Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - diagnostyka molekularna (s2) - 2023/24 2600-DM-S2-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2600-DM-BIOE-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej. Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych. Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Strona przedmiotu
2600-DM-BIF-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia opanowanie używania podstawowych narzędzi bioinformatycznych pozwalających diagnozować stan środowiska (na podstawie analizy zbiorowisk mikroorganizmów) i stanu organizmu (na podstawie analizy transkryptomu). Studenci wykonują analizy w zespołach, zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie raportów z wykonanych ćwiczeń.

Strona przedmiotu
2600-DM-BM-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-DM-BN-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu jest związana z procesami biologicznymi prowadzącymi do powstania nowotworu - karcynogenezą, progresją nowotworu, molekularnymi procesami leżącymi u podstaw procesu nowotworzenia, zagadnieniami epidemiologii nowotworów, możliwościami terapii wybranych nowotworów człowieka oraz współczesnymi poglądami na temat zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Celem ćwiczeń jest przedstawienie głównych informacji dotyczących typów nowotworów człowieka i zasad ich klasyfikacji oraz molekularnych, morfologicznych cech nowotworów takich jak:, atypia, heterogenność, stopień zróżnicowania, zaburzenia jakościowe i ilościowe ekspresji cząsteczek uważanych za potencjalne markery konkretnych typów nowotworów.

Strona przedmiotu
2600-DM-CE-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture presents selected issues from the field of cytotoxic influence of different compounds on the cytophysiological processes as well as methods and regulations in the cytotoxicity evaluation.

Laboratory classes will make students familiar with the methods of cells selection and preparation for cytotoxicity analyses and with commonly used cytotoxicity tests. Based on the analyzes and experiments performed, students will identify the effects of cytotoxic influence.

Strona przedmiotu
2600-DM-DMS-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wykorzystania nowoczesnych metod diagnostycznych do oceny stanu środowiska na podstawie badania zbiorowisk mikroorganizmów. Podczas zajęć przedstawiona zostanie metodyka analiz metagenomowych (sekwencjonowanie bibliotek amplikonów genów markerowych) oraz zastosowanie cytometrii przepływowej do analizy struktury zbiorowisk mikroorganizmów środowiskowych. Przedstawione zostaną również metody identyfikacji organizmów indykatorowych oraz oceny stanu środowiska na podstawie przeżywalności mikroorganizmów niosących marker genowy.

Strona przedmiotu
2600-DM-DMBR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentują współczesne podejście do embriologii klasycznej, obejmującej nie tylko embriogenezę, ale także poprzedzający ją etap skomplikowanych procesów komórkowych zachodzących w organizmach rodzicielskich, które prowadzą do powstania funkcjonalnych gamet. Na bazie tej wiedzy realizowany będzie główny cel przedmiotu – zapoznanie studentów z szeregiem metod i technik badawczych i diagnostycznych znajdujących szerokie zastosowanie w eksperymentalnej biologii rozwoju zwierząt i roślin w ujęciu rozwojowym, strukturalnym jak i podłożu molekularnym procesów związanych z procesem reprodukcji.

Strona przedmiotu
2600-DM-DML-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot diagnostyka molekularna w laboratoriach przemysłowych ma na celu przybliżyć studentom metody identyfikacji ważnych, z punktu widzenia zdrowia konsumenta, mikroorganizmów będących potencjalnymi patogenami występującymi w żywności.

Strona przedmiotu
2600-DM-GPC-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie zmian w materiale genetycznym człowieka, warunkującym zdrowie i proces chorobowy. W czasie wykładów studenci poznają znaczenie zmienności genetycznej w prognozowaniu, rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób genetycznych, cywilizacyjnych, metabolicznych i nowotworowych. W czasie ćwiczeń zapoznają się z technikami biologii molekularnej znajdującymi zastosowanie w nowoczesnej diagnostyce.

Przedstawione zostanie podłoże molekularne wybranych chorób. Głównym celem jest przedstawienie możliwości wykorzystywania nowoczesnych metod w diagnostyce medycznej, genetyce klinicznej i terapii personalizowanej oraz zasad dotyczących interpretacji wyników badań.

Strona przedmiotu
2600-DM-IPO-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Integracja na poziomie organizmu” to wykład, którego zadaniem jest syntetyczne spojrzenie na szereg mechanizmów integracyjnych działających w organizmie zapewniających jego homeostazę oraz zdolności przystosowawcze do zmieniających się warunków środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

Strona przedmiotu
2600-DM-IPZ-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy wzajemnej koordynacji procesów życiowych w tym głównie molekularnych na poziomie komórki. Treści przedmiotu dotyczą złożoności metabolizmu komórkowego omówionego na podstawie regulacji ekspresji genów, autofagii i odpowiedzi na stres abiotyczny. Na wykładzie omawiane będą przykłady mechanizmów komórkowych występujących w chorobach człowieka i roślin.

Strona przedmiotu
2600-DM-MAM-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Techniki mikroskopowe należą do podstawowych metod wykorzystywanych w badaniach naukowych i diagnostyce.

Celem kursu laboratoryjnego jest poznanie podstawowych metod bioobrazowania komórkowego oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce. Na zajęciach student zapozna się z procedurami przygotowania materiału biologicznego do mikroskopii świetlnej i elektronowej. W dalszej części ćwiczeń, student zdobędzie praktyczną wiedzę w zakresie technik cytochemicznych, immunocytochemicznych i hybrydyzacji in situ na poziomie mikroskopu świetlnego. Uczestnicy kursu będą analizować i rejestrować obrazy mikroskopowe z przygotowanych w trakcie ćwiczeń preparatów.

Strona przedmiotu
2600-DM-MAB-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat ilościowych i jakościowych metod analizy białek wykorzystujących chemiczne właściwości białek oraz interakcje antygen-przeciwciało.

Strona przedmiotu
2600-DM-MAK-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajami biologicznego materiału kopalnego i wyjaśnienie zastosowania kopalnego DNA w archeologii i kryminalistyce oraz w badaniach filogenetycznych i populacyjnych. Student poznaje strategie oraz problemy związane z analizą kopalnego DNA oraz gatunki mikroorganizmów, roślin i zwierząt, w przypadku których takie analizy były przeprowadzone. W trakcie zajęć studenci poznają różne metody analiz śladów biologicznych (drewno fosylne, dziegieć, kości, nasiona itp.).

Strona przedmiotu
2600-DM-MKN-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami, biogenezą, technikami analizy niskocząsteczkowego RNA oraz jego wykorzystaniem jako cząsteczki markerowej w diagnostyce molekularnej.

Strona przedmiotu
2600-DM-MWK-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi technikami analizy wysokocząsteczkowych kwasów nukleinowych oraz ich zastosowaniem w badaniach molekularnych, w tym w diagnostyce molekularnej.

Strona przedmiotu
2600-DM-MF-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem nauczania analizy instrumentalnej jest zapoznanie studentów z:

- rodzajami materiałów biologicznych w analityce ogólnej oraz zasadami ich pobierania, transportu i przechowywania

- zasadami przygotowania prób do badań

- teoretycznymi i praktycznymi podstawami metod fizykochemicznych wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej

- technikami stosowanymi w analizie instrumentalnej (spektroskopowymi, elektroanalitycznymi, rozdzielczymi)

- zasadami działania, użytkowania i konserwacji aparatury pomiarowej

- zastosowaniem instrumentalnych metod analitycznych w diagnostyce molekularnej i zasadami doboru metod analitycznych do oznaczeń ilościowych i jakościowych

- czynnikami wpływającymi na wiarygodność wyników badań

- zasadami interpretacji uzyskanych wyników

- interpretacją wyników badań z uwzględnieniem błędu przedlaboratoryjnego i laboratoryjnego.

Strona przedmiotu
2600-DM-MIG-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu zakłada przedstawienie sposobów kreowania roślin transgenicznych oraz problemów, które towarzyszą temu procesowi na poszczególnych jego etapach. Studenci nabędą praktyczne umiejętności tworzenia konstruktu genetycznego i transformowania go do komórek roślinnych. Ponadto, zostaną zapoznani z najnowszymi osiągnięciami naukowymi dotyczącymi roślin transgenicznych.

W celu pogłębienia wiedzy z zakresu inżynierii genetycznej dotyczącej molekularnych podstaw rekombinacji DNA, w tym procesu edycji genomu, omówione będą również najnowsze narzędzia molekularne wykorzystywane w trakcie rekombinacji genomu pro- i eukariotycznego, tj. rekombinazy oraz nukleazy miejscowo-swoiste, w tym system nabytej odporności mikroorganizmów (CRISPR-CAS). W części praktycznej przeprowadzona będzie rekombinacja in vivo plazmidowego DNA oraz edycja genomu ssaczej linii komórkowej.

Strona przedmiotu
2600-DM-MW-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy tzw. „omikach” tzn. metodach analizy genomu, transkryptomu, proteomu i metabolomu.

Strona przedmiotu
2600-DM-OWI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu.

W czasie zajęć przedstawione są podstawowe zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej (przedmiot i przesłanki ochrony, porównanie z innymi dziedzinami) .

Strona przedmiotu
2600-DM-RN-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści wykładu: zasady i kryteria używanych procedur, stosowane metody, normy związane z wyposażeniem laboratoriów diagnostycznych, zapewnienie jakości procedur badawczy, system ISO, walidacja uzyskiwanych wyników oznaczeń, umocowania prawnego systemu wykonywania badań.

Strona przedmiotu
2600-DM-SM-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to basic statistical methods and applications of basic statistical approach for analysis and research planning

Strona przedmiotu
2600-DM-TTLF-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką z zakresu innowacji w gospodarce. Efektem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy na temat specyfiki innowacji, istoty i organizacji procesów innowacyjnych, uwarunkowań oraz skutków kreowania innowacji.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)