Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - fakultety 4 i 5 rok, psychologia (sj) - 2023/24 24510102-F45-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2404-P-MF-ZPTW-sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą technikom wzbogacającym pracę terapeuty systemowego w kontekście pracy indywidualnej, pracy z rodziną czy parą. Uczestnicy zapoznają się poprzez doświadczenia własne, z wybranymi formami pracy wykorzystywanymi w procesie terapeutycznym.

Strona przedmiotu
2404-P-5-SPZ-AZZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest podsumowaniem umiejętności nabytych podczas edukacji na zajęciach specjalizacyjnych. Ma za zadanie wyuczyć studentów praktycznych umiejętności praktycznej analizy zachowania. Analiza danych wideo odbywa się w programie BORIS który pozwala na przełożenie danych obserwacyjnych na dane cyfrowe pozwalające na przeprowadzenie analizy statystycznej.

Strona przedmiotu
2404-P-4-NP-AM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje zaawansowaną w stosunku do przedmiotów obowiązkowych (BMZ na I roku) wiedzę na temat anatomii i organizacji funkcjonalnej układu nerwowego u człowieka ze szczególnym uwzględnieniem mózgu, obwodowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PPSS-BM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest nowoczesnemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa w mieście poprzez tworzenie przestrzeni bezpiecznych, między innymi według założeń CPTED (bezpieczeństwo przez projekt.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PK-DTCSRP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy przygotowaniu studentów do rozumienia choroby somatycznej z perspektywy psychologicznej oraz ma dać podstawy do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z chorymi somatycznie.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-4/5-sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z przedmiotu „Emisja głosu” służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Celem zajęć jest:

- przygotowanie studentów do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego,

- poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi,

- dostarczenie wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu.

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-EP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do programu specjalizacyjnego. Ma za zadanie zapoznać studentów ze współczesną wiedzą dotyczącą funkcji umysłu, ewolucji umysłu oraz metod badawczych stosowanych w etologii poznawczej. Przegląd badań obejmuje różne funkcje umysłu, które w różnym stopniu są obecne u zwierząt innych niż człowiek. Na wykładzie można również poznać nieinwazyjne metody badawcze, które pozwalają na poziomie behawioralnym ocenić obecność i stopień rozwoju danych funkcji poznawczych.

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-EZU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do programu specjalizacyjnego. Ma za zadanie zapoznać studentów ze współczesną wiedzą dotyczącą zachowania się zwierząt, jego interpretacji oraz z pojęciem dobrostanu zwierząt jako czynnika istotnie kształtującego zachowania.

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-EiZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Większość ludzi jest zgodnych co do tego, że mamy moralne zobowiązania wobec innych zwierząt, ale istnieje wyraźna różnica zdań co do zakresu tych obowiązków. Wśród bardziej kontrowersyjnych pytań znajduje się status moralny zwierząt (np. czy mają prawa) i wykorzystywanie zwierząt w celach konsumpcyjnych, badawczych czy rozrywkowych. Podczas tego kursu przyjrzymy się tym i podobnym kwestiom, starając się lepiej zrozumieć nasze relacje z innymi gatunkami.

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-EZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są teorii ewolucji i historii ewolucyjnej różnego typu zachowań zwierząt (w tym ludzi).

Ukazują znaczenie adaptacyjnych funkcji zachowań, strategii ewolucyjnie stabilnych, koncepcji zachowania.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-GSM-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka procesów urbanizacyjnych,, forma miasta i jej anatomia; przestrzeń społeczno-ekonomiczna miasta, modele struktury przestrzennej miast; preferencje i zachowania przestrzenne; postawy społeczne; percepcja i wyobrażenia przestrzeni miejskiej; waloryzacja przestrzeni; kształtowanie i postrzeganie ładu przestrzennego w miastach; jednostki sąsiedzkie, getta i gettoizacja, warunki i jakość życia; patologie społeczne i patologie miasta; świadomość i tożsamość lokalna, terytorialna; zbiorowości-społeczności miejskie; integracja społeczna; społeczności lokalne oraz formy integracji w miastach; aspekty formowania się społeczności lokalnej; miejskie społeczności oparte na różnorodności – potencjały i wyzwania; konflikty w miastach jako wyraz/przejaw zróżnicowania: politycznego, statusu społecznego i ekonomicznego, narodowościowego, etnicznego itp.; miasto/miasta- w kontekście współczesnych wyzwań

Wszystkie wykłady wzbogacone są prezentacją konkretnych przykładów.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-KZMMPI-Sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza w zagadnienia konstrukcji i stosowania jednej z najbardziej rozbudowanych metod badania osobowości zaburzonej- Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości. Obejmuje wprowadzenie specyfiki psychometrycznej konstrukcji MMPI, treść poszczególnych skal i zasady interpretacji. Oprócz części wykładowej kurs obejmuje pracę w grupach nad analizą przypadków i formułowanie diagnozy klinicznej.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-KS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie jego uczestnikom konsultacji społecznych jako jednej z form partycypacji społecznej. Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami i pojęciami teoretycznymi, w tym również normami prawnymi dotyczącymi partycypacji i konsultacji społecznych. Ponadto, celem zajęć będzie przedstawienie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji oraz aktywnego włączania mieszkańców w ten proces. Studenci zapoznają się również z rolą psychologa oraz psychologii społecznej i środowiskowej w partycypacji i konsultacjach społecznych. Podczas zajęć studenci zaplanują i przeprowadzą proces konsultacji społecznych, którego zwieńczeniem będzie raport pisemny lub prezentacja.

Strona przedmiotu
2404-P-4-NP-ZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Moduł 1: Wprowadzenie do problemów świadomości, Stany nieświadomości (sen i anestezja), Zaburzenia świadomości, Badanie świadomości - procesy percepcyjne i uwagowe, Teorie świadomości

Moduł 2: Zmienione stany (samo)świadomości cielesnej, Koncepcje sensomotoryczne (samo)świadomości, Koncepcje trzewne (samo)świadomości, Podnoszenie świadomości interoceptywnej

Strona przedmiotu
2404-P-MF-NPP-sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy przygotowaniu studentów do rozumienia chorób psychicznych z perspektywy neuropsychologicznej oraz ma dać podstawy pracy diagnostycznej z chorymi z zaburzeniami psychicznymi.

Strona przedmiotu
2404-P-5-NP-PN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi zaawansowanymi metodami neuroterapii które mogą być wykorzystane w neurorehabilitacji i w praktyce neuropsychologa

Strona przedmiotu
2404-P-MF-PPU-sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć Podstawy psychoterapii uzależnień jest wyposażenie studenta w znajomości form pomocy psychologicznej oraz podstawowych zasad ich stosowania, tak żeby umiał rozróżnić jakiego rodzaju specjalistycznego wsparcia potrzebuje osoba uzależniona i wiedzieć jak postąpić, by jej tę pomoc zapewnić. Celem zajęć jest również dostarczenie podstawowej wiedzy na temat psychoterapii uzależnień, tak żeby student potrafił przeprowadzić interwencję terapeutyczną wobec osoby uzależnionej.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-PPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs służy poszerzeniu wiedzy z psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz nabyciu kompetencji w zakresie wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Przygotowuje do pracy zawodowej w obszarze edukacji, wychowania, wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Studenci zapoznają się z normatywnym przebiegiem oraz trudnościami w obrębie wybranych obszarów rozwoju. Będą także ćwiczyć popularyzowanie wiedzy psychologicznej poprzez prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych oraz realizować projekt dotyczący metod skutecznego uczenia się. Ostatnim elementem kursu będzie sporządzenie eseju sprawdzającego umiejętność syntetyzowania informacji przyswojonych podczas kursu.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-PwP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów w zawodzie psychologa.

1) podstawowe przepisy prawne obowiązujące w pracy psychologa,

2) zwrócenie szczególnej uwagi na tajemnice zawodową psychologa,

3) psycholog, jako świadek w sądzie

4) uprawnienia psychologa

5) odpowiedzialność prawna psychologa

6) podstawowe prawa pacjenta

Strona przedmiotu
2404-P-5-SPZ-PBZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza problemów behawioralnych w kontekście współczesnej wiedzy z zakresu neurofizjologii, etologii, oraz psychologii porównawczej. Prezentuje wiedzę na temat najczęściej występujących problemowych zachowań zwierząt w kontekście analizy przyczyn i sposobów ich modyfikacji. Kurs podzielony został na 10 trzygodzinnych bloków.

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-PUZ-k brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest wszystkim rodzajom procesów uczenia się włącznie z pomijaną często habituacją. Celem zajęć jest uświadomienie słuchaczom, że zachowanie i zmiany w zachowaniu mogą zachodzić na wiele sposobów niezależnie od tego czy zmiana zachowania jest korzystna czy nie. Wiedza zdobyta na zajęciach ma pomóc w części laboratoryjnej zajęć w stawianiu prawidłowej diagnozy i podejmowania właściwych planów modyfikacji zachownia przy użyciu odpowiednich rodzajów procesów uczenia się.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PPSS-PM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu przybliżyć specyfikę miasta Torunia na tle ogólnej wiedzy o mieście. W trakcie kursu kilku zaproszonych gości opowie o historii niektórych miejskich dzielnic, o możliwościach rewitalizacji zaniedbanych obszarów, a także o tym jak można zastosować nowoczesne kierunki w urbanistyce do rozwiązywania problemów miasta. Celem kursu jest przygotowanie studenta do bardziej całościowego spojrzenia na miasto - zarówno w perspektywie synchronicznej (aktualne problemy miasta), diachronicznej (historia miasta), a także umiejętność prognozowania możliwych kierunków rozwoju miasta

Strona przedmiotu
2404-P-4-SPZ-PE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do programu specjalizacyjnego. Ma za zadanie zapoznać studentów ze współczesną wiedzą dotyczącą mechanizmów jakie ukształtowały nasze sposoby reagowania w różnych sytuacjach. Pokazać, że wiele zachowań, czasem nieadekwatnych do sytuacji lub "przesadnych" można traktować jako pozostałość po czasach w jakich żyli nasi przodkowie i okolicznościach, z jakimi musieli się mierzyć. Że choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy nasze motywacje do określonego reagowania wynikają z tego, że taka właśnie reakcja wiele pokoleń wcześniej gwarantowała przetrwanie i odniesienie sukcesu.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PK-PKDM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawowe wiadomości dotyczące obszarów teoretycznych i praktycznych z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą następujących zagadnień, w tym: 1) rozwój dyscypliny, 2)specyfika pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą 3) aktualne metody diagnozy zaburzeń wśród dzieci i młodzieży 4) przedstawienie problemów klinicznych z uwzględnieniem okresów rozwoju, 5) terapia i aspekty etyczne.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PPSS-PMETU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu problematyki miasta z różnych perspektyw teoretycznych, socjologicznej, geograficznej, historycznej, urbanistyczno-architektonicznej, wreszcie psychologicznej. Celem zajęć jest uświadomienie studentom psychologii, że trudno jest rozumieć zachowania społeczne ludzi bez zrozumienia środowiska miejskiego, w którym większość z nas żyje.

Strona przedmiotu
2404-P-5-PPSS-PSM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cały kurs jest zorganizowany wokół czterech pytań, na które stara się odpowiedzieć współczesna psychologia moralności:

1. Czy istnieje jedna reguła moralna czy też istnieje wiele, często konkurencyjnych, etyk?

2. W jaki sposób dokonujemy oceny moralnej? Jaka jest rola emocji i świadomości w tym procesie?

3. Jakie są źródła ludzkiej moralności?

4. Jakie są konsekwencje różnic w zakresie moralności dla indywidualnych decyzji i życia społecznego?

Strona przedmiotu
2404-P-MF-PP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-MF-PSpo-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-5-PPSS-PsSM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychologicznymi, organizacyjnymi, kulturowymi i społecznoekonomicznymi uwarunkowaniami stosunków międzygrupowych. Relacje między grupami będziemy rozważać z perspektywy różnych grup społecznych. Celem zajęć jest także omówienie genezy, ewolucyjnych i psychologicznych podstaw etnocentryzmu i konfliktów między grupami oraz stadiów rozwoju konfliktów i przemocy międzygrupowej w świetle badań psychologii społecznej, psychologii osobowości i psychologii międzykulturowej. Rozwinięcie umiejętności analizowania złożonych sytuacji międzygrupowych prowadzących do konfliktów i przemocy oraz umiejętności analizowania wzorów ludzkich zachowań związanych ze stereotypizacją, stygmatyzacją i dehumanizacją członków grup „obcych”. Dodatkowo, celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychologicznymi uwarunkowaniami angażowania się w działania na rzecz grupy własnej oraz inicjowania zmiany społecznej i zamiany stosunków między grupami społecznymi.

Strona przedmiotu
2404-P-4-PPSS-PT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone będzie teoriom tożsamości i stymulowanym nimi badaniom. Tożsamość jest przedmiotem refleksji badawczej wielu dziedzin. Zaprezentowane zostaną różne podejścia teoretyczne do problematyki tożsamości, poczynając od tych, które negują sens zajmowania się tą kategorią po ujęcia (przede wszystkim psychologiczne), które wskazują na zasadniczą rolę tożsamości w funkcjonowaniu jednostki oraz w regulacji stosunków międzygrupowych. Omówimy też zagadnienia związane z tożsamością w globalnym i mobilnym świecie.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)