prowadzony będzie przez dr Bartłomieja Iwańczaka, autora popularnego podręcznika do QGIS

Strona przedmiotu
2404-P-5-NP-ONDBN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-MF-PEPPK-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu podstaw etyki zawodu psychologa: 1)podstawowe zasady etyczne zawodu psychologa w pracy klinicznej, 2) prawa pacjenta 3) obowiązujące przepisy regulujące pracę psychologa 4) etyczne aspekty pracy psychologa w wybranych dziedzinach praktyki klinicznej, 5) rozwijanie kompetencji zawodowych psychologa

Strona przedmiotu
2404-P-5-SPZ-PHIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie z założeniami hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej. Uwzględnione zostaną dwa wymiary zagadnień związanych z hipoterapią: z jednej strony będzie to omówienie zaburzeń których leczenie może być wspierane hipoterapią, z drugiej - kwestie predyspozycji koni umożliwiające ich wykorzystanie w hipoterapii.

Strona przedmiotu
2404-P-5-SPZ-PK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentują podstawową wiedzę dotyczącą wsparcia terapii i edukacji z udziałem psa. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną różne formy realizacji działań terapeutycznych z udziałem psa. Omówione zostanią możliwości i ograniczenia dotyczące sposobów i form włączania psa w pracy z dziećmi w normie oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z osobami dorosłymi. Dodatkowo podjęty zostanie temat wyboru psa do pracy w kynoterpii procesu szkolenia i prowadzenie psa pracującego. Całość ćwiczeń obejmuje 18 tematów.

Strona przedmiotu
2404-P-5-NP-PNWT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-5-NP-PN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami umożliwiającymi zmianę (normalizację) pracy mózgu oraz prezentacja możliwości i sposobów wykorzystania różnych metod neuroterapeutycznych w praktyce psychologa

Strona przedmiotu
2404-P-MF-PPU-sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-PPPK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom wejścia w role psychologa oraz klienta i poradzenia sobie z zadaniem udzielania pomocy psychologicznej w sytuacji symulującej rozmowę prowadzoną w gabinecie psychologicznym, w standardowym wymiarze czasowym sesji (mniej więcej 50 minut).

Strona przedmiotu
2404-P-5-SPZ-PBZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-PUZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-PUZ-k brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-5-PPSS-PM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu przybliżyć specyfikę miasta Torunia na tle ogólnej wiedzy o mieście. W trakcie kursu kilku zaproszonych gości opowie o historii niektórych miejskich dzielnic, o możliwościach rewitalizacji zaniedbanych obszarów, a także o tym jak można zastosować nowoczesne kierunki w urbanistyce do rozwiązywania problemów miasta. Celem kursu jest przygotowanie studenta do bardziej całościowego spojrzenia na miasto - zarówno w perspektywie synchronicznej (aktualne problemy miasta), diachronicznej (historia miasta), a także umiejętność prognozowania mozżliwych kierunków rozwoju miasta

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-PE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do programu specjalizacyjnego. Ma za zadanie zapoznać studentów ze współczesną wiedzą dotyczącą mechanizmów jakie ukształtowały nasze sposoby reagowania w różnych sytuacjach. Pokazać, że wiele zachowań, czasem nieadekwatnych do sytuacji lub "przesadnych" można traktować jako pozostałość po czasach w jakich żyli nasi przodkowie i okolicznościach, z jakimi musieli się mierzyć. Że choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy nasze motywacje do określonego reagowania wynikają z tego, że taka właśnie reakcja wiele pokoleń wcześniej gwarantowała przetrwanie i odniesienie sukcesu.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)