Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na kursy i moduły do wyboru - WNBiW (s1) - 2023/24 2600-BBO-WDW-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24 2023/24L
2600-K4-AA-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy na temat wpływu oddziaływań pomiędzy roślinami i wybranymi innymi organizmami występującymi w ekosystemach oraz wpływu takich oddziaływań na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin uprawnych

Strona przedmiotu
2600-K2-ACZ-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-K2-AJP-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z powszechnie stosowanymi metodami analizy jakościowej i ilościowej produktów żywnościowych. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują odpowiednie przygotowanie próbki do analiz, izolację wybranej grupy związków (m.in. białek, węglowodanów, jonów), analizę jakościową/ilościową, zapoznanie z nowoczesnymi testami paskowymi do diagnostyki antybiotyków w żywności oraz sformułowanie wniosków z uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
2600-IG-BRBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się ze technikami otrzymywania, oczyszczania oraz wykorzystania białek rekombinowanych. Omówione zostaną zalety i wady poszczególnych rozwiązań technicznych, najczęstsze przyczyny niepowodzeń oraz sposoby poprawy wydajności produkcji białek rekombinowanych.

W części praktycznej studenci będą mieli możliwość zapoznania się z produkcją białek rekombinowanych w systemie bakterii gram-dodatnich, techniką koekspresji dwóch białek oraz metodami oczyszczania i analizy rekombinowanych peptydów.

Strona przedmiotu
2600-K3-BMPO-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiona jest wiedza o znaczeniu i rolach układów redoks w komórkach roślin. Omówiona jest rola reaktywnych form tlenu (RFT), niskocząsteczkowych antyoksydantów oraz enzymów katalizujących reakcje z udziałem substancji należących do w/w kategorii w reakcja na czynniki stresu abiotycznego oraz w morfogenezie. Zasadniczym celem części laboratoryjnej zajęć jest opanowanie przez uczestników kursu technik badawczych służących do badania komórkowych układów redoks.

Strona przedmiotu
2600-K3-BBO-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studiujących z zagadnieniami dotyczącymi niechemicznych metod stosowanych w ochronie roślin przed patogenami i szkodnikami. W szczególności omówione zostaną zagadnienia dotyczące metod agrotechnicznych, biologicznych i biotechnicznych. Przedstawione zostaną możliwości wykorzystania naturalnych patogenów owadów-szkodników do produkcji biopreparatów(Bacillus thuringiensis, Metarhizium anisopliae,Beauveria bassiana, Paecilomyces fumosoroseus, Steinernema feltiae i Heterorhabditis megidis). Przedmiotem zajęć będą także sposoby pozyskiwania i przygotowania naturalnych preparatów roślinnych o właściwościach owadobójczych i przeciwdrobnoustrojowych( wyciągi roślinne, olejki eteryczne) oraz metody ich wykorzystania w praktyce ochrony roślin.

Strona przedmiotu
2600-K6-BEG-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest poznanie technik bioobrazowania oraz możliwości ich zastosowania w badaniu ekspresji genów na poziomie komórkowym i subkomórkowym. Podczas zajęć studenci uzyskają praktyczne umiejętności związane z przygotowaniem materiału do badań oraz przeprowadzeniem odpowiednich procedur bioobrazowania dystrybucji i poziomu określonych produktów ekspresji genów.

Strona przedmiotu
2600-K5-CYT-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą cytogenetyki klasycznej i molekularnej. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z technikami przygotowywania materiału zwierzęcego i roślinnego do badań, metodami barwienia preparatów chromosomowych i analizy kariotypu, technikami cytogenetyki molekularnej (m.in. FISH, GISH) oraz ich wykorzystania w diagnostyce chorób człowieka, hodowli i taksonomi roślin.

Strona przedmiotu
2600-K1-CP-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia obejmują teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z etapami zakażenia bakteryjnego i czynnikami patogenności bakterii biorącymi udział w poszczególnych stadiach procesu chorobowego, takimi jak: adhezyny fimbrialne i niefimbrialne, otoczki egzopolisacharydowe oraz z czynnikami patogenności związanymi z fizjologią bakterii tj., wytwarzanie biofilmu, wytwarzanie niektórych enzymów przez bakterie. Ćwiczenia poruszają również zagadnienie genetycznej determinacji czynników patogenności bakterii.

Strona przedmiotu
2600-BS-EBBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy konsekwencji ekologicznych i ewolucyjnych zróżnicowania w behawiorze zwierząt. Podczas nich omówione zostaną aspekty behawioru zwierząt, związane z wyborem siedliska, rozrodem czy interakcjami z osobnikami własnego lub innych gatunków. Zostaną one omówione z perspektywy konsekwencji ewolucyjnych określonych zachowań, oraz tego w jaki sposób określone zachowania są faworyzowane ekologicznie oraz utrwalane ewolucyjnie.

Strona przedmiotu
2600-K1-EMS-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia umożliwiają studentom zapoznanie się z możliwościami wykorzystania owadów dla celów medyczno-sądowych. Omówione zostaną podstawowe grupy owadów nekrofagicznych (muchówek i chrząszczy) rozwijających się na ludzkich zwłokach. Uczestnicy zajęć poznają metody poboru, zabezpieczania i preparowania materiału entomologicznego pod kątem wykorzystania w ekspertyzach medyczno-sądowych. Omówione i przećwiczone zostaną metody identyfikacji gatunkowej najważniejszych taksonów w oparciu o cechy morfologiczne (postaci dorosłych i larw) i materiał genetyczny (sekwencja genu podjednostki I oksydazy cytochromowej, COI). Uczestnicy ćwiczeń będą dysponować dostępem do zbioru porównawczego zawierającego wszystkie europejskie gatunki owadów wykorzystywane dla potrzeb dowodowych wymiaru sprawiedliwości. Studenci zostaną zapoznani z metodyką szacowania daty śmierci (post-mortem interval, PMI) w oparciu o metodę rozwojową i sukcesyjną.

Strona przedmiotu
2600-K1-EDM-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot w formie ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot omawia rolę enzymów jako markerów schorzeń oraz narzędzi diagnostycznych, uwzględniających wykorzystanie w metodach biochemicznych i biotechnologicznych

Strona przedmiotu
2600-BS-FEBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii metabolizmu o aspekty umożliwiające zrozumienie związków i zależności występujących pomiędzy rośliną i zwierzęciem, a środowiskiem

Strona przedmiotu
2600-K3-FS-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń laboratoryjnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi czynnikami stresowymi działającymi na rośliny oraz mechanizmami reakcji rośliny na stres. W trakcie zajęć w sposób szczegółowy wyjaśnione zostanie zagadnienie stresu u roślin, omówione zostaną główne czynniki abiotyczne i biotyczne działające stresowo na organizmy roślinne, skutki działania stresu oraz wyjaśnione fizjologiczne, biochemiczne i molekularne mechanizmy umożliwiające roślinom przeżycie w niekorzystnych warunkach środowiska. Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu wykonanie doświadczeń, w których studenci będą obserwować dysfunkcje podstawowych procesów fizjologicznych w warunkach stresu oraz interpretację uzyskanych wyników w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną.

Strona przedmiotu
2600-K4-HIVR-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie umiejętności: pracy w warunkach aseptycznych, przygotowania podłoży do hodowli roślin in vitro, wyprowadzenie sterylnych linii komórkowych i tkankowych, zapoznanie się z prowadzeniem różnych typów hodowli tkankowych, regeneracji rośliny z różnego typu materiału donorowego, technikami klonowania roślin, metody ukorzeniania pędów, uzyskiwanie sztucznych nasion. Zakładanie zawiesiny komórkowej.

Strona przedmiotu
2600-K5-HK-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Hodowle komórek i tkanek zwierząt to w ostatnich latach jedna z najintensywniej rozwijających się dziedzin współczesnej nauki. Przedstawione zostaną możliwości wykorzystania hodowli komórek w biologii, biotechnologii i diagnostyce oraz przykłady aplikacji klinicznych.

Strona przedmiotu
2600-IG-KIVBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia dotyczące częśći roslinnej poświęcone są założeniu i prowadzeniu różnych typów kultur in vitro. Wyprowadzenie sterylnej kultury, regeneracja na drodze organogenezy oraz mikropropagacja roślin. Aklimatyzacja regenerantów do warunków kultury ex vitro.

Ćwiczenia dotyczące części zwierzęcej obejmują: zakładanie hodowli pierwotnych, hodowlę ustalonych linii komórkowych, pasażowanie komórek. Sposoby liczenia komórek. Metody zamrażania i przechowywania komórek.

Strona przedmiotu
2600-K4-MW-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń laboratoryjnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z roślinnym systemem hormonalnym. Studenci nabędą umiejętność wykonywania eksperymentów naukowych, interpretacji uzyskanych wyników w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną oraz formułowania wniosków na podstawie uzyskanych wyników. W trakcie zajęć w sposób szczegółowy wyjaśnione zostaną fizjologiczne i molekularne mechanizmy regulujące wybrane fazy wzrostu i rozwoju roślin. Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu wykonanie doświadczeń, w których studenci będą obserwować wpływ fitohormonów oraz regulatorów wzrostu na wybrane procesy wzrostu i rozwoju roślin.

Strona przedmiotu
2600-K6-MI-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia:

- ćwiczenia laboratoryjne: 28 godzin

- podsumowanie ćwiczeń- 2 godziny służące podsumowaniu i utrwaleniu wiedzy praktycznej. Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z technikami chromatograficznymi oraz testem ELISA

Strona przedmiotu
2600-KBIOL-MP-SX brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami analiz stosowanych w przemysłowych laboratoriach mikrobiologicznych. Szczególną uwagę kieruje się na analizę czystości mikrobiologicznej mediów produkcyjnych oraz produktów przemysłu spożywczego i kosmetycznego.

Strona przedmiotu
2600-KBIOL-MAS-SX brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest zapoznanie studenta z głównymi grupami mikroorganizmów występującymi w środowisku oraz podstawowymi metodami stosowanymi w oznaczaniu ich liczebności i przynależności taksonomicznej. Kurs pozwala na praktyczne zastosowanie analiz biologicznych, biochemicznych, mikroskopowych i molekularnych w badaniach mikrobiologicznych środowiska.

Strona przedmiotu
2600-K3-MPS-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia maja charakter laboratoryjny. Podczas zajęć studenci zapoznają się z molekularnymi podstawami warunkującymi występowanie symbiozy pomiędzy mikroorganizmami i roślinami oraz poznają aplikacyjny charakter mikrosymbiontów roślin.

Strona przedmiotu
2600-K1-MTD-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie technik znajdujących zastosowanie w nowoczesnej diagnostyce.

W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z uwarunkowaniami molekularnych procesów, związanych ze stanami fizjologicznymi i patologicznymi. Przedstawione zostanie podłoże molekularne wybranych chorób. Głównym celem jest poznanie możliwości wykorzystywania nowoczesnych metod biologii molekularnej w diagnostyce medycznej, genetyce klinicznej i terapii spersonalizowanej oraz zasad dotyczących interpretacji wyników badań.

Strona przedmiotu
2600-KBIOL-PS-SX brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego stosowania podstawowych metod diagnostycznych w parazytologii.

Strona przedmiotu
2600-K4-PSR-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie stresu biotycznego i chorób roślin nasiennych o znaczeniu gospodarczym, jak również zdobycie umiejętności diagnozowania czynników (patogenów: grzyby, bakterie, wirusy oraz szkodników: nicienie, roztocza, owady) wywołujących objawy chorobowe roślin z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych metod (symptomatologia, objawy etiologiczne), jak i najnowszych technik opartych na hybrydyzacji, stosowaniu markerów molekularnych oraz specyficznych przeciwciał.

Strona przedmiotu
2600-IG-PIBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot inżynieria genetyczna zapoznaje studentów z elementami technik laboratoryjnych stosowanych w biologii molekularnej. Student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą klonowania materiału genetycznego i jego analizowania na poszczególnych jego etapach. Podczas zajęć wskazywane są praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej biologii molekularnej w naukach biologicznych.

Strona przedmiotu
2600-BS-PDBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-K6-PP-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia:

- ćwiczenia laboratoryjne: 25 godzin

- konwersatorium - 5 godzin służące podsumowaniu i utrwaleniu wiedzy praktycznej. Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z różnorodnymi technikami elektroforetycznymi stosowanymi w analizie i identyfikacji białek.

Strona przedmiotu
2600-K5-PAR-BIOT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności przygotowania preparatów mikroskopowych, pracy z mikroskopem świetnym, rozpoznawanie tkanek roślinnych w obrębie organów rośliny. Umiejętność określenia korelacji budowy tkanki/organu do pełnionej przez nie funkcji.

Strona przedmiotu
2600-CP-PABIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony przyrody oraz jej elementów w praktyce. To zagadnienie zostanie zaprezentowane na konkretnych przykładach (np. ochrona wód poprzez działanie oczyszczalni ścieków).

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)