Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - filozofia (s2) - 2022/23 24510311-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23 2022/23Z
2402-F-S2-1-AKS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie podstawowych pojęć, koncepcji i stanowisk aksjologicznych oraz poszerzenie kompetencji w zakresie etyki i znajomości koncepcji i tekstów o wątki nieobecne na dotychczasowych kursach w trybie seminaryjnym

Strona przedmiotu
2402-F-S2-1-EsW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie, z możliwością wykorzystania platformy Teams, a także materiałów do dyskusji oraz fora na których można się wypowiadać umieszczone na platformie moodle.

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnej problematyki estetycznej, filozofii sztuki i zjawisk kulturalno-artystycznych. Obejmuje on cykl wykładów połączonych z omówieniem materiału ilustracyjnego i fragmentów tekstów źródłowych.

Tu znajduje się link do Teams:

Tu znajduje się link do moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1630

Strona przedmiotu
2402-F-S2-1-FENO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-1-FILR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Link do sylabusa:

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2402-F-S1-SP-1-FILR

Strona przedmiotu
2402-F-S2-2-HERM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przyjmuje formułę wprowadzenia do hermeneutyki filozoficznej i traktowane jest propedeutycznie. Ma ono charakter przeglądowy w aspekcie historycznym i problemowym. Ukazuje głównych aktorów i zasadnicze problemy, z jakimi mierzy się hermeneutyka filozoficzna w przekroju dwufazowym: w okresie klasycznym (F. Schleiermacher, W. Dilthey) oraz poheideggerowskim. Konwersatorium ma uświadomić jego uczestnikom rozpiętość i wagę stawianych na gruncie hermeneutyki filozoficznej problemów, jak też proponowanych rozwiązań. Studenci winni sobie uprzytomnić, że studiowany przedmiot jest jednym z najbardziej wpływowych i dynamicznie się rozwijających na świecie kierunków filozofii. Znajomość hermeneutyki filozoficznej wyposaża studentów nie tylko w kompetencje teoretyczne (dysponowanie wiedzą w tym zakresie), ale również w kompetencje praktyczne: umiejętność interpretowania tekstu filozoficznego, naukowego, a szerzej tekstów kultury oraz rozumiejący stosunek do materii i zagadnień życia

Strona przedmiotu
2402-F-S2-HFN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi kontynuację historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. W semestrze zimowym w cyklu 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń zostają omówione renesansowe i nowożytne systemy filozofii europejskiej XVII i XVIII w. W semestrze letnim wykład (30 godz.) i ćwiczenia (30 godz.) prezentują przekrojowo najważniejsze nurty, najistotniejsze problemy oraz kluczowe spory klasycznego idealizmu niemieckiego i jego krytyków (z uwzględnieniem twórczości filozoficzno-literackiej Kierkegaarda).

Realizacja modułu uzupełniającego nie wymaga (choć nie wyklucza z) uczestnictwa w ćwiczeniach z tego przedmiotu.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-HFS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-FNSNT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest filozoficzna dyskusja wybranych tekstów oraz zagadnień z obszaru współczesnej filozofii nauki oraz studiów nad nauką i technologią.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-1-LOG2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą następującym trzem głównym zagadnieniom:

1. Logika modalna (zdaniowa i kwantyfikatorów).

2. Teorie pierwszego rządu. Dedukcja naturalna w logice kwantyfikatorów.

3. Teoria zbirów i teoria relacji.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-EKH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone będą zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie Teams, materiały do dyskusji oraz fora na których można się wypowiadać umieszczone na platformie moodle.

Seminarium przedmiotowe dotyczyć będzie problematyki wiązanej ze sferą transkulturową, w znacznej mierze powiązanej z zagadnieniami estetycznymi. Celem zajęć jest poznanie i zrozumienia zwyczajów, sztuki i myślenia estetycznego różnych kultur pozaeuropejskich, przede wszystkim: Japonii, Chin, ale także Afryki.

Tu znajduje się link do Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayI-hea-oIOuKCQoOngtTAif_krncqYEIMbvhPa3O1hY1%40thread.tacv2/1633427105094?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%225b38b1c4-7462-4b30-a9e4-4a36f65a4573%22%7d>

Tu znajduje się link do moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1711

Strona przedmiotu
2402-F-S2-PWFP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium filozoficzno-etyczne zorientowane na zagadnienia związane z czynną rolą człowieka w świecie, dotyczące problemów, jakie stanęły przed ludzkością w XX i XXI wieku

Strona przedmiotu
2402-F-S2-PWFS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy omawiali bieżące problemy społeczno-polityczne z punktu widzenia filozofii: kapitalizm i jego kryzysy; rozwój platform cyfrowych; przyszłości kultury, utopie, retrotopie; automatyzacja i kwestia pracy, praca zdalna, prekariat; kryzys środowiskowy; społeczne konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji; kultura eskapizmu; globalne zmiany w relacjach władzy; postprawda, fake newsy, handlarze wątpliwości.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-1-SEMIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu zostaną omówione podstawowe pojęcia semiotyki, w szczególności pojęcie znaku, języka, kategorii syntaktycznej, indeksu Ajdukiewicza, ponadto dyskutowane będą funkcje języka, budowa języków, omówiona zostanie struktura języków formalnych oraz klasyczne koncepcje znaków.

Przedstawimy zarys historii semiotyki oraz jej główne problemy.

Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia semantyczne (rozumienie prawdziwości na gruncie logik wielowartościowych i innych, wybranych logik filozoficznych) oraz pragmatyczne (teoria Grice'a).

Strona przedmiotu
2402-F-S2-SH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu specyfiki nauk humanistycznych w ujęciu problemowym i historycznym

Strona przedmiotu
2402-F-S2-TEPO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-TSA-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-WDL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu zostaną omówione podstawowe pojęcia logiki, w szczególności pojęcie znaku, języka, kategorii syntaktycznej, indeksu Ajdukiewicza, ponadto dyskutowane będą: problematyka budowy języków, funkcji języka, zagadnienie błędów logicznych, definiowania, argumentowania, omówione zostaną struktury języków formalnych.

Przedstawione będą podstawowe działy logiki, w szczególności: teoria mnogości, elementy klasycznego rachunku zdań, sylogistyki Arystotelesa oraz klasycznego rachunku kwantyfikatorów.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-WBHF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-2-WPE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs prezentujący współczesne problemy etyki, które stają się przedmiotem dyskusji z udziałem studentów

Strona przedmiotu
2402-F-S2-2-WSNT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębiona dyskusja wybranych zagadnień z obszaru współczesnych studiów nad nauką i technologią. Konwersatorium wykorzystuje ustalenia studiów nad nauką i technologią, filozofii nauki oraz socjologii wiedzy naukowej.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-2-WTK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie poddać dyskusji współczesne podejścia krytyczne rozwijane zarówno w samej filozofii, jak i szerzej, w humanistyce i naukach społecznych. Od szkoły frankfurckiej, przez francuski poststrukturalizm, po filozofię Slavoja Żiżka.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)