Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - biotechnologia (s2) - 2023/24 2600-BT-S2-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2600-BTEBIOT-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowych wiadomości dotyczących metod izolowania, preparatywnego oczyszczania i immobilizowania oraz analitycznego i technologicznego zastosowania enzymów – a także umiejętność praktycznego wykorzystania tej wiedzy. Wykład poświęcony jest logicznie uszeregowanym zagadnieniom poświęconym kolejno: właściwościom enzymów jako biokatalizatorów, ich zaletom i ograniczeniom, potencjalnym zagrożeniom w pracy z enzymami, dziedzinom zastosowań enzymów, metodom ich oczyszczania i immobilizacji na złożach. Omówione są najważniejsze przykłady analitycznego oraz przemysłowego wykorzystania enzymów w bioprocesach a także aspekty ekonomiczne tych procesów Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny, w ich trakcie studenci poznają metody analityczne i preparatywne związane z wykorzystaniem enzymów, które mogą być przydatne w przyszłej pracy w laboratoriach, firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych i związanych z przetwórstwem żywności.

Strona przedmiotu
2600-BTCOBIOT-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska.

Strona przedmiotu
2600-GMBIOT-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs omawia mechanizmy ewolucji oraz epigenetycznej regulacji genów. Szczególną uwagę poświęcono roli chromatyny, wysp CpG i metylacji DNA.

Strona przedmiotu
2600-MFBBIOT-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MEGBIOT-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom aktualnej wiedzy dotyczącej wielopoziomowych mechanizmów regulujących ekspresję genów w żywych komórkach. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci poznają techniki identyfikacji czynników cis i trans regulujących ekspresję genów u Eukaryota.

Strona przedmiotu
2600-RNABIOT-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi informacjami dotyczącymi RNA a także nabycie przez uczestników ćwiczeń zdolności wymaganych do izolacji, identyfikacji a także badania funkcji kwasu rybonukleinowego.

Strona przedmiotu
2600-AMKBIOT-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy opartej na najnowszych badaniach dotyczących molekularnych mechanizmów, dynamiki oraz regulacji procesów komórkowych na tle ultrastrukturalnej budowy komórki eukariotycznej. Treści merytoryczne dotyczą domenowej budowy jądra komórkowego, czasowo-przestrzennej organizacji kolejnych etapów ekspresji genów, transportu i funkcjonalnych modyfikacji białek oraz roli cytoszkieletu w organizacji, budowie i funkcji komórki. Na zajęciach laboratoryjnych student zapoznaje się z nowoczesnymi technikami bioobrazowania zarówno żywych, jak i utrwalonych komórek.

Strona przedmiotu
2600-DRGBIOT-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-OWIBIOT-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest pozyskanie aktualnej wiedzy o zasadach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
2600-OEPBIOT-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne treści kształcenia w ramach tego przedmiotu związane są z pojęciami oraz z istotą obiektów i procesów funkcjonujących w ramach systemu wytwarzania w przedsiębiorstwie, a także z zasadami zarządzania tym systemem.

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie i swobodne posługiwanie się podstawowymi kategoriami z zakresu zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, w szczególności dotyczącej zasad funkcjonowania i doskonalenia procesu wytwarzania oraz czynników jego rozwoju, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania operacyjnego.

Strona przedmiotu
2600-PBTNBIOT-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu jest związana z procesami biologicznymi prowadzącymi do powstania nowotworu - karcynogenezą, progresją nowotworu, molekularnymi procesami leżącymi u podstaw procesu nowotworzenia, zagadnieniami epidemiologii nowotworów, możliwościami terapii wybranych nowotworów człowieka oraz współczesnymi poglądami na temat zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Celem ćwiczeń jest przedstawienie głównych informacji dotyczących typów nowotworów człowieka i zasad ich klasyfikacji oraz molekularnych, morfologicznych cech nowotworów takich jak:, atypia, heterogenność, stopień zróżnicowania, zaburzenia jakościowe i ilościowe ekspresji cząsteczek uważanych za potencjalne markery konkretnych typów nowotworów.

Strona przedmiotu
2600-TOBBIOT-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Na wykładzie studenci zapoznają się ze technikami otrzymywania, oczyszczania oraz wykorzystania białek rekombinowanych. Omówione zostaną zalety i wady poszczególnych rozwiązań technicznych, najczęstsze przyczyny niepowodzeń oraz sposoby poprawy wydajności produkcji białek rekombinowanych.

W części praktycznej studenci będą mieli możliwość zapoznania się z produkcją białek rekombinowanych w systemie bakterii gram-dodatnich, techniką koekspresji dwóch białek oraz metodami oczyszczania i analizy rekombinowanych peptydów

Strona przedmiotu
2600-TZBIOT-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest scharakteryzowanie procesu transgenezy oraz omówienie głównych technik biologii molekularnej wykorzystywanych do

pozyskania zwierząt transgenicznych. Na wykładzie student uzyskuje informacje dotyczące: (i) prowadzenia hodowli organizmów

modelowych, (ii) zagadnień związanych z krzyżowaniem zwierząt kręgowych wykorzystywanych w transgenezie, (iii) mechanizmów

rekombinacji DNA, (iv) mechanizmów kontroli ekspresji transgenu, (v) technik biologii molekularnej wykorzystywanych w procesie

transgenizacji, (vi) wykorzystania organizmów modyfikowanych genetycznie w celach badawczych oraz (vii) wykorzystania organizmów

transgenicznych w produkcji biofarmaceutyków. Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu nabycie umiejętności związanych z przygotowaniem

zrekombinowanego sztucznego chromosomu bakteryjnego (BAC) wykorzystywanego w procesie transgenezy

Strona przedmiotu
2600-UNBIOT-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie podstawowych zagadnień dotyczących uszkodzeń i naprawy DNA. Studenci zapoznają się z różnymi rodzajami mutacji i uszkodzeń DNA oraz mechanizmami ich naprawy.

Strona przedmiotu
2600-WRSBIOT-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wiadomości dotyczące genomów wirusowych, molekularnych mechanizmów zmienności wirusów, ekspresji genetycznej informacji i replikacji wirusów.

Omawiane jest też znaczenie wirusów jako narzędzi w biologii molekularnej.

Strona przedmiotu
2600-ZBBBIOT-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zastosowaniem narzędzi bioinformatycznych do wspomagania badań w biotechnologii i biologii molekularnej oraz nauczenie korzystania z tych narzędzi. Studenci będą rozwiązywać konkretne problemy spotykane w biotechnologii.

Strona przedmiotu
2600-ZSTBBIOT-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład:

Zapoznanie studentów z zaawansonymi metodami statystycznymi.

Planowanie badań, utworzenie bazy danych. Wielocechowy metody statisticznych, Regresja wielokrotna, GLM, ANCOVA, analiza skupień, ordinacja

Ćwiczenia

Wybrane zagadnienia i ćwiczenie z zakresu wykładu

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)