Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - biotechnologia (s1) - 2023/24 2600-BT-S1-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2600-BCHDBIOT-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z biochemii dynamicznej są poświęcone zagadnieniom metabolizmu podstawowego będącego zbiorem sprzężonych, wzajemnie powiązanych ze sobą reakcji tworzących szlaki przekształcające energię w postać użyteczną biologicznie oraz szlaki wymagające dostarczenia energii. Szczególną uwagę zwraca się na współzależność szlaków anabolicznych i katabolicznych, która wymaga skomplikowanych mechanizmów regulatorowych koordynujących ich aktywność.

Strona przedmiotu
2600-BSTBIOT-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu dotyczą budowy, właściwości i funkcji podstawowych związków budujących komórkę: białek, węglowodanów, kwasów nukleinowych i lipidów.

Strona przedmiotu
2600-BINFBIOT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu "Bioinformatyka" jest nauczenie studentów korzystania z podstawowych narzędzi bioinformatycznych i krytycznej iterpretacji wyników ich działania. W trakcie wykładów przedstawione zostaną podstawy działania najważniejszych narzędzi, takich jak BLAST, programy do składania odcztyów z sekwencjonowania (MIRA, phrap) czy do konstrukcji alignmentów wielu sekwencji (Clustal, Muscle) i analizy filogenetycznej (pakiet PHYLIP). W czasie ćwiczeń studenci wykonywać będą projekty polegające na analizie rzeczywistych danych doświadczalnych za pomocą poznanych narzędzi bioinformatycznych.

Strona przedmiotu
2600-BMOLBIOT-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biologia molekularna to przedmiot prowadzony dla kierunku biotechnologia na II roku studiów I stopnia. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami stabilności i zmienności genetycznej organizmów, molekularnymi mechanizmami ekspresji genów i jej wielopoziomowej regulacji. Na zajęciach studenci poznają molekularne podstawy następujących procesów: mutacji i naprawy DNA, replikacji DNA, transkrypcji i dojrzewania jej produktów, stabilności i degradacji RNA, translacji, rekombinacji, aktywności rybozymów i niekodującego RNA. Studenci poznają także podstawowe techniki stosowane w biologii molekularnej: metody izolacji kwasów nukleinowych, sposoby analizy preparatów kwasów nukleinowych, reakcję PCR.

Strona przedmiotu
2600-BRTBIOT-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia umożliwiają studentom zapoznanie się z etapami tworzenia roślin transgenicznych oraz problemami, które im towarzyszą. Mają na celu kształtowanie umiejętności: konstruowania transgenu i klonowania do Agrobacterium, zastosowania różnorodnych technik umożliwiających wprowadzenie obcych genów do genomu roślinnego. Manualne opanowanie techniki transformacji roślin z zastosowaniem Agrobacterium tumefaciens. Opanowanie umiejętności: analizy i selekcji regenerantów i transformantów, określenia lokalizacji ekspresji transgenu za pośrednictwem genów reporterowych - GUS, GFP oraz analizy fenotypu mutantów A. thaliana. Podsumowaniem zajęć jest przedstawienie przez studentów referatów o zmodyfikowanej genetycznie roślinie, które ma na celu; zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, kształtowanie umiejętności analizy publikacji naukowej oraz uporządkowanie zdobytej wiedzy na ćwiczeniach.

Strona przedmiotu
2600-ENZBIOT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu dotyczy budowy i właściwości enzymów, kinetyki reakcji enzymatycznej, mechanizmów działania enzymów i regulacji ich aktywności na poziomie rozszerzonym w porównaniu z kursem podstawowym z biochemii. Ćwiczenia laboratoryjne służą poznaniu i stosowaniu współczesnych technik i metod przydatnych w pracy z enzymami.

Strona przedmiotu
2600-HKZBIOT-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Hodowla komórek zwierzęcych to w ostatnich latach jedna z najintensywniej rozwijających się dziedzin współczesnej biologii, biotechnologii i biomedycyny.

Celem przedmiotu jest poznanie metodyki pracy z hodowlami komórek zwierzęcych, sposobów izolowania komórek do hodowli oraz prowadzenia hodowli komórek embrionalnych i dojrzałych. Poznanie źródeł pozyskiwania, sposobów hodowli, kierunków i kontroli różnicowania in vivo oraz in vitro komórek macierzystych. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania hodowli komórek in vitro w biologii, biotechnologii i diagnostyce.

Strona przedmiotu
2600-IMMBIOT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje omówienie biologicznych podstaw funkcjonowania układu immunologicznego, mechanizmów kontrolujących reakcje obronne oraz funkcji limfocytów B i T. Porusza zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem wrodzonego i nabytego układu odpornościowego, fizjologią procesu zapalnego, nadwrażliwością immunologiczną oraz głównym układem zgodności tkankowej. Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu przekazanie wiedzy i ułatwienie jej zrozumienia na temat funkcjonowania układu limfatycznego oraz różnych mechanizmów odporności człowieka. Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia mające na celu wyjaśnienie konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych i profilaktycznych w kontekście zwalczania chorób zakaźnych. Ćwiczenia obejmują tematykę związaną z wykorzystaniem interakcji antygen-przeciwciało w diagnostyce i badaniach laboratoryjnych. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny, a studenci wykonują doświadczenia, które mogą być później wykorzystane przez nich w pracy laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
2600-IBBIOT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Inżynieria bioprocesowa jest jednym z podstawowych przedmiotów kierunkowych dla biotechnologów i zajmuje się prowadzonymi na dużą skalę procesami z wykorzystaniem

mikroorganizmów i innego materiału biologicznego (komórek, enzymów) w celu otrzymania różnych produktów końcowych jak m.in. alkohole, kwasy organiczne, estry, antybiotyki i inne leki, peptydy i białka. Celem wykładu jest przedstawienie:

- zależności stechiometrycznych oraz czynników wpływających na wzrost

mikroorganizmów i szybkość powstawania produktu co umożliwi właściwe prowadzenie bioprocesu i jego kontrolę

- sposobu przygotowania surowców do bioprocesu (up-stream

processing)

- właściwego procesu reaktorowego / fermentacji

- metod izolowania otrzymanego produktu (down-stream processing)

oraz przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu inżynierii bioprocesowej celem zrozumienia podstawowych mechanizmów i problemów technicznych związanych z bioprocesami .

Strona przedmiotu
2600-KTRBIOT-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są poznaniu historii kultur tkankowych i poznaniu podstawowych procedur umożliwiających założenie i prowadzenie różnych typów kultur in vitro. Wyprowadzenie sterylnej kultury, regeneracja na drodze organogenezy i somatycznej embriogenezy oraz mikropropagacja roślin. Aklimatyzacja regenerantów do warunków kultury ex vitro.

Strona przedmiotu
2600-MOGBIOT-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści nauczania dotyczą drobnoustrojów (głównie bakterii), które omawiane są na wszystkich poziomach ich organizacji: cytologicznym, molekularnym, populacyjnym oraz we wszystkich przejawach funkcjonalnych: metabolizm, wzrost, zmienność, dziedziczność.

Omawiane też jest znaczenie drobnoustrojów w życiu i gospodarce człowieka.

Strona przedmiotu
2600-MPBIOT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu mikrobiologia przemysłowa służą zapoznaniu studentów procesami produkcyjnymi, w których wykorzystuje się drobnoustroje. Umożliwiają doskonalenie umiejętności pracy laboratoryjnej w zakresie mikrobiologii oraz zapoznanie z metodyką analizy mikrobiologicznej mediów, pomieszczeń produkcyjnych oraz gotowych produktów.

Strona przedmiotu
2600-BRBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych zakłada poznanie aktualnej wiedzy w zakresie struktur rozwojowych i mechanizmów komórkowych leżących u podstaw rozmnażania płciowego i wczesnego rozwoju zarodka u zwierząt i roślin. Zakres treści merytorycznych przedmiotu obejmuje: podstawowe pojęcia w biologii rozwoju, morfologiczną i anatomiczną budowę narządów/organów rozmnażania płciowego, procesy prowadzące do wytworzenia gamet i przebiegu zapłodnienia, aktywację genomu zygotycznego i wczesny rozwój zarodka. Zagadnienia te omawiane są na różnych poziomach organizacji biologicznej, od tkankowej przez komórkową do molekularnej.

Strona przedmiotu
2600-BKBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie student zdobywa wiedzę o (1) strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, (2) molekularnym przebiegu i przestrzennej lokalizacji podstawowych procesów życiowych na poziomie komórkowym, (3) organizacji, funkcjonowaniu i regulacji aparatu genetycznego komórek Eukariota (4) mechanizmach uczestniczących w przebiegu cyklu życiowego i śmierci komórki.

Na ćwiczeniach student (1) poszerza i utrwala wiedzę zdobytą na wykładach, dotyczącą organizacji i funkcjonowania komórek zarówno roślinnych jak i zwierzęcych, (2) zapoznaje się z podstawowymi technikami badawczymi stosowanymi w biologii komórki.

Strona przedmiotu
2600-PCBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: znajomość biologii na poziomie szkoły średniej. Na wykładzie student uzyskuje podstawowe informacje dotyczące (1) organizacji komórek prokariotycznych i eukariotycznych, (2) budowy i funkcji organelli komórkowych, (3) przebiegu cyklu życiowego i różnicowania komórek, (4) pochodzenia i wykorzystania komórek macierzystych. W ramach ćwiczeń student zdobywa umiejętność mikroskopowania, samodzielnie wykonuje proste preparaty mikroskopowe i sporządza dokumentację oberwanych obiektów. Utrwala wiedzę dotyczącą komórki jako podstawowej jednostki życia.

Strona przedmiotu
2600-GENBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi działami genetyki oraz podstawowymi pojęciami genetycznymi. Student zapoznaje się z poprawnym zapisem genetycznym, sposobem interpretacji wyników krzyżówek genetycznych oraz rodowodów.

Strona przedmiotu
2600-PAFBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z anatomii i fizjologii człowieka obejmuje fizjologiczne mechanizmy regulacyjne mając na celu przekazanie wiedzy, i ułatwienie jej zrozumienia, na temat funkcjonowania organizmu człowieka.

Ćwiczenia mające charakter laboratoryjny obejmują zagadnienia: potencjały elektryczne w komórce oraz odruchy, czucie i percepcja, hormony, automatyzm serca i baroreceptory, układ oddechowy. Studenci sprawdzają odruchy, czucie, wykonują pomiary tętna, ciśnienia, EKG i robią badania spiromatryczne.

Strona przedmiotu
2600-FRBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadania fizjologii roślin i podstawowe metody badań. Zależność pomiędzy strukturą i funkcją. Gospodarka wodna komórki i rośliny. Pobieranie i transport wody i soli mineralnych. Odżywianie mineralne. Pierwiastki niezbędne i ich znaczenie w procesach rozwojowych roślin. Fotosynteza. Rośliny C-3 i C-4, rośliny kwasowe (CAM). Fotooddychanie. Oddychanie. Glikoliza. Cykl Krebsa. Alternatywna droga oddechowa. Metabolizm azotowy roślin. Biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego. Odżywianie azotowe roślin. Wzrost: regulacja przez światło i fitohormony. Rozwój roślin. Cykl rozwojowy rośliny. Kiełkowanie nasion. Wzrost wegetatywny. Fotoreceptory. Kontrola kwitnienia. Ruchy roślin. Wpływ środowiska na procesy fizjologiczne.

Strona przedmiotu
2600-MATBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami obliczeniowymi stosowanymi w biologii i pokrewnych naukach przyrodniczych, przygotowanie do wykonywania obliczeń na innych zajęciach.

Strona przedmiotu
2600-PIBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o technologii informatycznej oraz wyposażenie ich w umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem komputera osobistego. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego opracowywania rezultatów badań i pomiarów, które będą wykonywane na zajęciach laboratoryjnych z innych przedmiotów.

Strona przedmiotu
2600-BFZBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biofizyka to nauka interdyscyplinarna. Zajmuje się badaniem fizycznych aspektów procesów biologicznych. Opisuje je z wykorzystaniem pojęć i praw fizyki. Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu biofizyki, pokazanie działania specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań biotechnologicznych z wykorzystaniem zjawisk objętych mianem "biofizyka"

Strona przedmiotu
2600-FIZBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W realizacji przedmiotu zakłada się, że student posiada wiedzę z zakresu fizyki w zakresie przewidzianym w programie szkoły średniej; dopuszcza się jednak działania wyrównawcze. Celem przedmiotu jest przypomnienie i wykorzystanie elementarnych wiadomości z fizyki do opisu zjawisk fizycznych przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych. Przedstawiane są najważniejsze prawa i zasady fizyki oraz zjawiska fizyczne współcześnie wykorzystywane w biotechnologii. Student nabywa umiejętność dokonywania pomiaru lub określania podstawowych wielkości fizycznych. Przechodzi wstępne przygotowanie praktyczne do samodzielnej pracy doświadczalnej.

Strona przedmiotu
2600-CHABIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu student rozszerzy posiadane wiadomości z zakresu budowy materii, układu okresowego, klasyfikacji związków chemicznych, typów wiązań i reakcji chemicznych, reakcji w roztworach. Zapozna się z chemią związków kompleksowych. Na tej podbudowie przybliżone mu zostaną zagadnienia z chemii analitycznej (identyfikacja związków, ilościowa ich analiza) oraz elektrochemii.

W trakcie ćwiczeń student pogłębia wiedzę ze znajomości okresowości właściwości pierwiastków, sposobu zapisu związków, ich nomenklatury, opisu drogi reakcji chemicznych i różnego typu obliczeń chemicznych, oraz nabywa umiejętności posługiwania się drobnym sprzętem laboratoryjnym, przygotowywania roztworów, obsługi podstawowej aparatury laboratoryjnej, które stanowią niezbędne przygotowanie do prac laboratoryjnych z innych przedmiotów.

Strona przedmiotu
2600-CHOBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie węglowodorów alifatycznych (nasyconych i nienasyconych), aromatycznych, ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, fenoli, tioli, aldehydów, ketonów, kwasów, pochodnych kwasowych, amin, aminokwasów, cukrów, związków hydroaromatycznych i heterocyklicznych.

Omówienie izomerii łańcuchowej, położeniowej, geometrycznej, optycznej. Zjawiska wywołane polaryzacją wiązań (tautomeria, aktywność chemiczna, cyklizacja).Mechanizmy reakcji w chemii organicznej.

Oczyszczanie substancji organicznych metodami destylacji (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), krystalizacji, ekstrakcji i sublimacji. Wyznaczanie temperatury wrzenia, topnienia i współczynnika załamania światła. Wyodrębnianie substancji organicznych z surowców naturalnych.

Strona przedmiotu
2600-BIEBIOT-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej. Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych. Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Strona przedmiotu
2600-PBTbiot-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z preparatywnymi i analitycznymi technikami stosowanymi we współczesnej biochemii ze szczególnym uwzględnieniem tych metod, które okazały się przydatne lub mogą znaleźć zastosowanie w biotechnologii. Zakres treści merytorycznych przedmiotu obejmuje również uzyskanie wiadomości o rodzajach bioproduktów (biomasa, aminokwasy, kwasy organiczne, lipidy, węglowodany, enzymy), źródłach i sposobach pozyskiwania, jak również możliwościach ich analitycznego i technologicznego zastosowania. Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z szeregiem technik niezbędnych do pozyskania bioproduktu, nabycie umiejętności izolacji, oczyszczania i analizy aminokwasów, kwasów organicznych, fosfolipidów, polisacharydów i enzymów.

Strona przedmiotu
2600-TBMBIOT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Techniki biologii molekularnej przeznaczone są dla studentów biotechnologii III roku I stopnia. Zajęcia umożliwiają studentom zapoznanie się z metodami stosowanymi w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z technikami izolacji kwasów nukleinowych, metodami analizy kwasów nukleinowych, sposobami tworzenia rekombinowanego DNA, rodzajami wektorów do klonowania, metodami analizy zrekombinowanego DNA, metodami sekwencjonowania DNA oraz technikami analizy ekspresji genów. Ponadto studenci zapoznają się z metodami stosowanymi w analizie funkcji poszczególnych genów w tym intereferencji RNA oraz metod edytowania genomów z wykorzystaniem techniki CRIPSR/Cas9.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)