Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - biologia (s1) - 2023/24 2600-BL-S1-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2600-ACBIOL-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka oraz przebiegiem rozwoju osobniczego. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej, a także wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej.

Strona przedmiotu
2600-BCHEBIOL-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu dotyczą budowy, właściwości i funkcji podstawowych związków budujących komórkę (białka, węglowodany, kwasy nukleinowe, lipidy) oraz najważniejszych szlaków metabolizmu podstawowego i procesów przetwarzania energii chemicznej w komórce.

Strona przedmiotu
2600-BFRBIOL-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest pozyskanie wiedzy w zakresie budowy morfologicznej i anatomicznej roślin osiowych, co daje podstawę topograficzną i strukturalną do umiejscowienia procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie. Omawiana jest budowa rośliny na różnych poziomach organizacji biologicznej (komórkowej, tkankowej, organowej).

Strona przedmiotu
2600-BKOMBIOL-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach student zdobywa wiedzę o (1) strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, (2) molekularnym przebiegu i przestrzennej lokalizacji podstawowych procesów życiowych na poziomie komórkowym, (3) organizacji, funkcjonowaniu i regulacji aparatu genetycznego komórek Eukariota (4) mechanizmach uczestniczących w przebiegu cyklu życiowegoi śmierci komórki. Poznaje komórkę jako podstawowy układ aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji oraz zapoznaje się z podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach biologii komórki.

Strona przedmiotu
2600-BWBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzonych wykładów jest zapoznanie studenta ze strukturą i funkcjonowaniem różnych typów ekosystemów wodnych - rzeki, zbiorniki zaporowe, płytkie jeziora, starorzecza.

Strona przedmiotu
2600-CHORBIOL-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami chemii organicznej tj. nomenklaturą, budową, właściwościami i reakcjami związków organicznych. Wykazanie powiązań pomiędzy budowa i właściwościami związków organicznych oraz ich funkcją w świecie przyrody. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z syntezą i oceną czystości związków organicznych. Przyswojenie zagadnień z zakresu chemii organicznej stanowi podstawę dla przedmiotów realizowanych w kolejnych latach, np. biochemii.

Strona przedmiotu
2600-BR-ERBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu zakłada poznanie budowy morfologicznej i anatomicznej struktur rozwojowych i procesów związanych z rozmnażaniem roślin za pomocą nasion (embriologia klasyczna) oraz laboratoryjnych sposobów pozyskiwania roślin o zachowanym lub zmienionym genotypie z wykorzystaniem materiału generatywnego lub komórek somatycznych (embriologia eksperymentalna). Zagadnienia te omawiane są na różnych poziomach organizacji biologicznej. Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu nabycie umiejętności przygotowywania i analizowania preparatów mikroskopowych oraz interpretacji obserwowanych obrazów mikroskopowych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną.

Strona przedmiotu
2600-EWBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie wiadomości związanych z istotą i sposobami badania ewolucji organicznej

Treści merytoryczne przedmiotu: Zagadnienia:

1) Historia powstania teorii ewolucji.

2) Podstawy genetyki populacyjnej.

3) Czynniki ewolucji według syntetycznej teorii ewolucji:

4) Efektywna wielkość populacji.

5) Molekularny models and zegar ewolucji.

6) Koncepcje pojęcia gatunku.

7) Klasyfikacja zjawisk specjacji.

8) Strategie adaptacyjne.

9) Formuły matematyczne przemian ewolucyjnych.

10) Niektóre prawidłowości przemian ewolucyjnych

11) Historia życia na ziemie, abiogeneza

12) Ewolucja człowieka

Strona przedmiotu
2600-FROBIOL-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest przedstawienie procesów fizjologicznych zachodzących w trakcie ontogenezy rośliny oraz mechanizmów zaangażowanych w relacje rośliny ze środowiskiem abiotycznym i biotycznym. Wykładane treści ujmowane są w sposób integralny, uwzględniając wszystkie poziomy organizacji organizmu roślinnego, od poziomu molekularnego po poziom organizmalny.

Celem ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności w zakresie stosowania technik badanie podstawowych procesów fizjologicznych organizmu roślinnego.

Strona przedmiotu
2600-FZBIOL-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu zwierzęcego, na poziomie komórkowym, jak i narządowym. Szczególne ważne jest poznanie regulacji wewnątrzustrojowych, które pozwalają na integracyjne funkcjonowanie organizmu jako całości.

Strona przedmiotu
2600-GENBIOL-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi działami genetyki oraz podstawowymi pojęciami genetycznymi. Student zapoznaje się z poprawnym zapisem genetycznym, sposobem interpretacji wyników krzyżówek genetycznych oraz rodowodów.Poznaje zasady dziedziczenia w populacjach.

Strona przedmiotu
2600-BR-GPBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi grzybów, w tym workowców zlichenizowanych – porostów, a w szczególności ich taksonomią, biologią, ontogenezą oraz znaczeniem i rolą w środowisku przyrodniczym.

Strona przedmiotu
2600-IBBIOL-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia obserwacji i rozpoznawania gatunków zwierząt bezkręgowych w środowisku naturalnym

Strona przedmiotu
2600-IKBIOL-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodami identyfikacji poszczególnych gatunków kręgowców lądowych. Podczas zajęć terenowych studenci obserwują gatunki i za pomocą odpowiednich kluczy do oznaczania poszczególnych gromad oraz odsłuchiwania wzorcowych głosów uczą się rozpoznawania gatunków

Strona przedmiotu
2600-IRBIOL1-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć terenowych

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z gatunkami roślin osiowych oraz rozwinąć umiejętności prowadzenia obserwacji terenowych, jak również nauczyć rozpoznawania gatunków krajowych oraz aklimatyzowanych. Ponadto w trakcie zajęć studenci zdobędą praktyczną wiedzę sporządzania dokumentacji naukowej w postaci zielnika. Zajęcia te poszerzają wiedzy i umiejętności w analizowaniu budowy zewnętrznej organów roślin na wielu konkretnych żywych okazach, pozwalają na powiązanie zagadnień morfologii z czynnościami życiowymi oraz przystosowaniami do warunków środowiska.

Strona przedmiotu
2600-IRBIOL2-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów w terenie z gatunkami głównych rodzin występujących na terenach miejskich i podmiejskich Torunia. Rozpoznawanie wybranych gatunków roślin zielnych na podstawie cech budowy morfologicznej. Przedstawione zostaną pospolite gatunki typowe dla siedlisk różnych. Zbiór roślin niepodlegających ochronie gatunkowej czy szczególnie rzadkich i zagrożonych (z czerwonych list). W wykonanie zielników dokumentujących lokalną florę zgodne z zasadami gromadzenia i opisywania materiałów zielnikowych

Strona przedmiotu
2600-IMBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje omówienie biologicznych podstaw funkcjonowania układu immunologicznego, mechanizmów kontrolujących reakcje obronne oraz funkcji limfocytów B i T. Porusza zagadnienia związane z: budową i funkcjonowaniem wrodzonego i nabytego układu odpornościowego, fizjologią procesu zapalnego, tolerancją i nadwrażliwością immunologiczną oraz rolą głównego układu zgodności tkankowej w procesach odpornościowych. Od studentów wymagana jest znajomość anatomii i fizjologii człowieka.

Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu przekazanie wiedzy i ułatwienie jej zrozumienia na temat funkcjonowania układu limfatycznego oraz różnych mechanizmów odporności człowieka. Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia mające na celu wyjaśnienie konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych i profilaktycznych w kontekście zwalczania chorób zakaźnych. Ćwiczenia obejmują ponadto tematykę związaną z wykorzystaniem interakcji antygen-przeciwciało w diagnostyce i badaniach laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
2600-BM-IMBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu stanowią rozszerzenie wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach z Immunologii i związanych z reakcją zapalną czy immunomodulacją. Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem interakcji antygen-przeciwciało w diagnostyce i badaniach laboratoryjnych na przykładzie testu immunoenzymatycznego ELISA. W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z technikami umożliwiającymi oznaczanie poziomu antygenów w materiale biologicznym z użyciem elektroforezy żelowej w warunkach denaturujących SDS-PAGE oraz Real Time PCR. Poznają także techniki wykorzystania krwi jako materiału do badań immunologicznych z wykorzystaniem analizatora hematologicznego, proteinogramu czy rozmazów krwi. Studenci potrafią analizować ekspresję markerów zapalenia w komórkach immunologicznych stymulowanych czynnikami infekcyjnymi.

Strona przedmiotu
2600-MSBIOL-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami matematycznymi. Stosowanie podstawowych funkcji. Podstawy algebry macierzy.

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, Planowanie badań, utworzenie bazy danych, proste testy statystyczne.

Strona przedmiotu
2600-MNBIOL-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyczną stroną metodologii badań naukowych oraz silnego wnioskowania.

Strona przedmiotu
2600-MIKBIOL-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści nauczania dotyczą drobnoustrojów (głównie bakterii), które omawiane są na wszystkich poziomach ich organizacji: cytologicznym,

molekularnym, populacyjnym oraz we wszystkich przejawach funkcjonalnych: metabolizm, wzrost, zmienność, dziedziczność.

Strona przedmiotu
2600-BM-MCBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu dotyczą procesów patologicznych zachodzących w komórkach różnych narządów człowieka i molekularnego podłoża tych zaburzeń.

Celem ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności wiązania patologicznych zmian i procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji (komórka, tkanka, narząd, organizm). Studenci poznają nowoczesne metody współczesnej biologii komórki, w tym metody przydatne w klinicznej diagnostyce procesów chorobowych. Od studenta wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu biologii i fizjologii komórki, histologii oraz umiejętność pracy z mikroskopem.

Strona przedmiotu
2600-BM-NBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W części teoretycznej - prezentacja najnowszych trendów biologii układu nerwowego.

Część praktyczna - obejmuje: różnorodne zadania z wykorzystaniem symulacji komputerowych (Lab-Tutor), obserwację zjawisk bioelektrycznych, ćwiczenia.

Strona przedmiotu
2600-OBBIOL-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani bazami danych zawierających informacje o funkcjonalnych cechach roślin m.in. LEDA i BioFlor oraz TRY, bazach dotyczących gatunków roślin eHaloph i Seed oraz największą w Europie bazą danych o roślinności (danych fitosocjologicznych) EVA. Studenci zapoznają się z Basic Local Alignment Search Tool (BLAST), z bazami PlantCARE i PlantPan2.0 dotyczącymi analizy promotorów oraz poznają programy CLUSTAL i GeneDoc oraz bazy danych PROSITE, PDB do analizy sekwencji o strukturze przestrzennej białek.

Strona przedmiotu
2600-OPBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi problemami ochrony przyrody. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii związanej z ochroną przyrody i stosowanych w niej metod.

Strona przedmiotu
2600-OWIBIOL-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest pozyskanie aktualnej wiedzy o zasadach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
2600-BM-PTTBIOL-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patofizjologia z elementami toksykologii opisuje i wyjaśnia patomechanizmy zaburzeń funkcji ustroju, jako przyczynę lub konsekwencję chorób na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i układowym oraz konsekwencje zatruć ksenobiotykami. Ponadto Studenci poznają zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizmu człowieka w otoczeniu.

Strona przedmiotu
2600-PBBIOL-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne cele przedmiotu:

- uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy wyniesionej przez słuchaczy z liceum w stopniu pozwalającym na uzmysłowienie natury powiązań między działami biologii,

- przedstawienie budowy i czynności organizmów oraz zależności przyczynowo-skutkowych w ewolucji świata ożywionego,

- pokazanie podstawowych związków pomiędzy procesami występującymi w komórkach, tkankach, narządach i układach służących organizmowi jako całości, a także podstawowych prawidłowości funkcjonowania populacji i ekosystemów.

Tematyka wykładów obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące jedności i różnorodności świata ożywionego, ciągłości życia na Ziemi, funkcjonowania ekosystemów oraz ochrony bioróżnorodności. Ponadto zawiera krótkie opisy najważniejszych doświadczeń i odkryć, które doprowadziły do poznania fundamentalnych zagadnień z biologii.

Strona przedmiotu
2600-PBMBIOL-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot podstawy biologii molekularnej ma na celu zapoznanie studenta z budową genomów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych (genomy jądrowe i organellowe). Program wykładów obejmuje zagadnienia wyjaśniające jak funkcjonują genomy poprzez regulacje aktywności genomu i drogi jego ewolucji.

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w biologii molekularnej i diagnostyce genetycznej.

Strona przedmiotu
2600-PCHBIOL-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu student rozszerzy posiadane wiadomości z zakresu budowy materii, układu okresowego, klasyfikacji związków chemicznych, typów wiązań i reakcji chemicznych, reakcji w roztworach. Zapozna się z chemią związków kompleksowych. Na tej podbudowie przybliżone mu zostaną zagadnienia z chemii analitycznej (identyfikacja związków, ilościowa ich analiza) oraz elektrochemii.

W trakcie ćwiczeń student pogłębia wiedzę ze znajomości okresowości właściwości pierwiastków, sposobu zapisu związków, ich nomenklatury, opisu drogi reakcji chemicznych i różnego typu obliczeń chemicznych, oraz nabywa umiejętności posługiwania się drobnym sprzętem laboratoryjnym, przygotowywania roztworów, obsługi podstawowej aparatury laboratoryjnej, które stanowią niezbędne przygotowanie do prac laboratoryjnych z innych przedmiotów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)